Navigacija

14DIZ9 - Principi fizičkih i hemijskih postupaka tretmana voda

Specifikacija predmeta
Naziv Principi fizičkih i hemijskih postupaka tretmana voda
Akronim 14DIZ9
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti usvoje teorijske zakonitosti različitih fizičko-hemijskih procesa sa aspekta njihove primene u tehnologiji vode, što će omogućiti da razumeju i samostalno koncipiraju sisteme za obradu vode za konkretnu namenu. Tokom predavanja studenti će aktivno učestvovati u analizi konvencionalnih i savremenih fizičko-hemijskih postupaka pripreme vode za piće i primenu u industriji, a deo savremenih postupaka će studenti obraditi kroz izradu seminarskog rada, obradom literaturnih podataka.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Uspešnim savladavanjem ovog predmeta student će moći samostalno ili u timu da radi na rešavanju problema fizičko-hemijske obrade voda.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet sadrži teorijske osnove i praktične aspekte fizičko-hemijskih procesa koji su uključeni u pripremu vode za piće i vode za potrebe industrije. Pored procesa koji su sastavni deo prethodne pripreme vode, razmatraju se detaljno i procesi koji spadaju u domen završne pripreme vode za pojedine industrijske namene (voda za hlađenje, voda za napajanje parnih kotlova, voda za potrebe farmaceutske industrije i drugo). U toku kursa studenti rade domaće zadatke i izrađuju seminarski rad na osnovu pregleda literature o savremenim postupcima obrade voda.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. S. Gaćeša, M.Klašnja, Tehnologija vode i otpadnih voda, Jugoslovensko udruženje pivara, Beograd, 1994.
   2. Degremon – Tehnika prečišćavanja voda (prevod), Građevinska knjiga, Beograd, 1976.
   3. V.Korać, Tehnologija vode za potrebe industrije, Udruženje za tehnologiju vode, Beograd, 1985.
   4. M. L. Davis, Water and Wastewater Engineering - Design Principles and Practice, The McGraw-Hill Companies, Inc. New York, 2010.
   5. J.C.Crittenden, R.R.Trussell, D.W.Hand, K.J.Howe, G.Tchobanoglous, Water Treatment: Principles and Design, John Wiley & Sons. Inc. 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, diskusiju domaćih zadataka, izradu i prezentaciju seminarskog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30