Navigacija

14D144 - Mehanika laminatnih kompozitnih ploča i ljuski

Specifikacija predmeta
Naziv Mehanika laminatnih kompozitnih ploča i ljuski
Akronim 14D144
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Kompozitni materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa mehanikom ponašanja laminarnih kompozitnih ploča i ljuski kroz teorijska razmatranja i računske primere. Postojanje ovakvog programa je potpuno opravdano imajući u vidu da primena elemenata navednih geometrija u inženjerskim konstrukcijama danas ima sve veći značaj. U okviru predmeta se analizira mikro i makro-mehaničko ponašanje kompozitnih materijala. Nakon uvodnih razmatranja o osnovnim parametrima elastičnosti i čvrstoće ovih materijala, poseban značaj se pridaje analizi napona i deformacija u slojevima, pločama i ljuskama kompozitnih elemenata. Takođe, proučavaju se čvrstoće i kriterijumi nastanka oštećenja i loma.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Savlađivanjem ovog kursa studenti će dopuniti svoje znanje o kompozitnim materijalima i biti sposobni za praktičnu primenu, proračun i projektovanje konstrukcija od kompozitnih materijala oblika laminata ili ljuski.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave I UVODNA RAZMATRANJA O KOMPOZITNIM MATERIJALIMA: Klasifikacija; Osnovna terminologija u mehanici kompozitnih materijala; II MIKROMEHANIČKA ANALIZA LAMINA: Zapreminski i maseni udeo, gustina; Osnovni pojmovi elastičnosti i čvrstoće; Modul elastičnosti u uzdužnom i poprečnom pravcu, Poisson-ov koeficijent, modul smicanja, čvrstoća unidirekcionih lamina; III MAKROMEHANIČKA ANALIZA LAMINATA: Pojam i opis laminata-ploče; tipovi; Hukov zakon za unidirekcione i multidirekcione laminate; Kriterijumi oštećenja i loma; IV TANKE PLOČE: Teorija čvrstoće; Izračunavanje napona i deformacija u pločama; V TEORIJA I ANALIZA LAMINATNIH LJUSKI: Membranska teorija čvrstoće; Izračunavanje napona i deformacija u ljuskama
  Sadržaj praktične nastave Numerički primeri; priprema za test; seminarski rad
  Literatura
  1. S. Putić, "Mehanika kompozitnih materijala", skripta, TMF, Beograd, 2008.
  2. K. Kaw, "Mechanics of composite materials", second edition, Taylor&Francis CRC PRESS, 2006.
  3. J. N. Reddy, "Mechanics of composite materials and shells-theory and analysis", second edition, Taylor&Francis CRC PRESS, 2003.
  4. Z. Gurdal, R. Haftka, P. Hajela, “Design and Optimization of Laminated Composite Materials“, John Wiley&Sons, INC, 1999.
  5. V. Vasiliev, E. Morozov, “Mechanics and Analysis of Composite materials“, Elsevier Science Ltd, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja uz korišćenje table i video projektora; ; Vežbe u uz korišćenje table, video projektora, grafoskopa i folija.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari