Navigacija

14D016 - Otkazi i integritet konstrukcija procesne opreme

Specifikacija predmeta
Naziv Otkazi i integritet konstrukcija procesne opreme
Akronim 14D016
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studentima ukaže na značaj i neophodnost očuvanja integriteta konstrukcija opreme koja se koristi u procesnoj, hemijskoj, petrohemijskoj industriji, da ih upozna sa novim direktivama za procesnu opremu i da ukaže na opasnost koja može da nastupi u slučaju otkaza komponenata konstrukcija tog tipa. ; Postojanje ovakvog programa je potpuno opravdano imajući u vidu štetu, opasnost po okolinu i ekonomske gubitke koji nastaju usled havarije pomenutih objekata. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Savlađivanjem ovog kursa studenti će upotpuniti znanje o projektovanju sa stanovišta pouzdanosti konstrukcija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave O integritetu konstrukcija; Evropska direktiva za procesnu opremu i elementi kvaliteta; Osnovni vidovi pojave otkaza; Otkazi komponenata opreme u eksploataciji i mehanizmi oštećenja; Značaj oštećenja za korišćenje opreme; Principi i tok analize otkaza; Sistem nadzora i održavanja opreme u radu; Ocena značaja grešaka; Postupci održavanja, rekonstrukcije i popravke; Podobnost za upotrebu posle popravke.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. Lj. Milović, Sigurnost konstrukcija procesne opreme, skripta, materijal u pripremi, TMF, Beograd.
  2. A. Sedmak, S. Sedmak, Lj. Milović, Pressure Equipment Integrity Assessment by Elastic-Plastic Fracture Mechanics Methods, DIVK, 2011.
  3. The Pressure Equipment Directive 97/23/EC
  4. S. Rolfe, J. Barsom, Fracture and Fatigue Control in Structures, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
  5. M. Ashby, D. Jones, Engineering Materials 1, Second Edition, Butterworth-Heinemann, 1996.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40