Navigacija

14D004 - Elektrohemijsko dobijanje polimernih i biokeramičkih prevlaka

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrohemijsko dobijanje polimernih i biokeramičkih prevlaka
Akronim 14D004
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je sticanje teorijskog znanja neophodnog za razumevanje mehanizma elektroforetskog taloženja polimernih prevlaka, odnosno elektroforetskog taloženja biokeramičkih prevlaka na metalnim supstratima, elektrohemijske sinteze polimernih i biokeramičkih materijala, kao i upoznavanje sa savremenim metodama karakterizacije polimernih i biokeramičkih materijala. Takođe, cilj predmeta je da nauči studenta da pogodnim izborom elektrohemijskih parametara može da dizajnira željene karakteristike materijala za različite primene. Od posebnog interesa je primena ovako dobijenih materijala u inženjerstvu tkiva i biomedicini, kao implantata mekih i koštanih tkiva, zbog niza prednosti koje elektrohemijski postupci dobijanja pružaju .
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da analiziraju probleme, osmisle i koncipciraju rešenja procesa formiranja polimernih i biokeramičkih prevlaka elektrohemijskim putem, (ii) ovladali eksperimentalnim tehnikama koje se koriste za formiranje i karakterisanje elektrohemijski dobijenih polimernih i biokeramičkih prevlaka, (iii) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje zadatka, načina rešavanja i rezultata rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Elektroforetsko taloženje polimernih i biokeramičkih prevlaka na metalnim supstratima ; • Elektrohemijska sinteza polimernih i biokeramičkih prevlaka i određivanje optimalnih parametara sinteze ; • Elektrohemijske karakteristike polimernih i biokeramičkih prevlaka ; • Ponašanje polimernih i biokeramičkih prevlaka u korozionim agensima ; • Savremene metode karakterisanja polimernih i biokeramičkih prevlaka ;
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalni zadatak: osmišljavanje eksperimentalne tehnike i plana eksperimenta, izbor parametara procesa sinteze/taloženja i obrada rezultata ;
  Literatura
  1. Z.W.Wicks, Jr., F.N.Jones, S.Peter Pappas, Organic Coatings Science and Technology, 2nd ed., Wiley-Interscience, New York, 1999.
  2. V.Mišković-Stanković, Organske zaštitne prevlake, Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije (SITZAMS), Beograd, 2001.
  3. V.Mišković-Stanković i drugi, Nemetalne prevlake – odabrana poglavlja - praktikum, interni materijal, 2012.
  4. W.Machu, Handbook of Electropainting Technology, Electrochemical Publications Ltd., London, 1978.
  5. Jason A. Burdick, Robert L. Mauck, Biomaterials for Tissue Engineering Applications: A Review of the Past and Future Trends, Springer, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalni zadatak, diskusije vezane za izradu i obradu eksperimentalnog zadatka i seminarskog rada i konsultacije ;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20