Навигација

ХХИ212 - Механика флуида

Спецификација предмета
НазивМеханика флуида
АкронимХХИ212
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомМатематика II, Физика IIОблик условљености
  Циљеви изучавања предмета1. Упознавање студената са основним својствима флуида и законитостима мировања и кретања флуида; ; 2. Решавање задатака из механике флуида везаних за практичне проблеме из области хемијског инжењерства; ; 3. Стварање теоријске основе за стручну надоградњу из области хемијског инжењерства.
  Исходи учења (стечена знања)1. Студенти су стекли способност примене хемијско-инжењерског приступа анализи струјања флуида ; 2. Студенти су савладали основне законитости механике флуида и тиме стекли основу за даљу надоградњу из области операција преноса количине кретања и феномена преноса ; 3. Студенти су стекли теоријску основу за феноменолошки приступ упоредној анализи законитости преноса количине кретања, топлоте и масе.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеНаставни програм предмета упознаје студенте са основним својствима флуида и законитостима мировања и кретања флуида при чему је стављен нагласак на хемијско-инжењерски приступ односно на количину кретања и механизме транспорта ове величине. Наставне јединице: општа својства флуида; флуиди у мировању; флуиди у кретању: струјно поље, режими струјања; струјање невискозних флуида; основни закони механике флуида у интегралном и диференцијалном облику: закон одржања масе, закон одржања енергије: Бернулијева једначина, закон одржања количине кретања: једначине Навије-Стокса и примена на раванско струјање и струјање филма; ламинарно и турбулентно струјање: механизми преноса количине кретања, струјање у цевима кружног попречног пресека.
  Садржај практичне наставеУ оквиру рачунских вежби, израђују се рачунски примери везани за одговарајуће наставне јединице и проблеме из области хемијског инжењерства и хемијске технологије.
  Литература
  1. Здански Ф. "Механика флуида. Теорија операција количине кретања", ТМФ, Београд, 1989.
  2. Обрадовић Б. "Механика флуида. Збирка решених задатака са изводима из теорије", ТМФ, Београд, 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  210
  Методе извођења наставепредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари