Навигација

Биохемијско инжењерство и биотехнологија

  Шифра Предмет Семестар П* СИР О/И Остало ЕСПБ
1 22ДХК1 Хемијска кинетика 1 45 0 О   6
2 22ДДНИР1 Докторска дисертација – уводни семинари и научноистраживачки рад 1 1 60 60 О   5
3   Изборни блок МАТЕМАТИКА (бира се 1 од 3) 1         6
4   Изборни блок 1 (бира се 12 кредита) 1         12
5 22ДОПБВ Одабрана поглавља биохемије-витамини 2 45 0 О   6
6 22ДДНИР2 Докторска дисертација – уводни семинари и научноистраживачки рад 2 2 75 45 О   5
7   Изборни блок 2 (бира се 20 кредита) 2         20
8 22ДЗИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 3 0 300 О   30
9 22ДДНИР3 Докторска дисертација- научноистраживачки рад 1 4 0 300 О   24
10 22ИДД1 ИЗРАДА ДД 1 4 0 0 О 10 6
11 22ДДНИР4 Докторска дисертација- научноистраживачки рад 2 5 0 300 О   25
12 22ИДД2 ИЗРАДА ДД 2 5 0 0 О 10 5
13 22ДДНИР5 Докторска дисертација- научноистраживачки рад 3 6 0 300 О   25
14 22ИДД3 ИЗРАДА ДД 3 6 0 0 О 10 5

Изборни блок МАТЕМАТИКА (бира се 1 од 3) (повратак у горњи део табеле)

6
1 22ДМ1 Математичко програмирање 1 45 0 И   6
2 22ДМ2 Одабрана поглавља нумеричке анализе 1 45 0 И   6
3 22ДМ3 Математичка обрада експерименталних података 1 45 0 И   6

Изборни блок 1 (бира се 12 кредита) (повратак у горњи део табеле)

12
1 22ДБКП Биохемијска кинетика 1 45 0 И   6
2 22Д129 Индустријска микробиологија 1 45 0 И   6
3 22ДФПБС Феномени преноса у биолошким системима 1 45 0 И   6
4 22Д118 Инжењерство ћелије 1 45 0 И   6

Изборни блок 2 (бира се 20 кредита) (повратак у горњи део табеле)

20
1 22ДВКАХ Виши курс аналитичке хемије 2 45 0 И   6
2 22Д130 Молекуларна дијагностика са биоинформатиком 2 30 15 И   5
3 22ДСРНЈ Структура и реактивност неорганских једињења 2 45 0 И   6
4 22ДСРОМ Структура и реактивност органских молекула 2 45 0 И   6
5 22ДВКТ Виши курс термодинамике 2 45 0 И   6
6 22Д116Д Електрокатализа и електродни материјали 2 45 15 И   5
7 22ДХТ Хемијска термодинамика 2 45 0 И   6
8 22ДАФП Аналогије феномена преноса 2 45 0 И   6
9 22Д94 Амбалажа за специјалне намене 2 45 0 И   5
19 22Д39 Метода коначних елемената у инжењерству материјала 2 45 15 И   5
11 22Д59 Реологија полимера 2 45 15 И   5
12 22Д96 Структура и својства полимерних композитних материјала 2 45 0 И   5
13 22ДЕКММ2 Електрохемијска кинетика и методе мерења 2 45 15 И   6
14 22Д97 Физичко-хемијске основе фармацеутског инжењерства 2 45 0 И   5
15 22Д98 Вишефазни системи 2 45 15 И   5
16 22Д99 Инжењерство ткива 2 15 15 И   4
17 22Д52 Колоидна хемија 2 45 0 И   5
18 22Д64 Хетерогена катализа 2 45 0 И   5
19 22Д100 Виши курс електрохемијског инжењерства 2 45 0 И   6
20 22Д101 Специјална поглавља преноса масе 2 30 0 И   4
21 22Д48 Анализа трагова специфичних загађујућих материја 2 45 0 И   5
22 22Д102 Биоактивне материје у козметичким производима 2 30 15 И   5
23 22Д73 Биокомпозитни материјали 2 45 0 И   5
24 22Д6 Биомаса као извор енергије 2 30 15 И   5
25 22Д49 Бионеорганска хемија 2 45 15 И   5
26 22Д120 Имобилисани биокатализатори: технике имобилизације, биореактори и примена 2 30 15 И   6
27 22Д50 Полимери и одрживи развој 2 45 0 И 30 5
28 22Д41Д Електрохемијске полимерне и биокерамичке превлаке 2 45 0 И   5
29 22Д12Д Електрохемијски и алтернативни извори електричне енергије 2 45 15 И   5
30 22Д51 Зелена хемија 2 30 30 И   5
31 22Д104 Електрохемијска корозија метала 2 45 0 И   5
32 22Д105 Нумеричке методе у хемијском инжењерству 2 15 15 И   4
33 22Д8 Одабрана поглавља инструменталне анализе 2 45 0 И   6
34 22Д106 Одабрана поглавља пројектовања процеса у биохемијском инжењерству 2 15 15 И   5
35 22Д43Д Одабрана поглавља хемије природних органских једињења 2 45 0 И   5
36 22Д54 Површински активне материје 2 30 15 И   5
37 22Д56 Полимерни биоматеријали 2 45 0 И   5
38 22Д58 Принципи синтезе полимера 2 30 15 И   5
39 22Д107 Процеси под високим притисцима 2 45 15 И   5
40 22Д108 Санитарна микробиологија 2 15 15 И   5
41 22Д109 Синтеза, својства и примена биокерамичких материјала 2 45 0 И   5
42 22Д61 Структурна анализа органских молекула 2 45 0 И   6
43 22Д10Д Хемија пестицида 2 45 0 И   5
44 22Д63 Хемија физиолошки активних једињења 2 45 0 И   5
45 22Д46Д Хемија хетероцикличних једињења 2 45 0 И   5
46 22Д65 Хемијски сензори 2 30 15 И   5
47 22Д111 Одабрана поглавља технологије микробне биомасе 2 45 15 И   5
48 22Д112 Одабрани микробиолошки процеси у заштити животне средине 2 15 15 И   5
49 22Д53 Органске загађујуће супстанце 2 45 0 И   5
50 22Д30 Отпорност материјала 2 45 15 И   6
51 22Д113 Принципи интензификације процеса 2 30 15 И   5
52 22Д114 Пројектовање биолошких процеса пречишћавања отпадних вода 2 30 0 И   5
53 22Д78 Структура и својства полимерних материјала 2 30 15 И   5
54 22Д115 Увећање размера процеса 2 30 15 И   5
55 22Д11 Хемометрија 2 45 0 И   5
56 22ДМНИР Методологија научно-истраживачког рада 2 45 0 И   5

П – Предавања; СИР – Самостални истраживачки рад; О/И – Обавезан/Изборни