Навигација

Хемија

  Шифра Предмет Семестар П* СИР О/И Остало ЕСПБ
1   Изборни блок 1 (бира се 25 кредита) 1         25
2 22ДДНИР1 Докторска дисертација –научноистраживачки рад 1 1 60 60 О   5
3   Изборни блок 2 (бира се 25 кредита) 2         25
4 22ДДНИР2 Докторска дисертација –научноистраживачки рад 2 2 75 45 О   5
5 22ДЗИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 3 0 300 О   30
6 22ИДД1 ИЗРАДА ДД 1 4 0 165 О 10 24
7 22ДДНИР3 Докторска дисертација –научноистраживачки рад 3 4 0 135 О   6
8 22ИДД2 ИЗРАДА ДД 2 5 0 180 О 10 25
9 22ДДНИР4 Докторска дисертација –научноистраживачки рад 4 5 0 120 О   5
10 22ИДД3 ИЗРАДА ДД 3 6 0 180 О 10 25
11 22ДДНИР5 Докторска дисертација –научноистраживачки рад 5 6 0 120 О   5

Изборни блок 1 (бира се 25 кредита) (повратак у горњи део табеле)

25
1 22ДБКП *Биохемијска кинетика 1 45 0 И   6
2 22ДВКАХ *Виши курс аналитичке хемије 1 45 0 И   6
3 22Д116П *Електрокатализа и електродни материјали 1 45 15 И   5
4 22ДЕКММ1 *Електрохемијска кинетика и методе мерења 1 45 15 И   6
5 22Д12П *Електрохемијски и алтернативни извори електричне енергије 1 45 15 И   5
6 22Д41П *Електрохемијске полимерне и биокерамичке превлаке 1 45 0 И   5
7 22Д42П *Катализа у органској хемији 1 45 0 И   5
8 22ДОПБВ *Одабрана поглавља биохемије-витамини 1 45 0 И   6
9 22Д43П *Одабрана поглавља хемије природних органских једињења 1 45 0 И   5
10 22ДСРНЈ *Структура и реактивност неорганских једињења 1 45 0 И   6
11 22ДСРОМ *Структура и реактивност органских молекула 1 45 0 И   6
12 22Д44 *Физичка органска хемија 1 45 0 И   5
13 22Д45 *Хемија метал-органских једињења 1 45 0 И   5
14 22Д10П *Хемија пестицида 1 45 0 И   5
15 22ДХФО *Хемија функционалних оксида 1 45 0 И   6
16 22Д46П *Хемија хетероцикличних једињења  1 45 0 И   5
17 22Д47П *Хемија чврстог стања са кристалографијом 1 45 0 И   5
18 22ДХК1 *Хемијска кинетика 1 45 0 И   6
19 22ДХТ *Хемијска термодинамика 1 45 0 И   6

Изборни блок 2 (бира се 25 кредита) (повратак у горњи део табеле)

25
1 22Д48 *Анализа трагова специфичних загађујућих материјала 2 45 0 И   5
2 22Д49 *Бионеорганска хемија 2 45 15 И   5
3 22Д50 *Полимери и одрживи развој 2 30 0 И   5
4 22Д51 *Зелена хемија 2 45 15 И   5
5 22Д52 *Колоидна хемија 2 45 0 И   5
6 22Д8 *Одабрана поглавља инструменталне анализе 2 45 0 И   6
7 22Д117 *Органске боје и пигменти 2 30 0 И   5
8 22Д53 *Органске загађујуће супстанце 2 45 0 И   5
9 22Д54 *Површински активне материје 2 30 15 И   5
10 22Д55 *Полимерне бленде 2 45 0 И   5
11 22Д56 *Полимерни биоматеријали 2 45 0 И   5
12 22Д57 *Принципи органске синтезе-савремене методе и реакције 2 45 0 И   6
13 22Д58 *Принципи синтезе полимера 2 30 15 И   5
14 22Д59 *Реологија полимера 2 45 15 И   5
15 22Д60 *Савремене сепарационе технике  2 30 0 И   5
16 22Д61 *Структурна анализа органских молекула 2 45 0 И   6
17 22Д62 *Хемија високоенергетских материјала 2 45 0 И   5
18 22Д63 *Хемија физиолошки активних једињења 2 45 0 И   5
19 22Д64 *Хетерогена катализа 2 45 0 И   5
20 22Д11 *Хемометрија 2 45 0 И   5
21 22Д65 *Хемијски сензори 2 30 0 И   5
22 22ДМНИР *Методологија научно-истраживачког рада 2 45 0 И   5

* П – Предавања; СИР – Самостални истраживачки рад; О/И – Обавезан/Изборни