Навигација

доц. др Владимир Павићевић

Доцент
Катедра за инжењерство заштите животне средине

ТМФ - велика зграда, канцеларија 039

011/3370489
011/3303722
локал722
Научна областИнжењерство заштите животне средине
Датум избора у звање 25. септембар 2017.

Предмети

14Д01914Д019 - Технологија припреме воде
14ИЖС31014ИЖС310 - Основи технологије припреме воде
14ИЖС42214ИЖС422 - Процена утицаја технолошких постројења на животну средину
14ИЖС42614ИЖС426 - Регистар загађивача
14МТПВИ14МТПВИ - Технологије припреме воде у индустрији
14ХЕИ41114ХЕИ411 - Мониторинг животне средине
14ХФИ3814ХФИ38 - Основи фармацеутског инжењерства
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ИЖС312ИЖС312 - Мониторинг животне средине
ИЖС314ИЖС314 - Хидрологија
ИЖС37ИЖС37 - Лабораторија инжењерства заштите животне средине

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Milica Karanac, Đorđe Veljović, Maja Đolić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Zlate Veličković, Vladimir Pavićević и Aleksandar Marinković, The removal of Zn2+, Pb2+, and As(V) ions by lime activated fly ash and valorization of the exhausted adsorbent, WASTE MANAGEMENT, 78, 2018, pp. 366-378; 10.1016/j.wasman.2018.05.052

Књиге

 1. Љубица Миловић, Владимир Павићевић, Марија Кицошевић и Славиша Путић, Процесна опрема у инжењерству заштите животне средине − опрема, поузданост и процена ризика, уџбеник, ТМФ, 2019, 160; ISBN 978-86-7401-360-1

Менторство

Докторске академске студије

 • Примена електрофилтерског пепела модификованог калцијум-хидроксидом и оксидима железа за уклањање јона тешких метала из воде, Милица Каранац, 28.09.2018.
 • Кинeтикa и утицaj мeхaничких мeтoдa нa пoбoљшaњe унaкрснe микрoфилтрaциje и ултрaфилтрaциje мoдeл рaствoрa вoћних сoкoвa, Тијана Урошевић, 07.06.2018.

Мастер академске студије

 • Мониторинг квалитета седимента река у сливу Саве, Владимир Абрамовић, 30.09.2020.
 • Употреба и оптимизација унапређених оксидационих процеса у пречишћавању отпадних вода из фабрике стрељачке муниције, Александар Јовановић, 30.09.2020.
 • Могућности примене биоотпада као адсорбента за уклањање тешких метала и органских загађујућих супстанци из воде, Ана Теодоровић, 11.09.2020.
 • Уклањање мангана из подземне воде брзом гравитационом филтрацијом, Марија Коркут, 30.09.2019.
 • Мониторинг квалитета воде акумулације Врутци, Никола Јешић, 30.09.2019.
 • Мониторинг квалитета седимента акумулација у сливу Западне Мораве, Јована Васић, 30.09.2019.
 • Испитивање могућности примене коварине за уклањање арсена из отпадне воде у базној средини, Јелена Лукић, 26.09.2018.
 • Карактеризација коварине модификоване за уклањање арсена из отпадне воде у базној средини, Дуња Плавшић, 26.09.2018.

Основне академске студије

 • Фотоелектро-пероксон и фотоелектрокаталитичка озонизација за уклањање ксенобиотика из отпадних вода, Никола Јанковић, 30.09.2020.
 • Мониторинг квалитета седимента акумулација у сливу Јужне Мораве, Тамара Миковић, 30.09.2020.
 • Мониторинг статуса површинских вода Србије, Никола Огрењац, 29.09.2020.
 • Физичкохемијски поступци пречишћавања отпадних вода из пивара, Наталија Чутовић, 25.09.2020.
 • Мониторинг емисије CO<sub>2</sub> у ваздушном саобраћају, Мирјана Герзић, 27.09.2019.

Основне студије

 • Контрола квалитета воде за пиће на постројењу "Макиш" ЈКП "Београдски водовод и канализација", Никола Јовашевић, 11.09.2020.