Навигација

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора

Опште вести

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића
дана 21. јуна 2023. године расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСAНИХ ПОНУДА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА


Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића даје у закуп пословни простор површине 25,26м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 31,86м2, у виђеном стању, празан, у стамбено-пословној згради Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у Београду, Кнеза Милоша број 2, екстра зона.
Пословни простор се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с тим што се исти може продужавати за наредне исте, краће или дуже периоде, под одређеним условима.
Почетни износ закупнине је 1.075,00 дин/м2 без ПДВ за приземље и 537,50 дин/м2 без ПДВ за подрум, што износи укупно 44.279,25 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ).
У пословном простору се могу обављати све регистроване делатности, осим организовања игара на срећу, кладионица и оних које буком, вибрацијама, мирисима, димом или на други сличан начин ометају станаре зграде Задужбине и околних зграда у мирном коришћењу станова и пословних простора.
Пословни простор се не може давати у подзакуп.
Критеријум за избор закупца пословног простора је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора приземља, без обрачунатог ПДВ. Цена м2 подрума обрачунава се у износу од 50% од цене по м2 приземља.
Комисија задржава право да на отварању понуда повећа почетни износ закупнине из Огласа, зависно од врста пријављених делатности, ради потребе усклађивања са почетним износима закупнина утврђеним општим актом града Београда, којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда, важећим на дан отварања пријава. На отварању понуда Комисија не улази у исправност истих већ евидентира пријављене делатности ради утврђивања новог почетног износа закупнине. Почетни износ закупнине одредиће она пријављена делатност која има највиши почетни износ закупнине према општем акту града Београда, којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.
Закуподавац задржава право да у будућности повећава уговорени износ закупнине, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђеним општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда, зависно од врста пријављених делатности, и то тако што ће уговорену цену закупа увећавати сразмерно проценту увећања почетне цене утврђене општим актом града Београда.

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп имају физичка лица, као и правна лица и предузетници, ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит и која испуњавају услове из Огласа.
Понуде се подносе у року од 15 (петнаест) календарских дана од дана објављивања Огласа, најкасније до 6. јула 2023. године до 15,00 часова, непосредно на адресу Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, Београд, Студентски трг број 1.
На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Пријава за пословни простор – не отварати”.
Отварање понуда одржаће се дана 7. јула 2023. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова. Законски заступници понуђача или њихови овлашћени представници могу да присуствују отварању понуда и дужни су са собом понети личну карту.
Понуда треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:
1. Пријава са подацима о подносиоцу понуде (чини саставни део Огласа),
2. Остала документација:
- за правна лица: копија извода о регистрацији правног лица код надлежног органа, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копије свих уговора о отварању и вођењу динарских рачуна код пословних банака код које има рачуне, копија решења о додељеном пореском идентификационом броју, копија овереног ОП обрасца законског заступника и пуномоћје уколико подносилац пријаве има заступника (уколико законски заступник подносиоца пријаве овласти друго лице за заступање);
- за предузетнике: фотокопија личне карте без чипа или очитана биометријска лична карта предузетника, копија извода о регистрацији предузетника код надлежног органа, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копије свих уговора о отварању и вођењу динарских рачуна код пословних банака код које има рачуне, копија решења о додељеном пореском идентификационом броју, копија овереног ОП обрасца законског заступника и пуномоћје, уколико подносилац пријаве има заступника (уколико законски заступник подносиоца пријаве овласти друго лице за заступање);
- за физичка лица: фотокопија личне карте без чипа или очитана биометријска лична карта.
3. Износ месечне закупнине која се нуди по м2 приземља и подрума без обрачунатог ПДВ-а (уколико понуђач цену не искаже без ПДВ-а, сматраће се да у понуђену цену није урачунат ПДВ). Цену м2 подрума обрачунати у износу од 50% од цене по м2 приземља, заокружену на две децимале;
4. Изјава о прихватању свих услова из Огласа за јавно надметање за давање у у закуп пословног простора у стамбено-пословној згради Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у Београду, Кнеза Милоша број 2 (Изјаву, која је саставни део Огласа, оверавају код јавног бележника само физичка лица);
5. Изјава о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање пословног простора у стамбено-пословној згради Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у Београду, Кнеза Милоша број 2 (Изјаву, која је саставни део Огласа, оверавају код јавног бележника само физичка лица) без права потраживања од закуподавца;
6. Изјаву о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете пословни простор у стамбено-пословној згради Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у Београду, Кнеза Милоша број 2 (електрична енергија, комуналне услуге, одржавање зграде и др.) и трошкова текућег одржавања и хитних интервенција у пословном простору (Изјаву, која је саставни део Огласа, оверавају код јавног бележника само физичка лица);
7. Изјава о достави доказа о измирењу обавеза из претходног закуподавног односа (Изјаву, која је саставни део Огласа, оверавају код јавног бележника само физичка лица): Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног простора закуподавца, или посебних делова непокретности других задужбина и фондација под управом Универзитета у Београду, или је са њима повезано лице у смислу прописа о привредним друштвима или на други начин који оправдано може довести у сумњу извршење уговорних обавеза из будућег закуподавног односа, потребно је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема Обавештења о избору закупца (у случају да је изабран за закупца) достави доказ да је то лице измирило обавезе из тог закуподавног односа. Уколико не достави доказ у наведеном року сматраће се да је понуђач одустао од закупа предметне непокретности и приступиће се позивању следећег најповољнијег понуђача, ради закључења уговора о закупу.
8. Изјава о обезбеђивању потраживања закуподавца закључењем Уговора о солидарном јемству (Изјаву оверену код јавног бележника, која је саставни део Огласа, достављају само физичка лица). Физичко лице уз Пријаву обавезно доставља за јемца све доказе из овог огласа који се односе на правна лица.
9. Доказ о уплати депозита у износу од 40.000,00 динара на рачун Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића: 265-1760310000355-49. Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћени депозит сматрати неуредном. У случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, депозит се враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Списак обавезне документације је саставни део Огласа.
Непотпуне и/или неблаговремене понуде се одбацују.
Сматраће се да је понуђач одустао од закупа предметне непокретности, чиме губи право на повраћај депозита, у следећим случајевима:
- уколико понуђач не прихвати усклађивање почетне висине закупнине са закупнином утврђеном општим актом града Београда,
- уколико буде изабран за најповољнијег понуђача, а не потпише уговор о закупу непокретности и уговор о јемству (важи за физичка лица) у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора,
- уколико не достави доказ у наведеном року из тачке 7. и
- уколико понуђач, који је после отварања понуда уплатио троструки износ закупнине на име депозита, одустане од закупа до доношења одлуке Одбора Задужбине о одређивању закупца.
У наведеним случајевима приступиће се позивању следећег најповољнијег понуђача, ради закључења уговора о закупу.
Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као основ обезбеђења за случај постојања неплаћених рачуна, евентуалне штете која настане у току трајања закупа и других трошкова везано за коришћење пословног простора након исељења.
Изабрани понуђач је у обавези да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива закуподавца а пре закључења уговора о закупу на име депозита уплати износ од три месечне закупнине, који ће бити коришћен за случај постојања неплаћених закупнина након исељења.

У случају да два или више понуђача понуде исту висину закупнине, биће позвани да на лицу места на новим обрасцима понуде нови увећани износ закупнине у односу на претходно дату понуду. Уколико понуђачи не доставе нову понуду или доставе понуду са истим износом закупнине, Комисија ће избор најповољнијег понуђача извршити путем жреба.
Закупац – физичко лице, који нема регистровану предузетничку радњу дужан је да најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу достави решење надлежног органа о упису радње у одговарајући регистар, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, копију уговора о отварању и вођењу динарског рачуна код пословне банке, адресу електронске поште, копију овереног ОП обрасца. Уколико закупац – физичко лице не достави наведену документацију у горе наведеном року, уговор о закупу ће се сматрати раскинутим.
Разгледање пословног простора може се извршити у терминима од 9,00-15,30 часова радним данима, најавом на број телефона: 3207-425 и 3207-426.
О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.
Понуђачи имају право на приговор који се изјављује Одбору Задужбине преко Комисије у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења.

Оглас за давање у закуп пословног простора број 3

Пријава

Списак обавезне документације уз Пријаву

1. Изјава ФИЗИЧКИХ ЛИЦА о прихватању услова из Огласа

2. Изјава ФИЗИЧКИХ ЛИЦА о спремности улагања

3. Изјава ФИЗИЧКИХ ЛИЦА о плаћању трошкова

4. Изјава ФИЗИЧКИХ ЛИЦА о достави доказа

5. Изјава ФИЗИЧКИХ ЛИЦА о обезбеђивању потраживања

1. Изјава ПРАВНО ЛИЦЕ о прихватању услова из Огласа

2. Изјава ПРАВНА ЛИЦА о спремности улагања

3. Изјава ПРАВНА ЛИЦА о плаћању трошкова

4. Изјава ПРАВНО ЛИЦЕ о достави доказа

5. Изјава ПРАВНА ЛИЦА о обезбеђивању потраживања

1. Изјава ПРЕДУЗЕТНИКА о прихватању услова из Огласа

2. Изјава ПРЕДУЗЕТНИК о спремности улагања

3. Изјава ПРЕДУЗЕТНИКА о плаћању трошкова

4. Изјава ПРЕДУЗЕТНИК о достави доказа

Презентацију можете погледати овде