Навигација

Коначне ранг листе за упис на докторске академскe студијe - други конкурсни рок

Вести о упису

Коначне ранг листе кандидата за упис на докторске академске студије у школској 2023/2024. години - други конкурсни рок можете преузети овде.

Упис кандидата ће се обавити у петак 10. новембра 2023. године у 11 часова на основу позиције на коначним ранг листама по студијским програмима.

У случају да се кандидат не појави на почетку термина, сматраће се да је одустао и Факултет ће уписати првог следећег рангираног кандидата на његово место. Кандидати који су на листи чекања могу се уписати на буџетска места, у оквиру броја буџетских места којима располаже студијски програм, ако кандидати који су од њих боље рангирани не дођу у заказаном термину. У супротном, ови кандидати се могу уписати на самофинансирајућа места.

Кандидати су у обавези да донесу следећу документацију коју су у електронској форми предали током пријаве на конкурс:

 1. пријавни лист (потписан),
 2. доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс,
 3. потписану изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да лични подаци могу да буду унети у електронску базу,
 4. потписану изјаву да нису били на буџету на нивоу студија на који конкуришу (у случају да су претходни ниво студија завршили пре 2022/2023. године),
 5. доказе о објављеним научним радовима.

Кандидати су такође у обавези да доставе:

 1. оверене фотокопије диплома или уверења о завршеним студијама на претходним нивоима студија,
 2. оверене фотокопије додатака дипломе или уверења о положеним испитима и потврда о средњој оцени са претходних нивоа,
 3. један образац ШВ-20,
 4. индекс,
 5. две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm,
 6. доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере - 100,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: за Центар за развој каријере, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4
 7. доказ о уплати осигурања - 500,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: осигурање студената, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4   
 8. доказ о уплати прве рате школарине за студенте који плаћају школарину (самофинансирајуће студенте) на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: прва рата школарине, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4 - кандидати који су запослени на ТМФ или ИЦ ТМФ, као и стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја доносе фотокопију Уговора о раду, ради умањења износа школарине
 9. кандидати који имају страну високошколску исправу предају и Решење о признавању високошколске исправе,
 10. уговор о студирању (набавља се у скриптарници Факултета).

Годишња школарина за студијске програме на српском језику износи 114.000,00 динара, односно 76.000,00 динара за студенте који плаћају умањени износ школарине. Школарина се може платити у једнократном износу приликом уписа или у 2 једнаке рате. Годишња школарина за студијске програме на енглеском језику износи 10.000 евра, у динарској противвредности на дан уплате.

Моле се кандидати да на време набаве неопходни ШВ-20 образац и индекс. Кандидати не морају лично да предају документа за упис.

Сви уписани кандидати добиће студентске налоге на веб порталу за студенте најкасније у понедељак 13. новембра, а у обавези су да до 17. новембра у консултацији са ментором студија пријаве предмете које желе да слушају преко својих налога. Списак пријављених предмета потписан од стране ментора студија неопходно је у штампаној верзији накнадно доставити студентској служби при преузимању индекса.