Навигација

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

Опште вести

З А Д У Ж Б И Н А
ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА
11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 101885095, Матични број: 17247786, Рачун: 265-1760310000354-52
Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486
Задужбина Веселина Лучића
дана 22. јуна 2023. расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 1 површине 24м2 у сутерену стамбено-пословне зграде Задужбине Веселина Лучића, у Београду, у Ул. Ђорђа Јовановића број 5, друга зона, у виђеном стању.
Почетни износ закупнине је 1.027,00 дин/м2, што укупно месечно износи 24.648,00 динара (Задужбина није у систему ПДВ).
Стан се даје у закуп за становање или за обављање мирне делатности (осим организовања игара на срећу, кладионица и оних које буком, вибрацијама, мирисима, димом или на други сличан начин ометају станаре зграде у Ђорђа Јовановића 5 и околних зграда у мирном коришћењу станова и пословних простора).
Критеријум за избор закупца је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора.
У случају да изабрани понуђач закључи уговор о закупу стана за становање, Закуподавац задржава право да увећава месечни износ закупнине утврђен уговором о закупу, у случају постојања инфлације у претходних годину дана од дана закључења уговора, мерене индексом потрошачких цена на нивоу града Београда, објављеним на сајту Републичког завода за статистику Србије, као и у другим случајевима значајнијих промена кретања цена на тржишту, на основу процене тржишне вредности закупнине коју ће одредити лиценцирани проценитељ или вештак, о трошку закуподавца.
У случају да изабрани понуђач пријави обављање делатности у стану, Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од врсте пријављене делатности која ће се у стану обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђеним општим актом Града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији Града Београда, важећим на дан отварања понуда. Закуподавац задржава право да у будућности повећава износ уговорене закупнине, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђеним општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда, и то тако што ће уговорену цену закупа увећавати сразмерно проценту увећања почетне цене утврђене општим актом града Београда.
Стан се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с тим што се исти може продужавати за наредни исти, краћи или дужи период.
У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка лица, као и правна лица и предузетници ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит и која испуњавају услове из Огласа.

Понуде се достављају у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, најкасније до 7. јула 2023. године до поноћи, непосредно на адресу: Задужбина Веселина Лучића, Београд, Студентски трг број 1.
На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Понуда за стан – не отварати”.
Отварање понуда одржаће се дана 10. јула 2023. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова.
Законски заступници понуђача нису обавезни да присуствују отварању понуда, али уколико присуствују дужни су са собом понети личну карту. Уколико отварању понуда присуствују њихови овлашћени представници, овлашћење треба да буде дато на меморандуму понуђача, потписано од стране законског заступника и оверено печатом и обавезно треба да садржи текст којим се лице овлашћује да присуствује отварању понуда.
Пријавa, која чини саставни део Огласа, треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:
1. Подаци о подносиоцу Пријаве:
- за правна лица: назив правног лица, седиште, адреса електронске поште, лице за контакт, контакт телефон, копија извода о регистрацији правног лица код надлежног органа, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копије свих уговора о отварању и вођењу динарских рачуна код пословних банака код које има рачуне, копија решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање правног лица (директор), копија овереног ОП обрасца, податак о делатности коју ће обављати у стану и пуномоћје уколико подносилац пријаве има заступника (уколико законски заступник подносиоца пријаве овласти друго лице за заступање);
- за предузетнике: име и презиме предузетника, седиште, адреса електронске поште, фотокопија личне карте без чипа или очитана биометријска лична карта предузетника, контакт телефон, назив радње, копија извода о регистрацији предузетника код надлежног органа, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копије свих уговора о отварању и вођењу динарских рачуна код пословних банака код које има рачуне, копија решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање, копија овереног ОП обрасца, податак о делатности коју ће обављати у предметном стану и пуномоћје, уколико подносилац пријаве има заступника (уколико законски заступник подносиоца пријаве овласти друго лице за заступање);
- за физичка лица: име и презиме понуђача, адреса пребивалишта, адреса електронске поште, фотокопија личне карте без чипа или очитана биометријска лична карта, јединствени матични број грађанина, контакт телефон, податак о намени за коју планира да закупи стан (становање, обављање делатности и које) и доказ о редовним примањима (уверење надлежног општинског органа о просечном месечном приходу по члану домаћинства за последњих шест месеци, потврда послодавца о просечним примањима за последњих шест месеци за све запослене чланове породичног домаћинства или други доказ);
2. Износ месечне закупнине која се нуди по м2;
3. Изјава о прихватању свих услова из Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана број 1 површине 24м2 у сутерену стамбено-пословне зграде Задужбине Веселина Лучића, у Београду, у Ул. Ђорђа Јовановића број 5, (Изјаву, која је саставни део Огласа, оверавају код јавног бележника само физичка лица);
4. Изјава о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање стана број 1 површине 24м2 у сутерену стамбено-пословне зграде Задужбине Веселина Лучића, у Београду, у Ул. Ђорђа Јовановића број 5, (Изјаву, која је саставни део Огласа, оверавају код јавног бележника само физичка лица) без права потраживања од закуподавца;
5. Изјава о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете стан број 1 површине 24м2 у сутерену стамбено-пословне зграде Задужбине Веселина Лучића, у Београду, у Ул. Ђорђа Јовановића број 5 (инфостан, електрична енергија и др.) и трошкова текућег одржавања и хитних интервенција у стану (Изјаву, која је саставни део Огласа, оверавају код јавног бележника само физичка лица);
6. Изјава о достави доказа о измирењу обавеза из претходног закуподавног односа (Изјаву, која је саставни део Огласа, оверавају код јавног бележника само физичка лица): Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног простора закуподавца, или посебних делова непокретности других задужбина и фондација под управом Универзитета у Београду, или је са њима повезано лице у смислу прописа о привредним друштвима или на други начин који оправдано може довести у сумњу извршење уговорних обавеза из будућег закуподавног односа, потребно је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема Обавештења о избору закупца (у случају да је изабран за закупца) достави доказ да је то лице измирило обавезе из тог закуподавног односа. Уколико не достави доказ у наведеном року сматраће се да је понуђач одустао од закупа предметне непокретности и приступиће се позивању следећег најповољнијег понуђача, ради закључења уговора о закупу.
7. Доказ о уплати депозита у износу од 12.000,00 динара на рачун Задужбине Веселина Лучића 265-1760310000354-52. Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћени депозит сматрати неуредном. У случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, депозит се враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
8. Број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита у случају да подносилац пријаве не буде изабран за закупца.
Непотпуне и/или неблаговремене понуде се одбацују.
Изабрани понуђач је у обавези да у року од 3 дана од дана пријема обавештења о избору закупца, а пре закључења уговора о закупу на име депозита уплати износ од три месечне закупнине, који ће бити коришћен као депозит за случај постојања неплаћених закупнина након исељења.
Сматраће се да је понуђач одустао од закупа предметне непокретности, чиме губи право на повраћај депозита, у следећим случајевима:
- уколико понуђач не прихвати усклађивање почетне висине закупнине са закупнином утврђеном општим актом града Београда,
- уколико буде изабран за најповољнијег понуђача, а не потпише уговор о закупу непокретности у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора,
- уколико не достави доказ у наведеном року из тачке 6. Огласа у којој је наведено шта све пријавa треба да садржи да би била потпуна и уредна,
- уколико понуђач не уплати троструки износ закупнине на име депозита у року од 3 дана од дана пријема обавештења о избору закупца и
- уколико понуђач, који је уплатио троструки износ закупнине на име депозита, одустане од закупа до доношења одлуке Одбора Задужбине о одређивању закупца, губи право на повраћај троструког износа депозита.
У наведеним случајевима приступиће се позивању следећег најповољнијег понуђача, ради закључења уговора о закупу.
Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као основ обезбеђења за случај постојања неплаћених рачуна, евентуалне штете која настане у току трајања закупа и других трошкова везано за коришћење стана након исељења.

Накнадном провером ликвидности понуђача, закуподавац задржава право да понуду прихвати или одбије без обзира на уредност достављене понуде и испуњеност осталих услова за доделу уговора.
У случају да два или више понуђача понуде исту висину закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову писану понуду у затвореној коверти, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду. Уколико понуђачи не доставе нову понуду у задатом року, односно ако доставе нову понуду са истоветном закупнином, Комисија ће избор најповољнијег понуђача извршити путем жреба.
У случају инвестиционог улагања у предмет закупа из сопствених средстава, могуће је умањење закупнине за одређени период до 50% месечно, до висине уложених средстава, без могућности признавања својинских права на непокретности по основу улагања средстава.
Разгледање стана може се извршити најавом на број телефона: 3207-425 и 3207-426, радним данима од 9,00 до16,00 часова.
О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.
Понуђачи имају право на приговор који се изјављује Одбору Задужбине преко Комисије за спровођење поступка за давање у закуп стана у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења.

Оглас за давање у закуп стана број 1

Пријава

Списак обавезне документације уз Пријаву

1. Изјава ФИЗИЧКИХ ЛИЦА о прихватању услова из Огласа

2. Изјава ФИЗИЧКИХ ЛИЦА о спремности улагања

3. Изјава ФИЗИЧКИХ ЛИЦА о плаћању трошкова

4. Изјава ФИЗИЧКИХ ЛИЦА о достави доказа

5. Изјава ФИЗИЧКИХ ЛИЦА о обезбеђивању потраживања

1. Изјава ПРАВНО ЛИЦЕ о прихватању услова из Огласа

2. Изјава ПРАВНА ЛИЦА о спремности улагања

3. Изјава ПРАВНА ЛИЦА о плаћању трошкова

4. Изјава ПРАВНО ЛИЦЕ о достави доказа

5. Изјава ПРАВНА ЛИЦА о обезбеђивању потраживања

1. Изјава ПРЕДУЗЕТНИКА о прихватању услова из Огласа

2. Изјава ПРЕДУЗЕТНИК о спремности улагања

3. Изјава ПРЕДУЗЕТНИКА о плаћању трошкова

4. Изјава ПРЕДУЗЕТНИК о достави доказа