Навигација

Оглас за јавно надметање за давање у закуп локала

Опште вести

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

дана 13. jануара 2023. године расписује

Оглас за јавно надметање за давање у закуп локала

Даје се у закуп локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39, екстра зона, у виђеном стању.

Локал се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с тим што се исти може продужавати за наредни исти, краћи или дужи период.

Почетни износ закупнине је 994,17 дин/м2 без ПДВ за приземље и 497,09 дин/м2 без ПДВ за подрум, што износи укупно 297.257,33 дин без ПДВ месечно (Фондација није у систему ПДВ).

У локалу се могу обављати све делатности, осим организовање игара на срећу, кладионица и оних које буком, вибрацијама, мирисима, димом или на други сличан начин ометају станаре зграде на Теразијама 39 и околних зграда у мирном коришћењу станова и пословних простора.

Локал се не може давати у подзакуп.

Критеријум за избор закупца локала је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора приземља без обрачунатог ПДВ. Цена м2 подрума обрачунава се у износу од 50% од цене по м2 приземља.

Комисија за спровођење поступка јавног надметања задржава право да на јавном надметању промени почетни износ закупнине из Огласа, зависно од врста пријављених делатности, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђеним општим актом града Београда, којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда, важећим на дан отварања пријава.

Закуподавац задржава право да у будућности повећава износ закупнине постигнут на јавном надметању, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђеним општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

Коначна висина закупнине утврђена на јавном надметању у укупном износу, накнадно се не може умањивати.

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп имају физичка лица, као и правна лица и предузетници ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит и која испуњавају услове из Огласа.

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) календарских дана од дана објављивања Огласа, најкасније до 31. јануара 2023. године до 15,00 часова, непосредно на адресу Фондације Милана Стефановића - Смедеревца и супруге Даринке, Београд, Студентски трг број 1.

На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Пријава за локал – не отварати”.

Отварање пријава одржаће се дана 1. фебруара 2023. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, с почетком у 10 часова, док ће се јавно надметање одржати најкасније у року од три радна дана од дана отварања пријава, на истом месту. Записник са отварања пријава ће бити достављен понуђачима са позивом за јавно надметање и термином одржавања, на адресе електронске поште достављене у пријавама.

Законски заступници понуђача или њихови овлашћени представници обавезни су да присуствују јавном надметању и дужни су са собом понети личну карту. Уколико овлашћени представници понуђача присуствују отварању пријава, овлашћењем треба да, поред учествовања у јавном надметању, буде обухваћено и присуствовање отварању пријава.

             Пријавa треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:

  1. Подаци о подносиоцу Пријаве:

- за правна лица: назив правног лица, седиште, адресу електронске поште, лице за контакт, контакт телефон, извод о регистрацији привредног субјекта код надлежног органа, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податак о делатности коју ће обављати у локалу и пуномоћје уколико подносилац пријаве има заступника;

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу пребивалишта или седиште, адресу електронске поште, фотокопију личне карте без чипа или очитану биометријску личну карту предузетника, јединствени матични број грађанина и контакт телефон, назив радње, извод о регистрацији привредног субјекта код надлежног органа, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање, оверен ОП образац, податке о делатности коју ће обављати у предметном локалу и пуномоћје, уколико подносилац пријаве има заступника;

- за физичка лица: име и презиме понуђача, адресу пребивалишта, адресу електронске поште, фотокопију личне карте без чипа или очитану биометријску личну карту, јединствени матични број грађанина и контакт телефон,  

2. Изјава о прихватању свих услова из Огласа за јавно надметање за давање у у закуп локала површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39 (изјаву оверавају код јавног бележника само физичка лица);

3. Изјава о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање локала површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39 (изјаву оверавају код јавног бележника само физичка лица);

 

4. Изјаву о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39 (електрична енергија, комуналне услуге, одржавање зграде и др.) и трошкова текућег одржавања и хитних интервенција у локалу (изјаву оверавају код јавног бележника само физичка лица);

5. Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног простора закуподавца, потребно је да достави потврду о измиреним обавезама према закуподавцу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.

6. Доказ о уплати депозита у износу од 150.000,00 динара на рачун Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке: 160-217291-43. - Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћени депозит сматрати неуредном.

У случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, депозит се враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача (у пријави обавезно навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита).

Сматраће се да је понуђач одустао од закупа предметне непокретности, чиме губи право на повраћај депозита, у следећим случајевима:

- уколико понуђач не прихвати усклађивање почетне висине закупнине са закупнином утврђеном општим актом града Београда,

- уколико буде изабран за најповољнијег понуђача, а не потпише уговор о закупу непокретности у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора,

- уколико достави пријаву за учешће у поступку а не присуствује јавном надметању.

У наведеним случајевима приступиће се позивању следећег најповољнијег понуђача, ради закључења уговора о закупу.

Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као основ обезбеђења за случај постојања неплаћених рачуна након исељења.

На отварању пријава Комисија не улази у исправност истих већ евидентира пријављене делатности ради утврђивања новог почетног износа закупнине. Почетни износ закупнине одредиће она пријављена делатност која има највиши почетни износ закупнине према општем акту града Београда, којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

Провером ликвидности понуђача, закуподавац задржава право да пријаву прихвати или одбије без обзира на уредност достављене пријаве и испуњеност осталих услова за доделу уговора.

Понуђачи чије су пријаве благовремене и потпуне, биће писаним путем позвани на јавно надметање, достављањем позива на адресу електронске поште из пријаве. Позиви послати на наведене електронске адресе сматраће се уредно достављеним, без обзира на потврду о пријему од стране понуђача, односно такав имејл ће се сматрати писаним доказом о томе да је понуђач обавештен о термину и позван на јавно надметање.  

Месечну закупнину на одговарајућим обрасцима које ће добити на лицу места, понуђачи нуде по м2 приземља без обрачунатог ПДВ, док се закупнина за подрум обрачунава у износу од 50% од износа закупнине за приземље. Понуђена закупнина биће прочитана јавно свим понуђачима на лицу места. Понуђачи ће бити позивани да понуде већи износ закупнине све док за тим буде било интересовања. Своју коначну понуду понуђачи су дужни да упишу на одговарајући образац и потпишу.

У случају да два или више понуђача у поступку јавног надметања понуде исту висину закупнине, биће позвани да на лицу места на новим обрасцима понуде нови увећани износ закупнине у односу на претходно дату понуду. Уколико понуђачи не доставе нову понуду или доставе понуду са истим износом закупнине, Комисија ће избор најповољнијег понуђача извршити путем жреба.

Приликом закључења уговора о закупу, а пре записничке примопредаје непокретности, најповољнији понуђач је у обавези да на име аванса уплати износ од три месечне закупнине, који ће бити коришћен као депозит за случај постојања неплаћених закупнина након исељења.

            Закупац – физичко лице, који нема регистровану предузетничку радњу, дужан је да најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу, достави решење надлежног органа о упису радње у одговарајући регистар, потврду о додељеном ПИБ-у и уговор са банком о отварању и вођењу рачуна. Уколико закупац – физичко лице не достави наведену документацију у горе наведеном року, уговор о закупу ће се сматрати раскинутим.

Разгледање локала може се извршити у терминима од 9,00-15,30 часова радним данима, најавом на број телефона: 3207-425 и 3207-426.

Подносиоци непотпуне и/или неблаговремене пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне и/или неблаговремене пријаве се одбацују.

О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.

Понуђачи имају право на приговор који се изјављује Одбору Фондације преко Комисије за спровођење поступка за давање у закуп локала у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења.