Навигација

Давање у закуп стана у Влајковићевoj број 5

Опште вести

Задужбина Ђоке Влајковића

дана 30. новембра 2022. године расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 4, површине 131м2 на другом спрату уличне зграде Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5, екстра зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 1.120,00 дин/м2 без ПДВ, што укупно износи 146.720,00 дин без ПДВ (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

У случају да изабрани понуђач закључи уговор о закупу стана за становање, Закуподавац задржава право да увећа месечни износ закупнине утврђен уговором о закупу, у случају постојања инфлације у претходних годину дана од дана закључења уговора, мерене индексом потрошачких цена на нивоу града Београда, објављеним на сајту Републичког завода за статистику Србије, као и у другим случајевима значајнијих промена кретања цена на тржишту, на основу процене тржишне вредности закупнине коју ће одредити лиценцирани проценитељ или вештак, о трошку закуподавца.

У случају да изабрани понуђач пријави обављање делатности у стану, Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од врсте пријављене делатности која ће се у стану обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђеним општим актом Града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији Града Београда.

            Стамбени простор се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с`тим што се исти може продужавати за наредни исти, краћи или дужи период.

            У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка или правна лица и предузетници, ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит и која испуњавају услове из Огласа.

Понуде се достављају у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, најкасније до 15. децембра 2022. године до поноћи, препорученом поштом или непосредно на адресу: Задужбина Ђоке Влајковића, Београд, Студентски трг број 1.

На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Понуда за стамбени простор – не отварати”.

Отварање понуда одржаће се дана 20. децембра 2022. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова.

            Критеријум за избор закупца је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора без обрачунатог ПДВ.

Понуда треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:

  1. Подаци о подносиоцу понуде:

- за правна лица: назив правног лица, седиште, лице за контакт, контакт телефон, извод о регистрацији привредног субјекта, копија уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копија решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податак о делатности коју ће обављати у стану и пуномоћје уколико подносилац понуде има заступника;

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адреса пребивалишта или седиште, фотокопија личне карте без чипа или очитана биометријска лична карта предузетника, јединствени матични број грађанина и контакт телефон, назив радње, извод о регистрацији привредног субјекта, копија уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копија решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, подаци о делатности коју ће обављати у предметном простору и пуномоћје, уколико подносилац понуде има заступника;

- за физичка лица: име и презиме понуђача, адреса пребивалишта, фотокопија личне карте или очитана биометријска лична карта, контакт телефон и доказ о редовним примањима (уверење надлежног општинског органа о просечном месечном приходу по члану домаћинства, потврда послодавца о просечним примањима за последњих шест месеци за све запослене чланове породичног домаћинства или други доказ);

2. Износ месечне закупнине која се нуди по м2;

3. Изјава о прихватању свих услова из Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана број 4, површине 131м2 на другом спрату уличне зграде Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5 (изјаву оверавају код јавног бележника само физичка лица);

4. Изјава о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање стана број 4, површине 131м2 на другом спрату уличне зграде Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5, (изјаву оверавају код јавног бележника само физичка лица);

5. Изјаву о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете стан број 4, површине 131м2 на другом спрату уличне зграде Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5 (инфостан, електрична енергија и др.) и трошкова текућег одржавања и хитних интервенција у стану (изјаву оверавају код јавног бележника само физичка лица);

6. Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног простора закуподавца, потребно је да достави потврду о измиреним обавезама према закуподавцу по основу закупа и потврде о измиреним обавезама за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.

7. Доказ о уплати депозита у износу од 60.000,00 динара на рачун Задужбине Ђоке Влајковића: 265-1760310000352-58. Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача (у понуди обавезно навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита).

 

 

Уколико понуђач не прихвати почетну висину закупнине, или буде изабран за најповољнијег понуђача а не потпише уговор о закупу непокретности у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора, сматраће се да је одустао од закупа предметне непокретности, чиме губи право на повраћај депозита, те ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача. Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као обезбеђење за случај постојања неплаћених рачуна након исељења.

Накнадном провером ликвидности понуђача, закуподавац задржава право да понуду прихвати или одбије без обзира на уредност достављене понуде и испуњеност осталих услова за доделу уговора.

У случају да два или више понуђача понуде исту висину закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову писану понуду у затвореној коверти, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду. Уколико понуђачи не доставе нову понуду у задатом року, односно ако доставе нову понуду са истоветном закупнином, избор најповољнијег понуђача ће се извршити путем жреба.

Приликом закључења уговора о закупу, а пре записничке примопредаје непокретности, најповољнији понуђач је у обавези да на име аванса уплати износ од три месечне закупнине, који ће бити коришћен као депозит за случај постојања неплаћених закупнина након исељења.

У случају инвестиционог улагања у предмет закупа из сопствених средстава, могуће је умањење закупнине за одређени период до 50% месечно, до висине уложених средстава, без могућности признавања својинских права на непокретности по основу улагања средстава.

Разгледање стана може се извршити најавом на број телефона: 3207-425 и 3207-426, радним данима од 9,00 до 16,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.

Понуђачи имају право на приговор који се изјављује Одбору Задужбине преко Комисије за спровођење поступка за давање у закуп стана у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења.