Навигација

Конкурс за доделу награде „ГОРДАНА ЈОКИЋ КАШИКОВИЋ И ДРАГИША КАШИКОВИЋ“

Студентске вести

На основу чл. 5 и 6 Статута Фондацијe „Гордана Јокић Кашиковић и  Драгиша Кашиковић“, 03 број: 06-4636/3-15 од 20. октобра 2015. године, Одбор Фондацијe „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“, на седници одржаној 8. септембра 2022. године, доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ

„НАГРАДA ГОРДАНА ЈОКИЋ КАШИКОВИЋ И ДРАГИША КАШИКОВИЋ“

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 3 (три) новчане „Награде Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“ најбољим студентима Универзитета у Београду -Технолошко-металуршког, Машинског и Електротехничког факултета, и то:

1. Једној студенткињи која је у току претходне школске године завршила основне академске, односно интергисане основне академске и мастер академске студије у року са највишом просечном оценом,

 2. Једном студенту који је у току претходне школске године завршио основне академске, односно интергисане основне академске и мастер академске студије у року са највишом просечном оценом и

3. Једну награду студенту или студенткињи за најбољи научно-истраживачки рад, односно стручни рад студента, не мора бити први аутор.

Награда се, по правилу, додељује по једном студенту или студенткињи са сваког од наведених факултета.

Члан 2.

            Награда у износу од по 300 евра у динарској противвредности, према званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, доделиће се из средстава Фондације „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“.

Члан 3.

Потребна документација:

  • Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  • Уверење о дипломирању са списком положених испита или фотокопија дипломе са додатком дипломе за основне академске студије. Студенти који су завршили мастер академске студије достављају тражени документ и за мастер академске студије,
  • За кандидате који су тренутно у статусу студента потребно је и уверење о положеним испитима на студијама које тренутно похађају,
  • научно-истраживачки рад, односно стручни рад студента, не мора бити први аутор и
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Члан 4.

Рок за подношење пријава је од 15. септембра до 10. новембра 2022. године.

Пријаве се подносе Технолошко-металуршком факултету, Машинском факултету и Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

Обраду пријава са пратећом документацијом врше Технолошко-металуршки факултет, Машински факултет и Електротехнички факултет и предлоге одлука о додели награде достављају на одлучивање Одбору Фондације најкасније до 30. новембра текуће године.

Одлукa о додели награда биће објављена на интернет страници Универзитета у Београду: http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php у делу „Стипендије и конкурси“, као и на огласним таблама и интернет страницама Технолошко-металуршког, Машинског и Електротехничког факултета.

Члан 5.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:(011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 6.

Конкурс о додели награда објавити на интернет страници Универзитета у Београду: http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“, на огласним таблама и интернет страницама Технолошко-металуршког факултета, Машинског факултета и Електротехничког факултета Универзитета у Београду и на Facebook страници Студентског парламента Универзитета у Београду.

Члан 7.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке.

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

 проф. др Јелица Протић

Пријава за награду Кашиковић 2022

Одлука о расписивању конкурса