Навигација

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана...

Опште вести

З А Д У Ж Б И Н А
МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА
1 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 101885046, Матични број: 17247760, Рачун: 265-1760310000355-49
Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

16. маја 2022. године расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

 

Даје се у закуп стан број 2 површине 56м2 на првом спрату у стамбено-пословној згради Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у Београду, Андрићев венац број 12, екстра зона, у виђеном стању.

Стан се даје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

Почетни износ закупнине је 797,93 дин/м2, што укупно месечно износи 44.684,00 динара (Задужбина није у систему ПДВ).

У случају да изабрани понуђач закључи уговор о закупу стана за становање, Закуподавац задржава право да увећа месечни износ закупнине утврђен уговором о закупу, у случају постојања инфлације у претходних годину дана од дана закључења уговора, мерене индексом потрошачких цена на нивоу града Београда, објављеним на сајту Републичког завода за статистику Србије, као и у другим случајевима значајнијих промена кретања цена на тржишту, на основу процене тржишне вредности закупнине коју ће одредити лиценцирани проценитељ или вештак, о трошку закуподавца.

У случају да изабрани понуђач пријави обављање делатности у стану, Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од врсте пријављене делатности која ће се у стану обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђених општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

Стан се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с тим што се исти може продужавати за наредни исти, краћи или дужи период.

            У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка и правна лица и предузетници, ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит и која испуњавају услове из огласа.

Понуде се достављају у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, најкасније до 31. маја 2022. године до поноћи, препорученом поштом или непосредно на адресу: Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, Београд, Студентски трг број 1.

На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Понуда за стан – не отварати”.

Отварање понуда одржаће се дана 3. јуна 2022. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова и 30 минута.

          

Критеријум за избор закупца је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора.

Понуда треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:

  1. Подаци о подносиоцу понуде:

- за правна лица: назив правног лица, седиште, лице за контакт, контакт телефон, извод о регистрацији привредног субјекта, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податак о делатности коју ће обављати у стану и пуномоћје уколико подносилац понуде има заступника;

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу пребивалишта или седиште, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту предузетника, јединствени матични број грађанина и контакт телефон, назив радње, извод о регистрацији привредног субјекта, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податке о делатности коју ће обављати у предметном простору и пуномоћје, уколико подносилац понуде има заступника;

- за физичка лица: име и презиме понуђача, адресу пребивалишта, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту, контакт телефон и доказ о редовним примањима (уверење надлежног општинског органа о просечном месечном приходу по члану домаћинства, потврду послодавца о просечним примањима за последњих шест месеци за све запослене чланове породичног домаћинства или други доказ);

2. Износ месечне закупнине која се нуди по м2 без обрачунатог ПДВ;

3. Изјаву, оверену код јавног бележника, о прихватању свих услова из огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана број 2 површине 56м2 на првом спрату у стамбено-пословној згради Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у Београду, Андрићев венац број 12, (изјаву оверавају само физичка лица);

4. Изјаву, оверену код јавног бележника, о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање стана број 2 површине 56м2 на првом спрату у стамбено-пословној згради Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у Београду, Андрићев венац број 12, (изјаву оверавају само физичка лица);

5. Изјаву, оверену код јавног бележника, о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете стан број 2 површине 56м2 на првом спрату у стамбено-пословној згради Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у Београду, Андрићев венац број 12 (инфостан, електрична енергија и др.) и трошкова текућег одржавања и хитних интервенција у стану (изјаву оверавају само физичка лица);

6. Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног простора закуподавца, потребно је да достави потврду о измиреним обавезама према закуподавцу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.

6. Доказ о уплати депозита у износу од 20.000,00 динара на рачун Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића: 265-1760310000355-49. Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача (у понуди обавезно навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита). Уколико понуђач, чија је понуда проглашена најповољнијом, не потпише уговор о закупу непокретности у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора, сматраће се да је одустао од закупа предметне непокретности, чиме губи право на повраћај депозита, те ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача. Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као обезбеђење за случај постојања неплаћених рачуна након исељења.

Накнадном провером ликвидности понуђача, закуподавац задржава право да понуду прихвати или одбије без обзира на уредност достављене понуде и испуњеност осталих услова за доделу уговора.

У случају да два или више понуђача понуде исту висину закупнине, закуподавац задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача. Закуподавац задржава право да не прихвати ниједну понуду, уколико оцени да иста није одговарајућа.

Приликом закључења уговора о закупу непокретности најповољнији понуђач је у обавези да на име аванса уплати износ од три месечне закупнине, који ће бити коришћен као депозит за случај постојања неплаћених закупнина након исељења.

У случају инвестиционог улагања у предмет закупа из сопствених средстава, могуће је умањење закупнине за одређени период до 50% месечно, до висине уложених средстава.

Разгледање стана може се извршити најавом на број телефона: 3207-425 и 3207-426, радним данима од 9,00 до16,00 часова.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.

Понуђачи имају право на приговор који се изјављује Одбору Задужбине преко Комисије за спровођење поступка за давање у закуп стана у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења.