Навигација

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп ...

Опште вести

З А Д У Ж Б И Н А
АЛЕКСАНДРА КОТУРОВИЋА

11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 112287097, Матични број: 28832559
Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486

 

Задужбина Александра Котуровића

дана 10. јануара 2022. године расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 613,74 дин/m2 без обрачунатог ПДВ, што износи укупно 44.435,41 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ).

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

У случају да изабрани понуђач пријави обављање делатности у стану, Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од пријављене врсте делатности која ће се у стану обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђених општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

Стамбени простор се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с`тим што се исти може продужавати за наредне петогодишње периоде.

У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка и правна лица и предузетници, ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит и која испуњавају услове из огласа.

Понуде се достављају у року од 15 (петнаест) календарских дана од дана објављивања огласа, најкасније до 25. јануара 2022. године до поноћи, препорученом поштом или непосредно на адресу: Задужбина Александра Котуровића, Београд, Студентски трг број 1.

На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Понуда за стамбени простор – не отварати”.

Отварање понуда одржаће се дана 28. јануара 2022. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова.

Критеријум за избор закупца је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора без обрачунатог ПДВ.

Понуда треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:

  1. Подаци о подносиоцу понуде:

- за правна лица: назив правног лица, седиште, лице за контакт, контакт телефон, извод о регистрацији привредног субјекта, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податак о делатности коју ће обављати у локалу и пуномоћје уколико подносилац понуде има заступника;

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу пребивалишта или седиште, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту предузетника, јединствени матични број грађанина и контакт телефон, назив радње, извод о регистрацији привредног субјекта, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податке о делатности коју ће обављати у предметном пословном простору и пуномоћје, уколико подносилац понуде има заступника;

- за физичка лица: име и презиме понуђача, адресу пребивалишта, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту, контакт телефон и доказ о редовним примањима (уверење надлежног општинског органа о просечном месечном приходу по члану домаћинства, потврду послодавца о просечним примањима за последњих шест месеци за све запослене чланове породичног домаћинства или други доказ);

2. Износ месечне закупнине која се нуди по м2 без обрачунатог ПДВ (уколико понуђач цену не искаже без ПДВ, сматраће се да у понуђену цену није урачунат ПДВ);

3. Изјаву, оверену код јавног бележника, о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање стамбеног простора;

4. Изјаву, оверену код јавног бележника, о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете стан (инфостан, електрична енергија и др.) и трошкова  текућег одржавања;

5. Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног простора закуподавца, потребно је да достави потврду о измиреним обавезама према закуподавцу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.

6. Доказ о уплати депозита у износу од 20.000,00 динара на рачун Задужбине Александра Котуровића: 200-3287600101754-71. Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача (у понуди обавезно навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита). Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, не потпише уговор о закупу непокретности у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора, сматраће се да је одустао од закупа предметне непокретности, чиме губи право на повраћај депозита, те ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача. Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као обезбеђење за случај постојања неплаћених рачуна након исељења.

Накнадном провером ликвидности понуђача, закуподавац задржава право да понуду прихвати или одбије без обзира на уредност достављене понуде и испуњеност осталих услова за доделу уговора.

У случају да два или више понуђача понуде исту висину закупнине, закуподавац задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача. Закуподавац задржава право да не прихвати ниједну понуду, уколико оцени да иста није одговарајућа.

По закључењу уговора о закупу непокретности а пре записничке примопредаје, најповољнији понуђач је у обавези да уплати износ од три месечне закупнине, који ће бити коришћен као депозит за случај постојања неплаћених закупнина након исељења.

У случају инвестиционог улагања у предмет закупа из сопствених средстава, могуће је умањење закупнине за одређени период до 50% месечно, до висине уложених средстава.

Разгледање стана може се извршити најавом на број телефона: 3207-425 и 3207-426.

Све непотпуне, неуредне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.

Понуђачи имају право на приговор који се изјављује Одбору Задужбине преко Комисије за спровођење поступка за давање у закуп стана у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења.