Навигација

Коначне ранг листе за упис на докторске академскe студијe - трећи конкурсни рок

Вести о упису

Коначне ранг листе кандидата за докторске академске студије у школској 2021/2022. години - трећи конкурсни рок можете преузети овде.

Упис кандидата ће се обавити у уторак 23.11.2021. на основу позиције на коначним ранг листама по студијским програмима, а по следећем распореду:

 • хемија (студије на српском језику) - у 10 часова,
 • инжењерство заштите животне средине (студије на српском језику) - у 10:30 часова,
 • студијски програми на којима се настава изводи на енглеском језику - у 11 часова.

Кандидати су у обавези да донесу следећу документацију коју су у електронској форми предали током пријаве на конкурс:

 1. пријавни лист (потписан),
 2. доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс,
 3. потписану изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да лични подаци могу да буду унети у електронску базу,
 4. потписану изјаву да нису били на буџету на нивоу студија на који конкуришу (у случају да су претходни ниво студија завршили пре 2020/2021. године),
 5. доказе о објављеним научним радовима.

Кандидати су такође у обавези да доставе:

 1. оверене фотокопије диплома или уверења о завршеним студијама на претходним нивоима студија,
 2. оверене фотокопије додатака дипломе или уверења о положеним испитима и потврда о средњој оцени са претходних нивоа,
 3. један образац ШВ-20,
 4. индекс,
 5. анкетни лист за докторске студије (може се набавити у скриптарници Факултета) са изабраним предметима у договору са ментором и које је потписао ментор, у вредности од најмање 50 ЕСПБ бодова (истраживачки рад је у вредности 10 ЕСПБ),
 6. две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm,
 7. доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере - 100,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: за Центар за развој каријере, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4
 8. доказ о уплати осигурања - 300,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 300, сврха уплате: осигурање студената, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4   
 9. доказ о уплати прве рате школарине за студенте који плаћају школарину (самофинансирајуће студенте) на рачун 840-1441666-69, позив на број 62400, сврха уплате: прва рата школарине, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4 - кандидати који су запослени на ТМФ или ИЦ ТМФ, као и стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја доносе фотокопију Уговора о раду, ради умањења износа школарине
 10. кандидати који имају страну високошколску исправу предају и Решење о признавању високошколске исправе.

Годишња школарина за студијске програме на српском језику износи 99.000,00 динара, односно 66.000,00 динара за студенте који плаћају умањени износ школарине. Школарина се може платити у једнократном износу приликом уписа или у 4 једнаке рате. Годишња школарина за студијске програме на енглеском језику износи 10.000 евра, у динарској противвредности на дан уплате.

Моле се кандидати да на време набаве неопходни ШВ-20 образац, индекс и анкетни лист (могу се набавити у скриптарници у малој згради Факултета) и својеручно их потпишу. Кандидати не морају лично да предају документа за упис.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставно-студентске послове Факултета.