Навигација

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА

Опште вести

Задужбина Веселина Лучића

7. октобра 2020. године расписује

 

О Г Л А С

 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА

 

 

Даје се у закуп локал површине 32м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 28,70м2, у стамбено-пословној згради Задужбине Веселина Лучића, у Београду, у Ул. Ђорђа Јовановића број 5, друга зона, у виђеном стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности..

Почетни износ закупнине је 620,83 дин/м2 без урачунатог ПДВ за приземље и 310,41 дин/м2 без урачунатог ПДВ за подрум, што укупно износи 28.775,33 дин без ПДВ месечно (Задужбина није у систему ПДВ). Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од пријављене врсте делатности која ће се у пословном простору обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђених општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

У локалу се могу обављати све делатности, осим организовање игара на срећу, кладионица и оних које буком, вибрацијама, мирисима, димом или на други сличан начин ометају станаре у мирном коришћењу станова.

            Локал се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 година, с тим што се исти може продужавати за наредне петогодишње, краће или дуже периоде.

            У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка и правна лица и предузетници, ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит и која испуњавају услове из огласа.

Понуде се достављају у року од 15 (петнаест) календарских дана од дана објављивања огласа, препорученом поштом или непосредно на адресу: Задужбина Веселина Лучића, Београд, Студентски трг број 1.

Отварање понуда одржаће се дана 26. октобра 2020. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова.

            На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Понуда за локал – не отварати”.

            Критеријум за избор закупца локала је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора без обрачунатог ПДВ.

Понуда треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:

  1. Подаци о подносиоцу понуде:

- за правна лица: назив правног лица, седиште, лице за контакт, контакт телефон, извод о регистрацији привредног субјекта, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податак о делатности коју ће обављати у локалу и пуномоћје уколико подносилац понуде има заступника;

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу пребивалишта или седиште, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту предузетника, јединствени матични број грађанина и контакт телефон, назив радње, извод о регистрацији привредног субјекта, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податке о делатности коју ће обављати у предметном пословном простору и пуномоћје, уколико подносилац понуде има заступника;

- за физичка лица: име и презиме понуђача, адресу пребивалишта, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту и контакт телефон,  

2. Износ месечне закупнине која се нуди по м2 без обрачунатог ПДВ (уколико понуђач цену не искаже без ПДВ, сматраће се да у понуђену цену није урачунат ПДВ);

3. Изјаву о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање локала;

4. Изјаву о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете локал (електрична енергија, телефон, одржавање зграде и др.) и трошкова текућег одржавања локала;

5. Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног простора закуподавца, потребно је да достави потврду о измиреним обавезама према закуподавцу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.

6. Доказ о уплати депозита у износу од 30.000,00 динара на рачун Задужбине Веселина Лучића: 265-1760310000354-52. Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача (у понуди обавезно навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита). У случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен. Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као основа обезбеђења за случај постојања неплаћених рачуна након исељења.

Накнадном провером ликвидности понуђача, закуподавац задржава право да понуду прихвати или одбије у зависности од тога да ли је понуђач ликвидан или није.

У случају да два или више понуђача понуде исту висину закупнине, закуподавац задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача. Закуподавац задржава право да не прихвати ниједну понуду, уколико оцени да иста није одговарајућа.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, не потпише уговор о закупу непокретности у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора, сматраће се да је одустао од закупа предметне непокретности, те ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача.

Приликом закључења уговора о закупу непокретности најповољнији понуђач је у обавези да уплати износ од три месечне закупнине, који ће бити коришћен као депозит за случај постојања неплаћених закупнина након исељења.

Разгледање локала може се извршити најавом на број телефона: 3207-425 и 3207-426.

Све непотпуне, неуредне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.

Понуђачи имају право на приговор који се изјављује Одбору Задужбине преко Комисије за спровођење поступка за давање у закуп локала у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/729/Zaduzbina.png

Фајлови