Навигација

проф. др Виктор Поцајт

Редовни професор
Катедра за инжењерство заштите животне средине

ТМФ - велика зграда, канцеларија 236

011/3303650
локал650
Научна областИнжењерство заштите животне средине
Датум избора у звање 19. септембар 2018.

Предмети

14ИЖС31514ИЖС315 - Индустријско загађење
14ИЖС42714ИЖС427 - Акциденти и управљање ризиком
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ИЖС216ИЖС216 - Примењена информатика у инжењерству заштите животне средине
ИЖС47ИЖС47 - Пречишћавање отпадних гасова
МИЗС10МИЗС10 - Моделовање атмосферске дисперзије

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Svetlana Pocajt, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Viktor Pocajt и Карло Раић, A model for cross-referencing and calculating similarity of metal alloys, Metall. Mater. Eng. , 19, 4, 2013, pp. 295-306

Менторство

Докторске академске студије

 • Моделовање кисеоничних параметара квалитета површинских вода применом вештачких неуронских мрежа, Александра Шиљић Томић, 18.09.2018.
 • Прeдвиђaњe индикaтoрa зa упрaвљaњe чврстим oтпaдoм нa нaциoнaлнoм нивoу примeнoм вeштaчких нeурoнских мрeжa, Владимир Адамовић, 14.09.2018.
 • Прeдвиђaњe eмисиje гaсoвитих зaгaђуjућих мaтeриja нa нaциoнaлнoм нивoу примeнoм мoдeлa зaснoвaних нa вeштaчким нeурoнским мрeжaмa, Лидија Стаменковић, 28.09.2016.
 • Моделовање индикатора квалитета животне средине применом вештачких неуронских мрежа, Давор Антанасијевић, 26.05.2014.

Мастер академске студије

 • Предвиђање годишњих прекорачења циљаних концентрација тропосферског озона у европским градовима применом вештачких неуронских мрежа, Катарина Поповић, 16.09.2020.
 • Развој дигиталног ANN симулатора садржаја раствореног кисеоника у речној води, Василије Црвенчанин, 08.02.2018.
 • Процена изложености озону урбаног становништва Србије применом вештачких неуронских мрежа, Нина Анђелковић, 30.09.2017.
 • Моделовање урбаног острва топлоте на подручју града Београда применом полиномалних самоорганизујућих вештачких неуронских мрежа, Срђан Стефановић, 28.09.2016.
 • Предвиђање средњих и максималних дневних концентрација NO и NO<sub>2</sub> на основу метеоролошких параметара применом вештачких неуронских мрежа, Јована Лазић, 28.09.2015.
 • Моделовање емисија амонијака, метана и неметанских испарљивих органских једињења неуронским мрежама, Биљана Краиновић, 29.09.2012.
 • Моделовање емисије одабраних загађујућих материја у ваздух применом неуронских мрежа, Тамара Миновић, 12.07.2011.

Основне академске студије

 • Процена емитованих загађујућих материја пореклом из друмског саобраћаја у Србији применом вештачких неуронских мрежа, Надица Стјепановић, 20.06.2019.
 • Развој модела заснованих на вештачким неуронским мрежама за предвиђање средњих дневних концентрација SO<sub>2</sub> и NOx у урбаном подручју града Београда, Ивана Николовски, 30.09.2016.
 • Оптимизација броја мониторинг локација за испитивање квалитета воде Дунава на основу показатеља њихове сличности одређеног применом куплованих Кохоненових неуронских мрежа, Василије Црвенчанин, 28.09.2016.
 • Предвиђање средњих и максималних дневних концентрација озона на основу метеоролошких параметара применом рекурентних неуронских мрежа, Стефан Јовановић, 21.09.2015.
 • Моделовање емисије суспендованих честица као загађујућих материја ваздуха применом неуронских мрежа, Биљана Краиновић, 29.09.2011.

Основне студије

 • Моделовање емисија сумпорних и азотних оксида на националном нивоу неуронским мрежама, Јелена Ђорђевић, 29.08.2012.
 • Примена стандарда за управљање заштитом животне средине ISO 14000 у Термоелектранама "Никола Тесла", Јована Станковић, 30.09.2009.
 • Редукција емисије честичних материја у Термоелектранама "Никола Тесла" применом електростатских таложника, Милица Муждека, 28.09.2009.
 • Систем управљања заштитом животне средине у штампарији флексо и дубоке штампе, Маја Милићевић, 27.03.2008.
 • Системи мониторинга емисијаа из термоенергетских објеката, Бојана Глушчевић, 03.04.2006.
 • Примена електростатских таложника у термоенергетским постројењима, Драгана Баћковић, 28.12.2005.
 • Систематско мереје емисија у термоенергитским постројењима, Наташа Глигоријевић, 28.11.2005.
 • Структура информационог система за праћење квалитета ваздуха, Владан Драшковић, 10.06.2002.