Навигација

ББИ392 - Физичка хемија 2

Спецификација предмета
НазивФизичка хемија 2
АкронимББИ392
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОпшта хемија II , Математика II , Техничка физика II (за похађање ) ; Физичка хемија I (за полагање) ;Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студентe упозна са појавама на граничним површинама фаза и колоидним системима, да заокружи знање студента из формалне хемијске кинтике стечено у Физичкој хемији I изучавањем сложених реакција и повезивањем кинетике реакције са структуром реагујућих честица и условима одигравања реакције, као и да објасни електрохемијске реакције као посебну класу хетерогених хемијских реакција.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су стекли основна знања о специфичним својствима граничних површина и упознали се са различитим колоидним системима и тако стекли основу за изучавање специфичних технологија кроз стручне предмете. Научили су да сложене хемијске реакције описују математичким моделима, разумели утицај различитих фактора на брзину реакције и научили принципе каталитичких процеса. Схватили су сличности и разлике између хемијских и електохемијских реакција и овладали основним законитостима електрохемијских реакција у равнотежним и неравнотежним условима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Површинске појаве (површински напон течности, површински активне супстанце, површински филмови, адсорпција на чврстој површини, електричне особине границе фазе, колоидни системи - класификација, стабилност, солови, асоцијативни колоиди, макромолекулски колоиди, емулзије, микроемулзије, својства колоидних система: кинетичка, оптичка, електрична и реолошка, електрокинетичке појаве) ; • Електрохемија (раствори електролита, електрохемијска реакција у равнотежним условима - Нернстова једначина, врсте електрода, електрохемијски спрег, мембрански потенцијал, електрохемијска реакција у неравнотежним условима - зависност струје од електродног потенцијала, утицај дифузије, гранична струја) ; • Хемијска кинетика (кинетика сложених реакција – повратне, паралелне, консекутивне и ланчане реакције, теорија судара и теорија прелазног стања, реакције у растворима, катализа хомогених, хетерогених и ензимских реакција) ; • Површинске појаве (површински напон течности, површински активне супстанце, површински филмови, адсорпција на чврстој површини, електричне особине границе фазе, колоидни системи - класификација, стабилност, солови, асоцијативни колоиди, емулзије, микроемулзије, електрокинетичке појаве) ; • Електрохемија (раствори електролита, електрохемијска реакција у равнотежним условима - Нернстова једначина, врсте електрода, електрохемијски спрег, мембрански потенцијал, електрохемијска реакција у неравнотежним условима - зависност струје од електродног потенцијала, утицај дифузије, гранична струја) ; • Хемијска кинетика (кинетика сложених реакција – повратне, паралелне, консекутивне и ланчане реакције, теорија судара и теорија прелазног стања, реакције у растворима, катализа хомогених, хетерогених и ензимских реакција) ;
  Садржај практичне наставе• Гибсова адсорпциона изотерма ; • Електрокинетички потенцијал колоидних честица ; • Одређивање коефицијента тиксотропије ротационим вискозиметром ; • Стандардни потенцијал електроде и потенциометријска титрација ; • Специфична и општа киселинско-базна катализа ;
  Литература
  1. Љ. Ђаковић, КОЛОИДНА ХЕМИЈА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006
  2. С. Ђорђевић, В. Дражић, ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, ТМФ, Београд, 2010.
  3. Љ. Врачар и други, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, ТМФ, Београд, 2010.
  4. S
  5. P.Atkins, J. de Paula, ЕLEMENTS OF PHYSICAL CHEMISTRY, Oxford University Press, 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  301
  Методе извођења наставе• Предавања – теорија и рачунски примери ; • Експерименталне вежбе ; ;
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари