Навигација

14ХФИ48 - Пројектовање уређаја и апарата у фармацеутској индустрији

Спецификација предмета
НазивПројектовање уређаја и апарата у фармацеутској индустрији
Акроним14ХФИ48
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметом-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет представља наставак предмета основи пројектовања, у циљу проширивања теоријских и практичних знања потребних за пројектовање уређаја и апарата у фармацеутској индустрији.
  Исходи учења (стечена знања)Кроз планирани наставни програм, рачунске примере и израду самосталног пројекта, студенти стичу знање о поступцима димензионисања и детаљног пројектовања уређаја и апарата који раде у условима повишене или снижене температуре, надпритиска или вакуума у фармацеутским постројењима. Преко разматрања фаза пројектовања, предвиђено је да се студентима приближе примери из инжењерске праксе.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДефиниција апарата у процесној индустрији. Основни принципи пројектовања конструкције апарата: утицај технолошких захтева, конструисање и могућност израде и монтаже, прилагођавање конструкције захтевима који важе у фармацеутској индустрији (GMP, FDA, национални стандарди и регултативе). Типска и наменска опрема у фармацеутској индустрији. Опрема под притиском - преглед категорија према Европској ПЕД директиви. Утицај локацијских фактора и монтаже. Степен сигурности. ; Одређивање запремине и геометријских мера апарата. Захтеви које је потребно испунити при пројектовању уређаја и апарата према важећим СРПС EН стандардима. Танкозиде и дебелозиде конструкције апарата. Основе напонског стања у танкозидим апаратима. Дефинисање броја и места прикључака на апарату (цевни прикључци, отвори за пролаз мешалице, ревизиони отвори). Проблеми заптивања апарата који раде у стерилним условима производње. Уређаји за производњу чврстих облика у ФИ. Специфичности транспорта флуида цевима у ФИ. Основе пројектовања пнеуматског транспорта чврстих облика (прахова и гранулата).
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе обухватају примере пројектовања конструкције апарата у ФИ: ; 1. димензионисање дупликаторске посуде - биореактора, ; 2. пројектовање система за механичко мешање и заптивног прирубног споја на отвору за пролаз мешалице, ; 3. димензионисање прихватног резервоара и ; 4. димензионисање цевовода и пратеће опреме.
  Литература
  1. Предавања предметних наставника и материјал са рачунских вежби
  2. Б. Бугарски, Пројектовање процеса и уређаја у биотехнологији и биохемијском инжењерству, Академска мисао, Београд, 2005.
  3. М. Ракин, С. Путић, Н. Томовић, Б. Гњатовић, Опрема у фармацеутском инжењерству, приручник, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2010.
  4. М. Исаиловић, М. Богнер, Технички прописи о посудама под притиком, СМЕИТС, Београд, 2003.
  5. J.L. Couper, W. Roy Penney, J.R. Fair, S. Walas, Chemical Process Equipment Selection and Design, Elsevier - Gulf Professional Publishing, 2005.
  6. Стандард СРПС ЕН 13445, Институт за стандардизацију Србије, Београд, 2010.
  7. C. Matthews, Engineers' guide to pressure equipment, Professional Engineering Publishing, London, 2001.
  8. S. C. Gad, Pharmaceutical manufacturing handbook, production and processes, Wiley, 2008.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања и рачунски примери у учионици (коришћење видео пројектора, графоскопа и табле). Рад пројекта коришћењем лиценцираних CAD програмских пакета у мањим групама.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава30Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20