Навигација

Д103ИЗ - Економија животне средине и одрживи развој

Спецификација предмета
НазивЕкономија животне средине и одрживи развој
АкронимД103ИЗ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаРазумевање кључних теоријских и емпиријских садржаја заштите животне средине у контексту реализације концепта одрживог развоја. Усклађивање технолошких промена са еколошким принципима и начелима социјалне равнотеже. Одрживост савремене економске структуре и њено међугенерацијско усклађивање у економском, социјалном и еколошком смислу. Одрживи развој, као одговор на економске и технолошке изазове за животну средину и природне ресурсе. Реализација стратегија одрживог развоја ЕУ и Србије - политике, мере и закона, са циљем да се макроеконмски, социјални и еколошки циљеви остваривују у складу са могућим, на науци заснованим, демократски усвојеним принципима и решењима.
   Исходи учења (стечена знања)Могућност полазника курса да самостално, стручно и теоријски компетентно усклађују развојне токове и циљеве друштва у технолошком, економском и друштвеном смислу. Способности тимске економско-технолошке анализе и самосталног просуђивања економске и еколошке ефикасности пројакта који се тичу јавног интереса. Примена кост-бенефит анализе на сагледавање еколошких и економских последица као и употребе (господарења) обновљивим и необновљивим ресурсима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЕкономија, тржиште и животна средина - контроверзе релација. Екстерналије и економија загађења. Одрживи развој - економски, еколошки и друштвени садржај, морални принципи и појам интергенерацијске и интрагенерацијске правде. Три кључна стуба одрживог развоја: економија заснована на знању, уравнотежен социјални систем, заштита ресурса и животне средине. Светско тржиште, глобализација и одрживи развој. Еконмомија климатских промена и одрживи развој. Компаније и друштвена одговорност пословања. Одрживи развој и заштита природних ресурса - свет и Србија. Одржива производња и потрошња у индустрији, саобраћају, пољопривреди…Економија и екологија заштите вода, ваздуха и земљишта. Концепт одрживог развоја Србије: Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије - елементи, циљеви и могућности реализацијe - локална, национална, европска и глобална димензија.
   Садржај практичне наставеПримена методологије и инструмената економије животне средине на анализу стања животне средине и токове одрживог развоја у Србији. Обрачун вредности интерних и екстерних трошкова економске активности. Обрачун природне ренте на обновљиве и необновљиве природне ресурсе, садашње и будуће вреднсти и тржишна кретања вредности ресурса. Дисконтни рачун на примерима енергетске и материјалне ефикасности. Практична анализа животног циклуса производа. Примери одрживе производње и потрошње, као и добре индустријске праксе у складу са принципима одрживог развоја.
   Литература
   1. Петар Ђукић, Одрживи развој - утопија или шанса за Србију, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд 2011, стр. 321
   2. Goodstein S. Eban, Економика и околош, друго издање MATE, d.o.o. Загреб 2009. str. 3-212, 429-512
   3. Петар Ђукић, „Економске консеквенце климатских промена – одрживи одговор“ - у зборнику птравни и економски изазови климатских промена, ур. С. лилић), Правни факултет, Универзитет У Београду, Центар за издрдаваштво и информисање str. 11-40,
   4. Д. Радојевић (ред.) Одрживи развој – наша заједничка будућност: Национална стратегија одрживог развоја, Влада Републике Србије, Министарство ѕа науку и технолошки развој, Београд 2009.
   5. Божо Драшковић (ред.) Економски аспекти еколошке политике, Институт економских наука, Београд 2013. одабрана поглавља
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, радионице, дискусија - интерактивна настава. Анализа (презентација и дискусија) семинарских радова студената. Тимске презентације анализа појединих еко-инжењерских пројеката, анализа садржаја докумената и домаћих задатака студената. Заједничка анализа садржаја појединих стратешких и законских докумената из области заштите животне средине и природних ресурса
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања5Писмени испит40
   Практична настава5Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари20