Навигација

14ХОХ413 - Процена утицаја технолошких постројења на животну средину

Спецификација предмета
НазивПроцена утицаја технолошких постројења на животну средину
Акроним14ХОХ413
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОстварених 157 поена. ;Облик условљености
  Циљеви изучавања предмета• Савладавање основних елемената процеса припреме документације за процену ; утицаја технолошких постројења на животну средину; ; • Обезбеђење основа да студенти буду у стању да формулишу и развију ; документацију у облику студије процене утицаја за једноставне проблеме; ; • Промоција системског приступа, тимског рада, дијалога, формулисања и критичке ; анализе алтернатива, недвосмисленог и прецизног изражавања итд. ;
  Исходи учења (стечена знања)• Студенти владају и правилно користе основне појмове и елементе теорије процене ; утицаја; ; • Студенти су теоретски овладали знањима која им омогућавају самосталну или ; тимску израду једноставног пројекта студије процене утицаја. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе
  Садржај практичне наставеПрви део: Радом у радионици студенти уз помоћ наставника припремају и презентирају поједине елементе теорије процене утицаја, као следи: Увод и терминологија. Важећа методологија за припрему техничке пројектне документације (израда студије процене утицаја индустријских постројења хемијске технологије на животну средину) и процес издавања мишљења – оцене од стране надлежних државних институција у нашој средини. Кључни елементи регулативе у вези са израдом студије процене утицаја технолошких постројења на животну средину, посебно “ Закон о процени утицаја на животну средину” и “Закон о планирању и изградњи”. Улога студије процене утицаја у функцији изградње индустријског постројења. Елементи студије процене утицаја технолошких постројења на животну средину. Однос студије процене утицаја и техничке документације изградње објеката хемијске технологије у функцији нивоа пројектне разраде. Подлоге за израду студије процене утицаја. Методолошки приступ Европске Уније у области оцене утицаја технолошких постројења на животну средину. Основне одредбе директива ЕУ у вези са предметом. Поступак при изради студије процене утицаја. Мишљење јавности у вези са процесом оцене утицаја технолошких постројења на животну средину. Методологија оцене (провере) утицаја. Разлика између оцене утицаја индустријског постројења на животну средину и стратешке процене утицаја. Презентације студија случаја. Вежбање улоге руковођења радним састанком. ; ; Други део: Рад у радионици на изабраној студији случаја. Студенти тимски израђују стручни рад на нивоу Студије процене утицаја технолошког постројења на животну средину. Вежбање улога руковођења радним састанком и руковођења тимом. Студијске посете одабраним постројењима и фабрикама (опционо). Припрема презентације за тимску одбрану стручног рада. ;
  Литература
  1. Закон о процени утицаја на животну средину, Службени гласник Републике Србије, 2004. са изменама и допунама.
  2. Директива Савета 97/11/ЕЗ, од 3 марта 1997. којом се мења и допуњује Директива 85/337/ЕЕЗ о процени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину.
  3. Примери - студије случајева из дипломских радова са ТМФ.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  03
  Методе извођења наставеТеоретска настава, прикази студија случаја, рад у радионици, дискусија о пројектним решењима, тимска израда стручног рада.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари