Навигација

ТЕТ29 - Физичка хемија

Спецификација предмета
НазивФизичка хемија
АкронимТЕТ29
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОпшта хемија, Елементи више математике I (за похађање ) ; Техничка физика (за полагање) ;Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студената са основним законитостима материјалних система у гасовитом и течном стању; упознавање теоријских основа за изучавање: физичких процеса и равнотежа у материјалним системима, различитих хемијских реакција и хемијских равнотежа, као и основа формалне хемијске кинетике; упознавање са експерименталним физичко-хемијским методама, поступцима мерења, начином обраде података и израчунавања физичко-хемијских величина.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су стекли теоријска знања из: 1) појавних облика супстанце у гасовитом и течном станњу, 2) дефинисања термодинамичких величина везаних за разматрање смера и равнотежа физичких промена у зависности од стања и хемиског састава супстанце као и услова под којима се промене одигравају, 3) дефинисања термодинамичких величина у зависности од стања и хемијског састава учесника у хемијским реакцијама као и разматрање смера и равнотежа хемијских реакција, 4)основа формалне кинетике хомогених хемијских реакција у затвореним изотермско-изихорским системима, овладали одговарајућин експерименталним техникама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеo Стања материјалних система (гасовито стање, кинетичка теорија, идеално и реално понашанје, течно станје, теотија течења, међумолекулске интеракције) ; o Хемијска термодинамика и физичке равнотеже (термодинамичке особине једнокомпонентног и вишекомпонентног хомогеног система, услови равнотеже фаза и фазних трансформација у једнокомпонентном, и двокомпонентном хомогеном и хетергеном систему, равнотеже у растворима. ; o Енергетика хемијских реакција и хемијске равнотеже (топлота хемијске реакције, хемијски афинитет и хемијска равнотежа) ; o Формална хемијска кинетика (брзина конверзије, брзина реакције, закони брзине,ред реакције, утицај температуре на брзину реакције) ; ;
  Садржај практичне наставеo Одређивање вискозности течности и утицаја температуре на вискозност ; o Одређивање зависности напона паре лако испарљивих течности од температуре, криоскопска одређивања моларне масе растворене супстанце и степена дисоцијације слабог електролита, одређивање интегралне промене енталпије растварања чврстих супстанци ; o Одређивање формалне и стандардне константе равнотеже ; o Одређивање закона брзине хемијске реакције ; o Одређивање вредности привидне енергије активације хемијске реакције ;
  Литература
  1. С. Ђорђевић, В. Дражић, ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, ТМФ, Београд, 2010.
  2. Љ. Врачар и други, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, ТМФ, Београд, 2010.
  3. Д. Овцин и други, ФИЗИЧКА ХЕМИЈА – ЗБИРКА ЗАДАТАКА, ТМФ, Београд, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  402
  Методе извођења наставеПредавања – теорија и рачунски примери ; Експерименталне вежбе ;
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари