Навигација

14ИЖС211 - Животна средина и загађење

Спецификација предмета
НазивЖивотна средина и загађење
Акроним14ИЖС211
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомза похађање предмета: положени испити из предмета Општа хемија 1и Општа хемија 2Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним физичко-хемијским процесима у води, ваздуху и тлу. Стицање сазнања о последицама људске активности на дизбаланс равнотеже у животној средини, o најважнијим загађујућим материјама, њиховим физичко-хемијским особинама, интеракцији са околином и последицама загађења.
   Исходи учења (стечена знања)Стицање фундаменталних знања из области заштите животне средине потребних за савлађивање наставе стручних испита у оквиру студијског програма Инжењерство заштите животне средине; развијање интересовања за проблеме везане за загађење животне средине и еколошке свести; развијање комуникационих вештина током писане и усмене презентације семинарског рада.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе1. Атмосфера: Сунчево зрачење и вертикална подела атмосфере; стратосфера, хемија озона, разградња озонског омотача; тропосфера, хемијски састав ваздуха; извори загађења ваздуха; најважније загађујуће материје у ваздуху и главни глобални проблеми; порекло и контрола емисије загађујућих материја. ; 2. Хидросфера: дистрибуција воде у природи; хемијски састав природних вода; основне хемијске реакције у водама; извори загађења воде; најважније загађујуће материје у води; физичко-хемијске реакције загађујућих супстанци; последице загађења; контрола емисије загађујућих материја. ; 3. Педосфера: формирање и хемијски састав земљишта; текстура, структура и профил земљишта; физичко-хемијски процеси у земљишту; деградација земљишта; извори загађења земљишта, најважније загађујуће материје и њихово штетно дејство. ;
   Садржај практичне наставе1. Анализа узорка кишнице: pH и садржај сулфата ; 2. Анализа димних гасова: садржај СО2, О2 и СО ; 3 и 4. Анализа узорка природне воде: општи физичко-хемијски параметри ; 5. Анализа узорка природне воде: садржај кисеоника ; 6 и 7. Анализа узорка земљишта: текстура, садржај адсорбованих катјона ;
   Литература
   1. Интерна скрипта са предавања и упутства за лабораторијске вежбе
   2. D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. Marković: Fizičkohemijske osnove zaštite životne sredine - knjiga 1: Stanja i procesi u životnoj sredini; Fakultet za fizičku hemiju Beograd, 1995
   3. G.W. VanLoon, S.J. Duffy, „Environmental Chemistry – A Global Perspective“, Oxford University Press, New York, 2005.
   4. S.E Manahan, “Environmental Chemistry”, CRC Press LLC, Boca Raton, 2000.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставетеоријска настава и лабораторијске вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит55
   Практична настава5Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари20