Навигација

14ХОХ410 - Органска индустријска синтеза

Спецификација предмета
НазивОрганска индустријска синтеза
Акроним14ХОХ410
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомУслов за слушање: 120 ЕСПБ. Услов за полагање: положен испит из предмета Органскa хемија IIОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са теоријским и практичним основама процеса органске индустријске синтезе. Стицање неопходних знања потребних за познавање и управљање процесима органске индустријске синтезе. Самостална израда стручног рада треба да омогући студентима да стекну увид у захтеве потребне за извођење једне индустријске синтезе и да их прилагоди раду у индустријским условима.
  Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног предмета студенти су стекли одговарајућа знања о процесима и еколошким аспектима органске индустријске синтезе. На основу раније стечених знања и знања стеченог у оквиру овог курса студенти су способни да решавају једноставније проблеме из области органске индустријске синтезе.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Површински активне материје: својства, примена у детергентима и козметичким производима. 2. Јоноизмењивачке смоле: својства, селективност, јоноизмењивачке изотерме и кинетика јоноизмењивачких процеса, основни јоноизмењивачки процеси. 3. Инкапсулација и контролисано отпуштање активних супстанци: методе инкапсулације, синтеза носача активних супстанци и контролисано отпуштање. 4. Пестициди: класификација, облици и формулације, примена, законска регулатива. 5. Фине хемикалије: својства, производња, примена. 6. Биолошки активна једињења: значај, подела, добијање, примена. 7. Полимери у електроници: својства, примена. 8. Еколошки аспекти органске индустријске синтезе.
  Садржај практичне наставе1. Испитивање стабилности пена. 2. Израчунавање HLB броја, избор емулгатора за израду U/V и V/U емулзија, испитивање стабилности емулзија, дестабилизација емулзија. 3. Састављање рецептура за синтезу детергената, шампона, сапуна и пасти за зубе. Израда производа према припремљеној рецептури уз предлог технолошке шеме постројења за индустријску производњу задатог производа. 4. Конструисање јоноизмењивачке изотерме за јонски пар нитратни/хлоридни јон, одређивање коефицијента селективности и сепарационог фактора. 5. Јоноизмењивачки процеси из праксе.
  Литература
  1. М. Калагасидис Крушић, Интерна скрипта Катедре за ОХТ, Београд 2012.
  2. L. Spitz,' Soaps, Detergents, Oleochemicals and Personal Care Products', AOCS Press, USA, 2004.; T. Tadros, 'Applied surfactants', Wiley-VCH Germany, 2005.
  3. M. Ali, B. Ali, J. Speight, 'Handbook of Industrial Chemistry', The McGraw-Hill Companies, 2005.
  4. D. Clifford, 'Ion exchange and inorganic adsorption', Water Quality and Treatment, Fifth Edition, Ray Letterman, ed., McGRaw Hill, Inc., New York, 1999.
  5. P. Pollak, ' Fine chemicals', John Wiley & Sons, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, практична настава, израда семинарског рада, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит55
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари10