Навигација

14Д021 - Хемометрија

Спецификација предмета
НазивХемометрија
Акроним14Д021
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаОсновни циљ курса је да студент употпуни и прошири своја теоријска и практична знања из области примене статистичких метода и рачунарских програма у обради резултата хемијске анализе. То обухвата планирање експеримента, обраду резултата мерења, оптимизацију и моделовање параметара хемијског процеса.
   Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студент би требало да буде оспособљен да: одабере и примени одговарајуће хемометријске методе у анализи података у различитим областима фундаменталних истраживања, као и у инжењерском раду посебно у области контроле квалитета; разуме значај оптимизације и експерименталног дизајна; одабере и примени оптималне методе мултиваријационе анализе, класификације и моделовања података; користи стандардне рачунарске програме за статистичку обраду података; извши редукцију података избором репрезентативних променљивих које су одговорне за варијације у сету података, да класификује и групише податке и на тај начин оптимизује систем контроле и мониторинга хемијског процеса смањујући број мерених параметара и учестаност мерења.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод у хемометријску анализу података, појам и примена. ; Mетоде за статистичку обраду података (припрема датотеке са подацима, испитивање типа расподеле, уклањање вредности нетипичних тачака, прелиминарне статистичке анализе, статистички тестови, избор одговарајућих хемометријских техника, примена и тумачење резултата статистичке анализе, моделовање параметара, оцена успешности експеримента). ; Примена статистике на резултате поновљених мерења – дескриптивна статистика (мере централне тенденције и мере расипања, расподела резултата поновљених мерења, интервал поверења, процена грешака резултата добијених израчунавањем, средња вредност, стандардна девијација). ; Статистички тестови (једносмерни и двосмерни тестови, параметарски и непараметарски тестови, једно- и вишефакторска анализа варијансе АNOVA). ; Методе калибрације, корелација и регресија. ; Oптимизација и експериментални дизајн (рандомизација, типови експерименталног дизајна, методе оптимизације). ; Методе мултиваријационе анализе (параметарске и непараметарске), принципи, предности и недостаци, избор и примена: ; Анализа главне компоненте (Principal Component Analysis, PCA); Факторска анализа (Factor Analysis, FA); Кластерска анализа (анализа груписања), хијерархијска и нехијерархијска (Cluster Analysis, CA), Дискриминантна анализа, линеарна и каноничка (Discriminant analysis, LDA, CDA); Вештачке неуронске мреже (Artificial Neural Network, ANN); Независно моделовање слагањем група (Soft independent modeling by class analogy, SIMCA). Вишеструка линеарна регресија. ; Валидација и контрола квалитета. ; Примери на рачунару (упознавање са радом и коришћење програма за статистичку обраду резултата мерења: Excel, SPSS, Minitab). ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. А. Перић-Грујић, Основи хемометрије, ТМФ, Београд, 2012.
   2. J.N. Miller, J.C. Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Pearson Ed., Harlow, 2010.
   3. P. Gemperline, Practical guide to chemometrics, CRC, Press Taylor & Francis Group, London, 2006.
   4. О. Matthias, Chemometrics: Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry, Wiley-VCH, 1999.
   5. C.R. Alvin, Methods of Multivariate Analysis, Wiley, New York (2002)
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања (PPT), Тестови (2), Примери на рачунару, Семинарски рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари20