Навигација

14ББИ33 - Ензимологија

Спецификација предмета
НазивЕнзимологија
Акроним14ББИ33
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти стекну основна знања о структури и својствима ензима, механизмима и кинетици ензимских реакција са посебним освртом на механизме активације, инхибиције и регулације ензимске активности. Студенти треба да савладају основне методе одређивања активности као и да се упознају са појединим представницима група ензима од практичног значаја.
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања курса студенти су овладали основним знањима о ензимима као биокатализаторима и принципима биокатализе и тиме се оспособили за даљи рад из области биотехнологије обзиром да примена ензима чину основу многих биотехнолошких процеса. Поред тога, студенти су способни да самостално изводе биохемијске прорачуне, анализирају кинетичке податаке и изводе кинетичке моделе који описују ензимске реакције у једноставнијим системима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Увод у Ензимологију (кратак историјат, предмет изучавања, основни појмови); ; • Номенклатура и класификација ензима; ; • Хемијска природа, структура и синтеза ензима (нивои структуре ензима, конформација ензима и структурни домени, мономерни и олигомерни ензими, мултипле форме ензима, мултиензимски комплекси, ензими везани за ћелијске структуре, пост-транслационе модификације и гликозиловани ензими) ; • Коензими и други кофактори; ; • Основна својства ензима: активност, специфичност и стабилност (методе одређивања активности ензима, јединице активности, врсте специфичности, стабилност и денатурација ензима са практичном наставом); ; • Каталитичка својства ензима (теорија ензимске катализе; структура активног центра; механизми деловања ензима без кофактора: серинске протеазе, лизозим, рибонуклеазе; механизми деловања металоензима: карбоксипептидаза А, амилаза; механизми деловања ензима уз учешће коензима); ; • Кинетика ензимских реакција са рачунским примерима; ; • Инхибиција и активација ензимске активности са рачунским примерима; ; • Регулација ензимске активности. Алостерна регулација и кооперативност. Примери алостерних ензима и механизми деловања; ; • Примери неких ензима од практичног значаја и њихова својства. ;
  Садржај практичне наставеПрактична настава обухвата рачунске примере из кинетике ензимских реакција и лаб. методе за одређивање активности неких ензима (протеаза, липаза), утицај температуре на активност протеазе из Bacillus sp., одређивање pH оптимума за активност ензима папаина, испитивање присуства пероксидазе у рену. Одређивање кинетичких константи и приказивање резултата у MS Excel-u.
  Литература
  1. З. Кнежевић-Југовић, Ензимско инжењерство, уџбеник, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2008.
  2. З. Кнежевић, “Ензимске технологије”, ауторизована скрипта, резултат пројекта CDP+ WUS Austria, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2007.
  3. С. Кендерешки, “Основи Ензимологије”, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1986.
  4. A.G. Marangoni, Enzyme kinetics: a modern approach, John Wiley & Sons, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеПредавање, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари