Navigation

проф. др Александар Орловић

Редовни професор
Катедра за органску хемијску технологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 506

011/3303708
локал708
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звањеJanuary 22, 2014

Област интересовања

 • Реакторско инжењерство и пројектовање реактора
 • Каталитички процеси
 • Технологија прераде нафте и петрохемија
 • Пројектовање хемијско-технолошких процеса
 • Моторна горива - конвенционална и алтернативна
 • Процеси заштите животне средине у преради нафте, петрохемији и енергетици

Предмети

14Д18714D187 - Multiphase Chemical Reactor Design
14МЗМ614MZM6 - Chemical Reactor Design
14МХПП214MHPP2 - Process Design 2
14ХОХ41414HOH414 - Oil refining technology and catalytic processes
Д156D156 - Organic waste products as secondary raw materials
Д193D193 - Heterogeneous catalysis
ЗП31ZP31 - Elements of Reactor Design
ЗП42ZP42 - Fundamentals of Process Design
ЗП44ZP44 - Professional practice
ЗП47ZP47 - Chemical Reactor Design
МХОХ2MHOH2 - Industrial reactors

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Марко Стаменић, Ирена Жижовић, Александар Орловић, and Dejan Skala, Mathematical modelling of essential oil SFE on the micro-scale—Classification of plant material, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 46, 2008, pp. 285-292
 2. Ирена Жижовић, Марко Стаменић, Александар Орловић, and Dejan Skala, Supercritical carbon dioxide extraction of essential oils from plants with secretory ducts: Mathematical modelling on the micro-scale, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 39, 2007, pp. 338-346
 3. Ирена Жижовић, Марко Стаменић, Јасна Ивановић, Александар Орловић, Mihajlo Ristic, Sofija Dordjevic, Слободан Петровић, and Dejan Skala, Supercritical extraction of sesquiterpenes from valerian root, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 43, 2007, pp. 249-258
 4. Александар Орловић, Ирена Жижовић, Марко Стаменић, and Dejan Skala, Energy saving in supercritical carbon dioxide extraction of essential oils from Lamiaceae family species, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 12, 2006, pp. 164-167
 5. Ирена Жижовић, Марко Стаменић, Александар Орловић, and Dejan Skala, Supercritical carbon dioxide essential oil extraction of Lamiaceae family species: Mathematical modelling on the micro-scale and process optimization, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 60, 2005, pp. 6747-6756

Књиге

 1. Ирена Жижовић, Марко Стаменић, Александар Орловић, and Dejan Skala, Chemical Engineering Research Trends, монографија, Nova Science Publishers, 2007, 29; ISBN 1-60021-486-X

Шири списак радова

Учешће у научним пројектима

 • Пројекат интегралних и интердисциплинарних истраживања 45019, Министарство науке Републике Србије, Руководилац потпројекта, 2011 –
 • TEMPUS MEM - Management of material and energy flows, 2013-2014
 • FP7 NANOTECH FTM, EU Commission - Faculty of Technology and Metallurgy University of Belgrade, 2010-1012, WP Leader
 • Deposits formation mechanism in diesel fuel injection equipment, Delphi Diesel Systems – University College London, 2007 – 2008
 • EUREKA пројекат, E-3524 POLYCOMP, 2006
 • Пројекат основних истраживања, МНЗЖС Р. Србије, Изоловање, карактеризација, биолошка активност и трансформација природних једињења добијених применом наткритичних флуида, микроталаса и ултразвука, 2005-2008
 • Пројекат основних истраживања, МНЗЖС Р. Србије, Зелена хемија – основ за развој процеса хемијске технологије, 2002-2005
 • Пројекат технолошког развоја – задате теме, МНЗЖС Р. Србије, Развој технологије добијања биоетанола из обновљивих извора, (сарадник на пројекту), 2005-2007
 • Пројекат технолошког развоја, МНЗЖС Р. Србије, Развој технологије синтезе биодизела, (сарадник на пројекту), 2005-2007
 • Пројекат основних истраживања, Фонд науке Р. Србије, Процеси, материјали, опрема и поступци органске и неорганске хемијске технологије, 1996-2000
 • Пројекат основних истраживања, Фонд науке Р. Србије, Кинетика, механизам и оптимални параметри процеса органске и неорганске хемијске технологије, 1991-1995
 • Fischer-Tropsch sinteza, DOE - Texas A&M University, 1992

Руковођење стручним пројектима

 • Главни технолошки пројекат мобилног постројења за деконтаминацију ПЦБ контаминираних уља, за ЕИ Никола Тесла, 2014
 • Идејни технолошки пројекат мобилног постројења за деконтаминацију ПЦБ контаминираних уља, за ЕИ Никола Тесла, 2012
 • Студија изводљивости трајног збрињавања нафтних муљева и зауљеног замљишта у НИС а.д. Нови Сад, за НИС а.д., 2012
 • Студија затеченог стања зауљеног земљишта и нафтних муљева на објектима и локацијама компаније НИС а.д., за НИС а.д., 2012
 • Главни технолошки прoјекат ремедијације контаминираног земљишта на локацији ФИАТ Аутомобили Србија процесом термичке десорпције, за GRS Valtech Veolia Group, 2011
 • Главни прoјекат ремедијације контаминираног земљишта на локацији ФИАТ Аутомобили Србија процесом термичке десорпције, за GRS Valtech Veolia Group, 2010
 • Пројекат ИПА 2008 „Подршка заштити животне средине у енергетском сектору“, Фаза 7б: Решавање проблема електричних уређаја пуњених PCB уљима у ЕПС-у, Наручилац: ЈП ЕПС, 2011-2012
 • Претходна студија оправданости инвестиције у постројење за производњу високовредних екстраката из биљних сировина, Галеника- Фитофармација, 2007
 • Пилот-производно постројење за рерафинацију коришћених електро-изолационих уља, TerraCo – Београд, 1998
 • Пилот-производно постројење за рерафинацију коришћених електро-изолационих уља, TerraCo – Београд, 1998
 • Технолошки пројекат постројења за блендинг минералних уља, Chemol Београд, 1995

Учешће у стручним пројектима

 • Пројекат ''Phase equilibria in FHR biodiesel reactor: Simulation and modeling'', Flint Hills Resources, LP, Wichita USA, 2012
 • Стратегија развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, Фаза 1 - Израда извештаја о степену реализације Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године и подлога за израду нове Стратегије. Партија 1: Израда подлога у области производње, прераде, трговине и транспорта нафтом и нафтним дериватима, Министарство енергетике Републике Србије, 2011
 • Члан посебне радне групе за израду предлога Националног Плана за управљање отпадним уљима, Република Србија Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, 2011
 • Пројекат управљања отпадним уљем на територији града Београда, Градска управа за заштиту животне средине, 2007
 • UNIDO пилот пројекат, Увођење чистије производње у Србији, 2006
 • Стратегија развоја ХИП Петрохемије, ХИП Петрохемија Панчево, 2002
 • Анализа и оптимизација реактора за хидротритинг гасног уља и развој апликативног софтвера за симулацију рада реактора, НИС Рафинерија нафте Панчево, 2000
 • Базни пројекат реконструкције и проширења постројења за производњу базних уља рафинацијом коришћених минералних уља, НИС Рафинерија нафте Београд, 1996
 • Студија о технологији производње етилацетата и н-бутил ацетата, МСК Кикинда, 1995
 • Прелиминарна техноекономска студија о производњи и преради линеарних a-олефина, НИС Рафинерија нафте Београд, 1994
 • Провера рада колонског ацетатора и радних услова биосинтезе сирћетне киселине, ИПЦ Београд, 1993
 • Лабораторијско испитивање синтезе етилацетата, ИПЦ Београд, 1993
 • Развој технологије производње синтетских уља, Рафинерија нафте Београд, 1992
 • Развој технологије синтезе анхидрида сирћетне киселине, Прва искра Барич, 1991

Патенти и техничка решења

 • Мобилно индустријско постројење за деконтаминацију енергетских трансформатора разградњом поли-хлорованих бифенила (ПЦБ) присутних у изолационом уљу, за ЕИ Никола Тесла и ЈП Електропривреда Србије, 2015
 • Експериментално постројење за разградњу поли-хлорованих бифенила (ПЦБ) присутних у изолационим уљима и деконтаминацију енергетских трансформатора, са ЕИ Никола Тесла за ЈП Електропривреда Србије, 2015
 • Технолошки поступак припреме хетерогеног катализатора за синтезу метил естара масник киселина – МЕМК, Пројекат 6742B МНЗЖС РС, НИС Рафинерија Панчево, 2007
 • Хетерогени катализовани поступак синтезе метил естара масних киселина – МЕМК, Пројекат 6742B МНЗЖС РС, НИС Рафинерија Панчево, 2006
 • Техничко решење процеса некаталитичке синтезе метил естара масних киселина-МЕМК, Пројекат 6742B МНЗЖС РС, НИС Рафинерија Панчево, 2006
 • Постројење за стрипинг дихлор етана – ремедијација загађеног земљишта и подземне воде у оквиру ХИП Петрохемије Панчево, UNEP, 2003
 • Пројектовање реактора за синтезу ди-амино толуола, Пројекат МИНЕВ (Руска федерација), Прва Искра инжењеринг, Београд 2002
 • Пројектовање реактора за синтезу ди-нитро толуола, Пројекат МИНЕВ (Руска федерација), Прва Искра инжењеринг, Београд 2002
 • Пројектовање реактора за синтезу фозгена, Пројекат МИНЕВ (Руска федерација), Прва Искра инжењеринг, Београд 2002
 • Анализа и оптимизација рада реактора за хидротритинг гасног уља и развој апликативног софтвера за симулацију рада реактора, НИС Рафинерија нафте Панчево, 2000
 • Реконструкција погона „Блендинг и кондиционирање уља“ са аспекта централног управљања и вођења процеса – Главни технолошки пројекат, Meris – Београд, 1996
 • Базни пројекат реконструкције и проширења постројења за производњу базних уља рафинацијом коришћених минералних уља, НИС Рафинерија нафте Београд, 1996
 • Технолошки пројекат постројења за блендинг минералних уља, Chemol – Београд, 1995
 • Увођење процесирања коришћеног антифриза у циљу рециклирања моноетилен гликола на постројењу диоктил фталата, Brixol – Вршац, 1995
 • Развој технологије биодизела и увођење производње биодизела на постројењу диоктил фталата, Brixol - Вршац, 1994
 • Провера рада колонског ацетатора и радних услова биосинтезе сирћетне киселине, ИПЦ Београд, 1993
 • Технологија производње синтетских уља, Рафинерија нафте Београд, 1992
 • Технологија синтезе анхидрида сирћетне киселине, Прва искра Барич, 1991

Менторство

Мастер академске студије

 • Симулација рада реактора за каталичку обраду средњих дестилата нафте водоником коришћењем програмског пакета Comsol Multyphysics, Лазар Косановић, 28.09.2018.
 • Утицај односа водоника и гасног уља на овлаженост каталитичког слоја и конверзију сумпорних једињења у реактору за десулфуризацију дизел фракције, Милош Ћургуз, 23.06.2016.
 • Епоксидација циклохексена помоћу катализатора на бази ниобијума, Милица Нешовић, 29.09.2015.
 • Утицај притиска и чистоће водоника на процес хидрообраде смеше гасног и лаког цикличног уља, Марко Јанковић, 30.09.2013.
 • Зависност динамичког вискозитета путних и полимер модификованих битумена од времена и начина старења, Јелена Петровић, 30.09.2013.

Основне академске студије

 • Регенерација изолационог уља које садржи елементарни сумпор, Милица Кузмановић, 22.11.2019.
 • Упоредна анализа реакционих процеса за разградњу полихлорованих бифенила, Сања Петковски, 30.09.2017.
 • Утицај смеше и типа сирове нафте на процес атмосферске дестилације, Тијана Чарапић, 27.06.2017.
 • Синтеза кобалт - молибден катализатора за хидрогеновање триглицерида у циљу добијања парафинских дизел горива, Милош Иванковић, 08.09.2014.
 • Испитивање утицаја криве дестилације дизел горива на тачку паљења и филтрабилност, Александар Ризнић, 02.09.2014.

Основне студије

 • Примена рецикловане слојне воде за индустријску припрему сланих раствора за експлоатацију нафтних бушотина, Бојан Пирец, 30.09.2016.
 • Реакција деароматизације у каталитичком реактору за хидрообраду средњих дестилата, Дејан Хинда, 25.06.2014.
 • Утицај фактора ефективности на конверзију сумпорних једињења у реактору за хидродесулфуризацију дизел фракције, Никола Живковић, 12.07.2012.
 • Статистичка анализа карактеристика минералних изолационих уља у трансформаторима електроенергетског система Србије, Маријана Пајић, 08.07.2011.
 • Утицај равнотеже пара - течност на конверзију сумпорних једињења у реактору за хидродесулфуризацију гасних уља, Иван Ђуричковић, 30.12.2010.
 • Анализа,моделовање и симулација процеса синтезе полиетилена ниске густине, Јован Јовановић, 22.07.2005.
 • Математичко моделовање и симулација процеса хидрообраде лаког вакуум гасног уља, Александар Суботин, 21.02.2005.
 • Утицај косолвента на степен рафинације коришћених уља при екстракцији са н/метил 2/пиролидоном, Илија Вујовић, 27.02.2004.

Усавршавања

 • Texas A&M University, Chemical Engineering Department, USA, 1992
 • Delphi Diesel Systems, Advanced Diesel Engineeering - Technical Centre Gillingham, UK, 2007-2008