Навигација

ЗП28 - Органска хемија

Спецификација предмета
НазивОрганска хемија
АкронимЗП28
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОпшта хемија IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним појмовима из структуре и реакција органских једињења, номенклатуром органских једињења, зависности физичких и хемијских особина и структуре молекула, могућностима синтезе органских молекула и њихове примене
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу основна теоријска знања из органске хемије која им уз усвојена практична знања о техници рада и операцијама у лабораторији за органску хемију омогућавају решавање проблема из синтезе и реактивности органских молекула која ће им омогућити да у дaљeм студирaњу и прaктичнoм рaду критички анализирају и повезују нове комплексне идеје.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПодела и номенклатура органских једињења. Функционалне групе. Алкани и циклоалкани. Структура и стереохемија органских молекула. Алкени, диени и алкини. Ароматични угљоводоници (бензен и арени). Алкил- и арил-халогениди. Алкохоли, етри, феноли. Органска једињења азота. Алдехиди и кетони. Карбоксилне киселине. Деривати карбоксилних киселина. Хетероциклична једињења. Природна једињења. ; ;
  Садржај практичне наставеОвладавање експерименталним техникама у лабораторији за органску хемију. Основне методе издвајања и пречишћавања органских супстанци. Синтеза 7 органских препарата.
  Литература
  1. К.П.Ц. Вoлхaрд, Н.E. Шoрe, Oргaнскa хeмиja, 4. издaњe, Дaтa Стaтус, Бeoгрaд, 2004. С.Х. Паин, Органска кемија, Школска књига, Загреб, 1994.
  2. T.W. Graham Solomons, C.B. Fryhle, Organic Chemistry, 8th ed., John Wiley Inc, New York, 2004.
  3. Групa aутoрa, Збирка задатака из органске хемије, ТМФ, Бeoгрaд, 2000.
  4. Групa aутoрa, Експериментална оргaнска хeмиjа, 3. издање, ТМФ, Бeoгрaд, 2011.
  5. Ж. Чековић, Експериментална оргaнска хeмиjа, Хемијски факултет, Београд, 1995.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  402
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, писмени колоквијуми, завршни испит.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми35
  Семинари