Навигација

ИИМ210 - Основи инжењерства материјала

Спецификација предмета
НазивОснови инжењерства материјала
АкронимИИМ210
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомТехничка физика I, Општа хемија IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти усвоје основне принципе науке о материјалима и инжењерства материјала као мултудисциплинарне науке и упознају се са њеним местом између основних природних наука и инжењерских дисциплина - металургије, технологије керамике, инжењерства полимера и других области технике. Циљ је да разумеју корелације између структуре и физичко - механичких својстава основних класа материјала.
  Исходи учења (стечена знања)Успешним полагањем испита из овог предмета студенти ће бити оспособљени: а) да разумеју основне појмове везане за све нивое структуре од нано до макро димензија полазећи од модела кристалне, аморфне и некристалне структуре до реалних поликристалних и вешефазних микроструктура који у себи садрже тачкасте, линијске и површинске несавршености грађе, б) да дефинишу основна физичка и механичка својства материјала и разумеју њихову корелацију са структуром материјала, в) да разумеју концепт међузависности у релацији: процеси прераде - структура - својства материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1) Увод у науку о материјалима и инжењерство материјала, 2) Структура материјала-атомска, кристална, некристална и аморфна структура материјала 3) Несавршености кристалне структуре материјала, 4) Основи механизми дифузије у материјалима, 5) Основи процеса очвршћавања-нуклеацуја и раст фаза, 6) Основи равнотеже фаза у вишекомпонентним материјалима, 7) Физичко-механичка својства материјала, 8) Корелација поступака прераде, структуре и својатава материјала 9) Структура и својства функционалних материјала: термичка, електрична, полупроводничка, диелектрична, фероелектрична, пиезоелектрична, магнетна, и оптичка.
  Садржај практичне наставеПредавања ће пратити израда рачунских примера и израда домаћих задатака који ће употпунити теоријска знања из области: а) енергије везе и физичко механичких својстава који проистичу из природе хемијске везе у чврстом стању, б) геометрија кристалне решетке и густине материјала као последице паковања атома, јона и молекула у структури, в) дифракција рендгенских зрака у кристалној решетки као метод за одређивање кристалне структуре, г) равнотежна концентрација дефеката и механизми дифузије, д) геометрија кретање и енергија дислокација са основама микропластичности кристала, ђ) релације је између термодинамичких и физичких својстава материјала, е) израчунавање састава микроконституената у равнотежним микроструктурама двокомпонентних система, ж) израчунавање величине критичног радијуса при хомогеној и хетерогеној нуклеацији, з) основни рачунски примери из механике материјала: коефицијент термичког ширења; еластична својства материјала; вискоеластична својства материјала; пузање материјала; замор материјала и) основни рачунски примери из области функционалних материјала: термичка, електрична, магнетна и оптичка својства као последица структуре.
  Литература
  1. Р. Јанчић-Хајнеман, Р. Алексић, Основи инжењерства материјала, Белешке са предавања, ТМФ, 2013
  2. W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch, Materials science and engineering: an introduction, 8 - th edition, John Willey and Sons, New York, 2010, ISBN: 978-0-470-41997-7
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  300
  Методе извођења наставеПредавање са ПП презентацијама, видео анимацијама и рачунским примерима
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари