Навигација

14ИЖС429 - Основи хемометрије

Спецификација предмета
НазивОснови хемометрије
Акроним14ИЖС429
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомЕлементи вероватноће и статистике, Инструменталне методеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОсновни циљ курса је да студент употпуни и прошири своја теоријска и практична знања из области примене статистичких метода у интерпретацији и тумачењу резултата хемијских мерења у хемијском инжењерству.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студент ће бити оспособљен да: одабере и примени одговарајуће статистичке програме (алатке) у анализи података у практичном и истраживачком раду у различитим областима хемијског инжењерства, посебно у области стандардизације и контроле квалитета; класификације и моделовања података; коришћења стандардних рачунарских програма за статистичку обраду података. Студенти, будући инжењери, ће бити у стању да критички оцене и вреднују хемијски процес. Биће у могућности да изврше планирање експеримента, а да после процењивања успешности неког експеримента изврше његову оптимизацију и моделовање. Студенти ће овладати вештином да издвоје битне величине у оквиру великог броја података, што је компромис између егзактних метролошких захтева и решавања хемијског проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у хемометрију, појам и примена. ; Грешке у квантитативној хемијској анализи. Примена статистике на резултате поновљених мерења (Мере централне тенденције и мере расипања, расподела резултата поновљених мерења, узорак, интервал поверења, процена грешака резултата добијених израчунавањем). ; Статистички тестови (једносмерни и двосмерни тестови, параметарски и непараметарски тестови, АNOVA). ; Методе калибрације, принципи корелационе и регресионе анализе. ; Експериментални дизајн и оптимизација (Рандомизација, типови експерименталног дизајна, методе оптимизације). ; Квалитет аналитичких мерења (Узорковање, методе контроле квалитета, шеме испитивања оспособљености, међулабораторијска испитивања, процена несигурности, валидација). ; Одабране методе мултиваријационе анализе. ;
  Садржај практичне наставеБиће размотрене методе за статистичку обраду података (припрема датотеке са подацима, прелиминарне статистичке анализе, статистички тестови, избор одговарајућих хемометријских техника, примена и тумачење резултата статистичке анализе, моделовање параметара, оцена успешности експеримента). ; Вежбе су на рачунару (упознавање са радом и коришћење програма за статистичку обраду резултата мерења: Excel, SPSS, Minitab). ;
  Литература
  1. А. Перић-Грујић, Основи хемометрије, ТМФ, Београд, 2012.
  2. J.N.Miller, J.C.Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Pearson Ed., Harlow, 2010.
  3. P. Gemperline, Practical guide to chemometrics, CRC, Press Taylor & Francis Group, London, 2006.
  4. О.Matthias, Chemometrics: Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry, Wiley-VCH, 1999.
  5. J. Pallant, SPSS priručnik za preživljavanje, postupni vodič kroz analizu podataka, Mikro knjiga, Beograd, 2009.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања (PPT), Тест (1), Колоквијум (1), Вежбе на рачунару (8), Домаћи задаци (2)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари