Навигација

ЗП23 - Инжењерска економија

Спецификација предмета
НазивИнжењерска економија
АкронимЗП23
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
    Условљност другим предметомСоциологија, Математика 1.Облик условљености
    Циљеви изучавања предметаУсвајање тржишних принципа и параметара функционисања савремене привредне праксе и економског развоја. Препознавање и коришћење разумевања општих економских законитости и глобалних техно-економских промена треба да омогући студентима да реалне и конкретне технолошке промене, инжењерске пројекте, иновације и техничка решења ситуирају у одговарајући економски простор како би испуњавали критеријум економске ефикасности
    Исходи учења (стечена знања)Самостално и компетентно економско расуђивање о стању и процесима тржишне економије. Подизање алокативне и техничке ефикасности привреде на виши ниво. Рационално и компетентно доношење инжењерско-економских одлука од стране инжењера на руководећим радним местима. Стратешко планирање развоја економије и технологије на нивоу фирме и заједнице од стране инжењера – технолога
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеЕкономија као савремена теорија и практична вештина -инжењерски приступ. Основни принципи економије и механизам тржишне привреде: понуда и тражња. Новац, кредитни систем, финансијско тржиште и оптицај новца - инфлација и дефлација – економско-инжењерски приступ. Технолошке промене, инжењерство и глобални економски токови: екстерналије, јавна добра, енергетика. Глобалне технолошке промене и карактеристике савременог друштва: нова економија и постиндустријско друштво, транзиција, облици и токови приватизације, реструктурирање.
    Садржај практичне наставеКалкулација реалних и номиналних економских вредности. Прости и сложени каматни рачун. Амортизације основних средстава . Капитални токови. Анализа биланса стања и биланса успеха компанија. Нето садашња вредност пројекта. Кост-бенефит анализа на примерима јавних добара, еколошких пројеката и калкулација енергетске ефикасности, материјалног и енергетског интензитета производње на примерима.
    Литература
    1. Петар Ђукић, Основи економије за инжењере, Технолошко-металуршки факултет, Београд 2008 TMF, стр. 324
    2. Петар Ђукић, Одрживи развој - утопија или шанса за Србију, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд 2011, одабрана поглавља
    3. Самјуелсон П. А, Нордхаус, Економија XVIII издање, МАТЕ, д.о.о. Београд 2009, одабрана поглавља, стр. 3-17, 555-597
    4. Р. Дубоњић, Д. Милановић, Инжењерска економија, Машински факултет, Београд 1997, одабрана поглавља
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    210
    Методе извођења наставеинтерактивна предавања, радионице, расправа о емпиријским материјалима, подацима, теоријским изворима и предавањима (анализа и дискусија семинарских радова) презентација и дискусија резултата домаћих задатака студената
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања5Писмени испит40
    Практична настава5Усмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми30
    Семинари20