Навигација

МИН471 - Мерење и управљање процесима у металургији

Спецификација предмета
НазивМерење и управљање процесима у металургији
АкронимМИН471
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет студентима треба да омогући: • Сагледавање места и улоге инжењера металургије у области управљања процесима. • Стицање најосновнијих теоријских знања из динамике процеса и теорије управљања. • Сагледавање основних практичних аспеката управљања у процесној индустрији. • Практичну примену математичких алата неопходних за испитивање динамике процеса и пројектовање система управљања. ; • Сагледавање могућности примене модерних софтверских алата, као што је МАТЛАБ, у решавању конкретних инжењерских проблема везаних за управљање процесима. ;
  Исходи учења (стечена знања)После одслушаног курса студенти ће бити у стању: • Да се припреме за рад у аутоматизованим металуршким погонима; • Да се укључе у тимове специјализоване за пројектовање система управљања за металуршке погоне; • Да се припреме за праћење виших курсева из области динамике процеса и управљања.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Увод – Појам, основне карактеристике и захтеви управљања технолошким процесима; основни елементи система управљања, представљање управљачких система; принцип управљашке конфигурације са негативном повратном спрегом. • Процесни систем као објекат управљања: основне дефиниције и основе динамике процеса • Линеарни динамички модели: диференцијалне једначине и преносне функције, блок дијаграми ; • Динамика једноставних система: пропорционални елемент, системи I и II реда, елемент са чистим кашњењем, капацитивни елемент, диференцијални елемент, системи вишег реда • Временски одзиви система • Фреквентне карактеристике • Експериентална идентификација процеса. ;
  Садржај практичне наставе1. Инструментација: • Основни типови и елементи опреме • мерни елементи – трансмитери (принципи мерења протока, притиска, нивоа, температуре и концентрације у металургији) • извршни елементи у металургији (регулациони вентили и црпке) • регулатори ; 2. Управљачка конфигурација са негативном повратном спрегом (затворено регулационо коло) • конвенционални регулатори (П, ПИ, ПД, ПИД) • динамичке карактеристике ЗРК • анализа стабилности ЗРК • избор и пројектовање конвенционалних регулатора ЗРК ; 3. Неки практични аспекти управљања металуршким процесима: • Избор регулационих и манипулативних променљивих; шеме управљања за неке једноставне системе • Ограничења једноставних управљачких система са негативном повратном спрегом и потреба за сложенијим конфигурацијама ;
  Литература
  1. Менка Петковска, “Мерење и управљање у процесним системима”, ТМФ, 2004
  2. Латинка Ћаласан и Менка Петковска, “MATLAB и додатни модули Control System Toolbox и SIMULINK”, Микоро књига, Београд, 1996
  3. Асим Садибашић, “Аутоматска регулација процеса – практикум”, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1994
  4. K.T.Raić, Control of gas carburising by the diagram method, Scandinavia Journal of Metallurgy, 22, (1993)50-55.
  5. З. Поповић, К.Раић, Пећи и пројектовање у металургији, збирка решених задатака, ТМФ, Београд 1988
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставетеоријска настава са рачунским вежбама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари10