Навигација

ИЖС212 - Органске загађујуће материје

Спецификација предмета
НазивОрганске загађујуће материје
АкронимИЖС212
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОдслушана Органска хемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОсновни циљ је стицање знања о класификацији органских супстанци које су у категорији опасних и штетних материја као загађивача животне средине. Коришћењем познатих вредности за максимално дозвољене концентрације ових материја у животниј средини и Закона и законских прописа везаних за ове материје поставља се модел за прављење безбедносних листа појединих загађујућих супстанци и предвиђају поступци при употреби, транспорту, процесирању и одлагању ових материја. Посебно се изучавају њихове екотоксиколошке карактеристике (реактивност, запаљивост, експлозивност и токсичност). Након сагледавања свих аспеката деловања поставља се модел уклањања посматраних материја из животне средине и завршна санација загађеног животног простора коришћењем погодних технолошких поступака
  Исходи учења (стечена знања)Схватање значаја категоризације опасних и штетних материја, повезивање са законском регулативом у овој обаласти, повезивање хемијских особина и понашања у животној средини. Оспособљеност студената да у пракси примене стечена знања за оцењивање, употребу, уклањање и одлагање ових материја.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеРазматрање класа органских једињења које су класификоване као загађујуће материје у животној средини. На основу физичких, физичко-хемијских и токсиколошких карактеристика одређују се класе опасности (класа реактивности, класа запаљивости, класа експлозивности и класа токсичности), њихово деловање на живи свет (системско, акутно и хронично дејство), утврђује њихова токсичност према ЛД. Према укупном садржају ових материја у животној средини (употреба савремених инструменталних метода), праћења кретања кроз матриксе воде, ваздуха и земљишта и њихових карактеристика поставља се модел за њихово уклањање и санацију животне средине.
  Садржај практичне наставеПроцена штетности и токсичности, састављање МСДС листа, узорковање са одређених локација, хемијска анализа (инструменталне технике), обрада резултата анализе, избор најбоље методе третмана и предвиђање ефеката санације.
  Литература
  1. O.Stojanović, N.Stojanović, Đ.Kosanović, Opasne i štetne materije, Rad, Bgd, 1986.
  2. N.I.Sax, Dangerous Properties of Industrial Materials, 4th Ed., New York, 1987.
  3. R.Silverstein, G.Bassler, T.Morrill, Spectrometric Ident.of Org. Compounds, JW, NY, 1991.
  4. D.Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji-tablice, TMF, Bgd, 2001.
  5. D.Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji–Zbirka zadataka, TMF, Bgd, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад, експериментални рад и менторски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит55
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари15