Навигација

14ЗП113 - Техничка физика 2

Спецификација предмета
НазивТехничка физика 2
Акроним14ЗП113
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаКурс је конципиран тако да пружи фундаментална знања из области модерне физике која су имала несумњив утицај на развој нових инжењерских и научних дисциплина. Студенти се упознају са основним појмовима из области електростатике, стационарних електричних струја, електромагнетизма, електромагнетних осцилација и електромагнетних таласа, геометријске оптике, таласне оптике, фотометрије, атомске физике, нуклеарне физике и квантне физике.
  Исходи учења (стечена знања)Упознавање студената са физичким законима и појавама од значаја за инжењерску праксу. Развијање неопходних аналитичких способности студената за примену физичких закона у разумевању и решавању инжењерских проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеEлектростатика. Кулонов закон. Вектор јачине електричног поља. Потенцијал поља. Гаусов закон. Електростатичка индукција. Проводници у електростатичком пољу. Диелектрици у електростатичком пољу и поларизација диелектрика. Електрична капацитивност. Енергија у електростатичком пољу. Стационарне електричне струје. Струја у металима. Кирхофови закони. Специфична електрична проводност и специфична отпорност. Струја у течностима, гасовима и вакууму. Контактне и термоелектричне појаве. Електромагнетизам. Стационарно магнетно поље. Био-Саваров закон. Магнетни флукс. Амперов и уопштени Амперов закон. Магнетна својства супстанција. Магнетска кола. Електромагнетска индукција. Фарадејев закон. Међусобна индуктивност и самоиндуктивност. Енергија у магнетном пољу. Електромагнетне осцилације и електромагнетни таласи. Осцилаторно коло. Својства електромагнетних таласа. Поинтингов вектор. Максвелове једначине. Оптика. Основни закони геометријске оптике. Понашање светлости на равној и сферној граници хомогених средина. Фермаов и Хајгенсов принцип. Апсорпција, дисперзија и расипање светлости. Сочива. Предности и мане. Оптички инструменти. Фотометрија. Таласна својства светлости. Интерференција, дифракција и поларизација светлости. Стимулисано зрачење. Атомска физика. Квантна природа електромагнетног зрачења. Рендгенско зрачење. Закони зрачења. Интеракција зрачења са материјалом: фотоелектрични ефекат, Комптонов ефекат и производња пара. Земанов ефекат. Нуклеарна физика. Структура нуклеарног језгра. Радиоактивност. Закон радиоактивног распада. Алфа, бета и гама распад. Нуклеарне реакције. Елементи савремене физике. Шредингерова једначина, њена тумачења и примене. Елементарне честице. Специјална теорија релативности. ;
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе: 1. Одређивање отпорности термогених отпорника Витстоновим мостом. 2. Одређивање температурског коефицијента електричне отпорности метала. 3. Одређивање параметара струјног кола мерењем јачине струје (Омов закон). 4. Одређивање моћи термоспрега. 5. Одређивање индекса преламања прозорског стакла помоћу микроскопа. 6. Одређивање жижне даљине сабирног и расипног сочива. 7. Одређивање таласне дужине светлости помоћу: Њутнових прстенова. 8. Одређивање таласне дужине светлости помоћу дифракционе решетке. 9. Одређивање коефицијента апсорпције супстанције за гама зрачење, 10. Закон радиоактивног распада.
  Литература
  1. В. Георгијевић, Б. Станић, Ј. Цветић, J. Илић, П. Маринковић, Љ. Брајовић, З. Трифковић, Ј. Јовановић, K. Николић, С. Кочинац, Б. Лончар, П. Осмокровић, С. Остојић, Д. Станковић, Р. Шашић, A. Васић, J. Георгијевић, T. Kоњајев-Михајлиди, M. Mитриновић, Предавања из физике, Tехнички факултети Универзитета у Београду, Београд 2005.
  2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics – extended version, John Wiley & Sons, New York, 1997.
  3. С. Кочинац, Б. Лончар, Р. Шашић, Техничка физика- Збирка решених задатака са испитних рокова, ТМФ, Београд, 2007.
  4. Г. Димић, М. Митриновић, Метрологија у физици – виши курс Д, ТМФ, Београд, 2002.
  5. Г. Димић, М. Митриновић, Ј. Георгијевић, Техничка физика II, приручник за лабораторијске вежбе, ТМФ, Београд, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31.51.5
  Методе извођења наставепредавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит30
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари