Навигација

Инжењерство материјала

  Ш Назив предмета  С Тип Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1   Предмет основних наука 1* I ОЗ ТМ 2 2     5
2   Предмет основних наука 2** I ОЗ ТМ 3   1   4
3 МИМЗ Наука о материјалима I О НС 3   1   5
4   Изборни блок I ИБМ   9   3   16
5 МСИР Студијски истраживачки рад везан за израду дипломског рада II           20 10
6 МЗР Завршни мастер рад II             20
            Укупно часова активне наставе на години студија=600  

 

 

Предмет основних наука 1

  Ш Назив предмета  С Тип Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 МЗМ2 Одабрана поглавља нумеричке анализе I ОЗ ТМ 2 2     5
2 МЗМ1 Математичка обрада експерименталних података   I ОЗ ТМ 2 2     5
3 МЗМ4 Одабрана поглавља математичке анализе I ОЗ ТМ 2 2     5

 

Предмет основних наука 2

  Ш Назив предмета  С Тип Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 М3Х10 Хемија чврстог стања I ИМ ТМ 3   1   4
2 МЗХ12 Колоидна хемија  I ИМ ТМ 2   1   4
3 14МЗХ11 Одабрана поглавља физике материјала  I ИМ ТМ 4       4
4 МИМП1 Реологија полимера I ИМ ТМ 2   1   4
5 14МХФР Фазна равнотежа у вишекомпонентним системима I ИМ ТМ 4       4
6 14МИМУМ Увод у металургију I ИМ ТМ 3 1 1   4

 

 

Изборна настава на студијском програму

  Ш Назив предмета  Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
Функционални материјали
1 МИМФ1 Материјали за микро и оптоелектронику СА 2  0 1   4
2 14МИМФ2 Функционални композитни материјали - виши курс СА 3 0 1   4
3 14МИМФ18 Електропроводни полимери СА 2 0 2   4
4 МИМФ14 Очвршћавање метала НС 2  1 0   4
5 14МИМФ19 Синтеза функционалних полимера СА 2 0 2   4
6 14МИМФ23 Метали високе чистоће СА 3 0 0   4
7 МИМФ7 Својства и примена стакла СА 3  0  0   4
8 14МИМФ20 Примена оксидних и неоксидних керамичких материјала СА 2 0 2   4
9 МИМФ6 Материјали у електротехници СА 2  0 1   4
10 14МИМФ21 Функционализација граничних површина у композитним материјалима НС 2 1 0   4
11 МИМПЕ Полимери у електроници НС 3  0  0   4
12 МИМФ10 Неоргански порозни материјали СА 2  0 1   4
13 14МХЕИ2 Неметалне превлаке - одабрана поглавља СА 3 0 1   4
14 14МИМФ22 Материјали отпорни на хабање СА 2 1 0   4
Конструкциони материјали
1 14МИМКМ1 Еластомери СА 2 2 0   4
2 14МИМКМ2 Алуминијумске легуре - својства и примена СА 3 1 0   5
3 МИМФ15 Спајање материјала СА 2  0 1   4
4 14ММИ8 Металургија праха - одабрана поглавља СА 3 0 0   4
5 14МИМКМ3 Савремени грађевински материјали СА 2  0 2   4
6 14МИМКМ4 Механика композитних материјала НС 2 1 0   5
7 14МИМКМ5 Конструкциони композитни материјали НС 3 1 0   4
8 14МУФМЛ Увод у физику и механику лома НС 2 1 1   5
9 14МВМСП Ватростални материјали - својства и примена СА 3 1 0   5
10 14МПМКЕ Примена методе коначних елемената у металургији и инжењерству матријала НС 2 1 1   5
Биоматеријали
1 14ИМБПМ Биодеградабилни полимерни материјали  СА 2  0 1   4
2 14МИМБМП Биомедицински полимерни материјали СА 3  0 1   4
3 МИМБ3 Биокомпозитни материјали СА 2  0 1   4
4 МИМБ4 Метални материјали у медицини СА 2  0 1   4
5 МИМБ2 Биокерамички материјали СА 2  0 1   4
6 МИМБ6 Инжењерство ткива СА 2  0 1   4
7 МКО Контролисано отпуштање НС 2  0 1   4
8 МИМФ11 Биоматеријали НС 2 0 1   4
9 МИМБ1 Медицински текстилни материјали СА 2  0 1   4
Амбалажни материјали
1 14МИМА1 Пројектовање полимерне амбалаже СА 3 0,7 0,3   4
2 14МИМА2 Баријерна својства полимерне амбалаже СА 2 2 0   4
3 14МИМА3 Метални амбалажни материјали СА 2 2 0   5
4 14МИМА4 Савремени амбалажни материјали СА 2 1 0   4
5 14МИМА5 Системи паковања СА 2 1 0   4
6 14МИМА6 Управљање бојом у индустрији амбалаже СА 2 1 0   4
*Студенти бирају 16 ЕСПБ из групе везаних предмета