Навигација

Контрола квалитета

  Ш Назив предмета  С Тип Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1   Изборни блок 1* I ИБ1 ТМ         5
2 МЗФ Феномени преноса I О НС 2 2     5
3   Изборни блок 2** I ИБ2           4
4   ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ на студијском програму I ИБСП           16
5 МСИР Студијско истраживачки рад везан за израду мастер рада II           20 10
6 МЗР Завршни мастер рад II             20
            Укупно часова активне наставе на години студија=705  

 

Изборни блок 1

  Ш Назив предмета  С Тип Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 МЗМ2 Одабрана поглавља нумеричке анализе I ОЗ АО 2 2     5
2 МЗМ1 Математичка обрада експерименталних података   I ОЗ АО 2 2     5
3 МЗМ4 Одабрана поглавља математичке анализе I ОЗ АО 2 2     5
4 14MЗМ5 Математичко моделовање и оптимизација програма I   АО 1 3     5
5 14MЗМ6 Пројектовање хемијских рееактора I   АО 3 2     5

 

Изборни блок 2

  Ш Назив предмета  С Тип Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
1 МЗХ1 Принципи органске синтезе I ОМ ТМ 4       4
2 МЗХ2 Физичка хемија макромолекула I ОМ ТМ 2   2   4
3 МЗХ3 Виши курс неорганске хемије I ОМ ТМ 2   2   4
4 14МЗХ9 Одабрана поглавља фармацеутске хемије и технологије I ОМ ТМ 4       4
5 МЗХ6 Хемијске методе за контролу и праћење процеса I ОМ ТМ 2   2   4
6 14МЗХ7 Кинетика електрохемијских реакција I ОМ ТМ 3   1   4
7 14МЗХ8 Вишефазни системи I   ТМ 2 1     4
8 14МЗХ10 Одабрана поглавља сепарационих процеса I   СА 2 2     4

 

Изборни предмети на студијском програму
Контрола квалитета

  Ш Назив предмета  Статус  Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
1 МХКК1 Управљање квалитетом СА 2 2     4
2 14МХКК9 Хемијски сензори у контроли квалитета СА 2   2   4
3 МХМС Масена спектрометрија СА 2   1   4
4 МХКК4 Контрола квалитета сировина и производа у неорганској хемијској технологији СА 2   2   4
5 МХКК5 Контрола квалитета сировина и производа у органској хемијској технологији СА 2   2   4
6 14МККФИ Контрола квалитета у фармацеутској индустрији СА 2 2     4
7 14МХКК10 Мониторинг животне средине СА 2       4
8 14МХКК11 Недеструктивна елементарна анализа СА 2   2   4
9 МЗХ5 Неорганска хемија ТМ 3   1   4