Навигација

Изборни предмети на студијском програму Текстилно инжењерство

  Ш Назив предмета   Тип Статус предмета   ЕСПБ
С Часови активне наставе
  П СИР
Изборни блок 1
1 ДЗМ1 Одабрана поглавља математичке анализе 1 ТМ И 2 0 5
2 ДЗМ2 Одабрана поглавља нумеричке анализе 1 ТМ И 2 0 5
3 ДЗМ3 Математичка обрада експерименталних података 1 ТМ И 2 0 5
Изборни блок 2
1 ДЗ1 Виши курс аналитичке хемије 1 ТМ И 3 0 5
2 ДЗ3 Структура и реактивност неорганских једињења 1 ТМ И 2 0 5
3 14ДЗ4 Структура и реактивност органских молекула 1 ТМ И 3 0 5
4 ДТ1 Виши курс термодинамике 1 ТМ И 2 0 5
5 ДТ2 Хемијска термодинамика 1 ТМ И 2 0 5
6 ДТ3 Термодинамика чврстог стања 1 ТМ И 2 0 5
7 ДФП1 Аналогије феномена преноса 1 НС И 2 0 5
Изборни блок 3
1 Д105ББ Феномени преноса у биолошким системима 2 НС И 3 0 5
2 ДФП3 Феномени преноса у инжењерству материјала 2 НС И 1 1 5
3 14ДМИ5 Виши курс физике чврстоће и пластичности 2 ТМ И 1 1 5
4 14Д001 Воде у термоенергетици 2 ТМ И 3 0 6
5 14ДМИ8 Материјали за високотемпературне намене 2 ТМ И 2 0 5
6 14Д009 Материјали за обновљиве изворе енергије 2 ТМ И 2 1 5
7 14Д107ТТ Медицински текстил 2 ТМ И 2 0 5
8 Д1022 Одабрана поглавља биохемије - витамини 2 ТМ И 2 0 5
9 14Д010 Менаџмент људских ресурса 2 ТМ И 3 0 3
10 14Д011 Мерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења 2 ТМ И 2 1 5
11 14ДМИ11 Металургија заваривања 2 ТМ И 1 1 5
12 ДМИ10 Металургија праха 2 ТМ И 2 0 4
13 14Д012 Механичко инжењерство текстилних материјала 2 ТМ И 2 0 5
14 14ДМИ9 Механичко понашање материјала 2 ТМ И 2 0 5
15 14Д013 Наноструктурни метални материјали 2 ТМ И 2 0 5
16 14Д014 Нанотехнологије у текстилној индустрији 2 ТМ И 3 0 4
17 Д108ТТ Нови и специјални процеси у бојењу, доради и штампању 2 ТМ И 2 0 4
18 Д107 Амбалажа за специјалне намене 2 СА И 2 1 4
19 Д110 Информациони системи у графичкој индустрији 2 СА И 2 0 4
20 14Д111 Метал, угљенични и керамички композити 2 СА И 3 0 5
21 Д112 Метода коначних елемената у инжењерству материјала 2 СА И 2 1 4
22 Д113 Одабрана поглавља пројектовања процеса у хемијској индустрији 2 СА И 1 1 5
23 14Д114 Реологија полимера 2 СА И 2 1 6
24 Д115 Светлосно осетљиви слојеви 2 НС И 3 0 4
25 14Д168 Структура и својства композитних материјала са полимерном матрицом 2 СА И 2 0 5
26 14Д118 Физичка хемија полимера 2 СА И 1,5 0,5 5
27 Д188 Теоријски основи керамике и стакла 2 СА И 3 0 5
28 14Д189 Аналитичке методе у контроли процеса 2 СА И 2 0 6
29 14Д190 Сепарационе методе у контроли квалитета 2 СА И 2 0 5
30 Д191 Електрохемијска кинетика и методе мерења 2 СА И 2,5 0,5 6
31 Д192 Физичко-хемијске основе фармацеутског инжењерства 2 СА И 2 0 4
32 14Д119 Вишефазни системи 2 НС И 2 1 4
33 14Д185 Инжењерство ткива 2 НС И 2 0 4
34 Д104ТТ Инжењерство одеће за специјалне намене 2 НС И 2 0 4
35 14ДМИ6 Инжењерство површина 2 НС И 2 0 5
36 Д105ТТ Инжењерство површине полимерних и текстилних материјала 2 НС И 2 0 4
37 Д106ББ Инжењерство ћелије 2 НС И 1 1 5
38 14ДМИ7 Карактеризација структуре материјала 2 НС И 2 0 5
39 14Д005 Кинетика металуршких процеса 2 НС И 2 0 5
40 14Д101МИ Кинетика фазних трансформација 2 НС И 2 0 5
41 14Д006 Колоидна хемија 2 НС И 1,5 0,5 5
42 Д106ТТ Колориметрија и визуелна својства полимерних и текстилних материјала 2 НС И 2 0 4
43 14Д007 Комфор текстилних материјала и одеће 2 НС И 2 0 5
44 14Д008 Креативни инжењеринг 2 НС И 2 0 5
45 Д193 Хетерогена катализа 2 СА И 2 0 4
46 Д194 Фазна равнотежа у вишекомпонентним системима 2 СА И 2 0 4
47 Д195 Виши курс електрохемијског инжењерства 2 СА И 3 0 6
48 Д196 Специјална поглавља преноса масе 2 СА И 2 0 4
49 Д120 Анализа и развој нестационарних процеса и техника 2 СА И 2 2 5
50 14Д121 Анализа трагова специфичних загађујућих материја 2 СА И 2 0 5
51 Д122 Биоактивне материје у козметичким производима 2 СА И 1,5 0,5 4
52 14Д123 Биокомпозитни материјали 2 СА И 3 0 5
53 Д124 Биомаса као извор енергије 2 СА И 1 1 4
54 Д125 Бионеорганска хемија 2 НС И 1,5 0,5 5
55 Д103 Биохемијска кинетика 2 НС И 1 1 5
56 14Д002 Дифузиона својства полимера 2 НС И 3 0 5
57 Д126 Имобилисани биокатализатори: технике имобилизације, биореактори и примена 2 СА И 2 1 6
58 14Д128 Виши курс карактерисања макромолекула 2 НС И 1,5 0,5 5
59 14ДМИ18 Виши курс металуршких процеса 2 НС И 2 0 5
60 14ДМИ1 Деформационо процесирање метала - виши курс 2 НС И 2 0 5
61 Д102ТТ Геотекстилни материјали 2 НС И 2 0 4
62 Д104ББ Индустријска микробиологија 2 НС И 2 0 5
63 Д129 Галванска техника 2 СА И 3 1 5
64 Д130 Деградација и стабилизација полимера 2 СА И 2 0 5
65 Д131 Економика енергетике 2 НС И 3 0 4
66 Д132 Електродни материјали 2 СА И 2 0,5 5
67 Д133 Електрокатализа 2 СА И 2 0,5 5
68 14Д003 Електрокерамика 2 СА И 2 0 4
69 14Д004 Електрохемијско добијање полимерних и биокерамичких превлака 2 СА И 1,5 0,5 5
70 Д134 Електрохемијска заштита метала од корозије 2 СА И 2 0 5
71 Д135 Електрохемијски и алтернативни извори електричне енергије 2 СА И 2 0,5 5
72 14ДМИ19 Заварљивост и сигурност заварених спојева 2 СА И 1 1 5
73 14Д136 Зелена хемија 2 СА И 2 2 5
74 14Д137 Инжењерско управљање у процесној индустрији 2 СА И 1 3 5
75 Д138 Катализа у органској хемији 2 СА И 2 0 5
76 14Д139 Квантификација визуелних информација 2 СА И 2 1 5
77 Д140 Корозија 2 СА И 2 0 5
78 14Д141 Масена спектрометрија 2 СА И 2 0 5
79 Д143 Методе карактеризације керамичких и стакластих материјала 2 СА И 1,5 0,5 4
80 14Д144 Механика ламинатних композитних плоча и љуски 2 СА И 2 1 5
81 Д146 Неоргански адсорбенти-теоријски основи и примена 2 НС И 1,5 0,5 4
82 14Д147 Нискотемпературни керамички процеси 2 СА И 2 0 5
83 Д148 Нумеричке методе у хемијском инжењерству 2 НС И 2 0 4
84 Д149 Oдабрана поглавља биофизике 2 НС И 2 0 4
85 Д150 Oдабрана поглавља инструменталне анализе 2 СА И 3 0 7
86 Д151 Одабрана поглавља пројектовања процеса у биохемијском инжењерству 2 СА И 1 1 5
87 Д152 Одабрана поглавља технологије грађевинских материјала 2 СА И 1,5 0,5 4
88 14Д153 Одабрана поглавља хемије природних органских једињења 2 НС И 2 0 5
89 14Д154 Одабрани мембрански процеси 2 НС И 2 0 5
90 14Д155 Органске боје и пигменти 2 НС И 2 0 5
91 Д156 Отпадни органски производи као секундарне сировине 2 СА И 2 0 5
92 14Д157 Површински активне материје 2 СА И 1,5 0,5 5
93 14Д158 Полимеризације у хетерогеним системима 2 НС И 1,5 0,5 5
94 14Д159 Полимерне бленде 2 НС И 1,5 0,5 5
95 14Д160 Полимерни биоматеријали 2 СА И 3 0 5
96 Д163 Принципи синтезе полимера 2 НС И 1,5 0,5 5
97 14Д164 Процеси под високим притисцима 2 НС И 3 1 5
98 14Д165 Процесирање материјала за електронику 2 НС И 3 1 5
99 Д166 Санитарна микробиологија 2 СА И 1,5 0,5 4
100 Д167 Синтеза, својства и примена биокерамичких материјала 2 СА И 1,5 0,5 4
101 14Д169 Структура стакла и стакластих материјала 2 СА И 3 0 5
102 Д170 Структурна анализа органских молекула 2 СА И 3 0 6
103 14Д171 Теорија процеса сагоревања 2 СА И 3 0 6
104 Д173 Термодинамика раствора електролита 2 НС И 2 0 4
105 Д174 Физика материјала 2 НС И 2 0 4
106 Д175 Физика чврстог стања 2 НС И 2 0 4
107 14Д176 Физичко-механичка испитивања материјала - виши курс 2 СА И 3 1 5
108 14Д177 Хемија високоенергетских материјала 2 НС И 2 0 5
109 14Д178 Хемија метал-органских једињења 2 НС И 2 0 5
110 14Д179 Хемија пестицида 2 СА И 2 0 5
111 Д180 Хемија физиолошки активних једињења 2 НС И 2 0 5
112 Д181 Хемија хетероцикличних једињења 2 НС И 2 0 5
113 Д182 Хемија чврстог стања 2 СА И 1,5 0,5 5
114 Д183 Хемијски сензори 2 СА И 1 1 5
115 Д184 Специјална поглавља преноса топлоте 2 НС И 2 1 4
116 Д186 Принципи динамике полимерних система 2 НС И 3 1 6
117 Д198 Принципи органске синтезе - савремене методе и реакције 2 ТМ И 3 0 6
118 Д127 Физичка органска хемија 2 НС И 2 0 5
119 14Д015 Одабрана поглавља технологије микробне биомасе 2 НС И 2 0 5
120 ДИЗ3 Одабрани микробиолошки процеси у заштити животне срединe 2 НС И 2 0 4
121 ДИЗ4 Органске загађујуће супстанце 2 НС И 2 0 4
122 14Д016 Откази и интегритет конструкција процесне опреме 2 НС И 3 1 6
123 14ДМИ14 Отпорност материјала 2 НС И 2 1 5
124 14ДМИ12 Очвршћавање метала 2 НС И 2 0 5
125 14ДМИ20 Пећи и реактори у металургији 2 НС И 2 0 5
126 Д162 Пренос топлоте и енергетска интеграција 2 НС И 2 0 5
127 14Д108 Принципи интензификације процеса 2 НС И 2 1 5
128 14ДИЗ9 Принципи физичких и хемијских поступака третмана вода 2 НС И 2 0 5
129 14Д017 Пројектовање биолошких процеса пречишћавања отпадних вода 2 НС И 2 0 5
130 14Д187 Пројектовање вишефазних хемијских реактора 2 НС И 3 1 6
131 14Д161 Савремени поступци прераде полимера 2 НС И 2 0 5
132 14ДМИ15 Савремени процеси и материјали у ливарству 2 НС И 2 0 5
133 14Д018 Стакло-керамика 2 НС И 3 0 5
134 14ДМИ13 Стереолошка анализа структуре 2 НС И 2 0 5
135 Д102МИ Структура и својства металних материјала 2 НС И 2 1 5
136 Д116 Структура и својства полимерних материјала 2 НС И 1,5 0,5 5
137 14Д110ТТ Теорија формирања влакана 2 НС И 2 1 5
138 Д111ТТ Техничка влакна 2 НС И 2 0 5
139 14ДМИ16 Технологија заваривања и лемљења 2 НС И 1 1 5
140 14ДИЗ5 Технологија пречишћавања отпадних вода 2 НС И 2 2 5
141 14Д019 Технологија припреме воде 2 НС И 2 1 5
142 14ДИЗ8 Teчна хроматографија - масена спектрометрија 2 НС И 2 1 5
143 14Д020 Увећање размера процеса 2 НС И 2 1 4
144 14ДМИ17 Употреба рачунара у симулацији ливења и дизајнирању одливака и уливних система 2 НС И 2 0 5
145 14ДМИ2 Фазне трансформације у металним материјалима 2 НС И 2 0 5
146 14ДМИ4 Физика лома 2 НС И 1 1 5
147 14ДМИ01 Физичка металургија 2 НС И 1 1 5
148 14ДМИ02 Физичка металургија заваривања 2 НС И 2 0 5
149 14ДМИ3 Физичко-хемијски процеси у контактној зони метал-калуп 2 НС И 2 0 5
150 14Д021 Хемометрија 2 НС И 2 0 5