Навигација

Изборни предмети на студијском програму Инжењерство материјала

  Ш Назив предмета   Тип Статус предмета   ЕСПБ
С Часови активне наставе
  П СИР
Изборни блок 1
1 ДЗМ1 Одабрана поглавља математичке анализе 1 ТМ И 2 0 5
2 ДЗМ2 Одабрана поглавља нумеричке анализе 1 ТМ И 2 0 5
3 ДЗМ3 Математичка обрада експерименталних података 1 ТМ И 2 0 5
Изборни блок 2
1 ДЗ1 Виши курс аналитичке хемије 1 ТМ И 3 0 5
2 Д1022 Одабрана поглавља биохемије - витамини 1 ТМ И 2 0 5
3 ДЗ3 Структура и реактивност неорганских једињења 1 ТМ И 2 0 5
4 14ДЗ4 Структура и реактивност органских молекула 1 ТМ И 3 0 5
5 ДТ1 Виши курс термодинамике 1 ТМ И 2 0 5
6 ДТ2 Хемијска термодинамика 1 ТМ И 2 0 5
7 ДФП1 Аналогије феномена преноса 1 НС И 2 0 5
8 Д105ББ Феномени преноса у биолошким системима 1 НС И 3 0 5
9 ДФП3 Феномени преноса у инжењерству материјала 1 НС И 1 1 5
10 14ДМИ5 Виши курс физике чврстоће и пластичности 1 ТМ И 1 1 5
11 14Д001 Воде у термоенергетици 1 ТМ И 3 0 6
12 14ДМИ8 Материјали за високотемпературне намене 1 ТМ И 2 0 5
13 14Д009 Материјали за обновљиве изворе енергије 1 ТМ И 2 1 5
14 14Д107ТТ Медицински текстил 1 ТМ И 2 0 5
15 14Д010 Менаџмент људских ресурса 1 ТМ И 3 0 3
16 14Д011 Мерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења 1 ТМ И 2 1 5
17 14ДМИ11 Металургија заваривања 1 ТМ И 1 1 5
18 ДМИ10 Металургија праха 1 ТМ И 2 0 4
19 14Д012 Механичко инжењерство текстилних материјала 1 ТМ И 2 0 5
20 14ДМИ9 Механичко понашање материјала 1 ТМ И 2 0 5
21 14Д013 Наноструктурни метални материјали 1 ТМ И 2 0 5
22 14Д014 Нанотехнологије у текстилној индустрији 1 ТМ И 3 0 4
23 Д108ТТ Нови и специјални процеси у бојењу, доради и штампању 1 ТМ И 2 0 4
24 Д107 Амбалажа за специјалне намене 1 СА И 2 1 4
25 Д110 Информациони системи у графичкој индустрији 1 СА И 2 0 4
26 14Д111 Метал, угљенични и керамички композити 1 СА И 3 0 5
27 Д112 Метода коначних елемената у инжењерству материјала 1 СА И 2 1 4
28 Д113 Одабрана поглавља пројектовања процеса у хемијској индустрији 1 СА И 1 1 5
29 14Д114 Реологија полимера 1 СА И 2 1 6
30 Д115 Светлосно осетљиви слојеви 1 НС И 3 0 4
31 14Д168 Структура и својства композитних материјала са полимерном матрицом 1 СА И 2 0 5
32 14Д118 Физичка хемија полимера 1 СА И 1,5 0,5 5
33 Д188 Теоријски основи керамике и стакла 1 СА И 3   5
34 14Д189 Аналитичке методе у контроли процеса 1 СА И 2   6
35 14Д190 Сепарационе методе у контроли квалитета 1 СА И 2 0 5
36 Д191 Електрохемијска кинетика и методе мерења 1 СА И 2,5 0,5 6
37 Д192 Физичко-хемијске основе фармацеутског инжењерства 1 СА И 2 0 4
38 14Д119 Вишефазни системи 1 НС И 2 1 4
39 14Д185 Инжењерство ткива 1 НС И 2 0 4
40 Д104ТТ Инжењерство одеће за специјалне намене 1 НС И 2 0 4
41 14ДМИ6 Инжењерство површина 1 НС И 2 0 5
42 Д105ТТ Инжењерство површине полимерних и текстилних материјала 1 НС И 2 0 4
43 Д106ББ Инжењерство ћелије 1 НС И 1 1 5
44 14ДМИ7 Карактеризација структуре материјала 1 НС И 2 0 5
45 14Д005 Кинетика металуршких процеса 1 НС И 2 0 5
46 14Д101МИ Кинетика фазних трансформација 1 НС И 2 0 5
47 14Д006 Колоидна хемија 1 НС И 1,5 0,5 5
48 Д106ТТ Колориметрија и визуелна својства полимерних и текстилних материјала 1 НС И 2 0 4
49 14Д007 Комфор текстилних материјала и одеће 1 НС И 2 0 5
50 14Д008 Креативни инжењеринг 1 НС И 2 0 5
51 14Д178 Хемија метал-органских једињења 1 НС И 2 0 5
52 14Д179 Хемија пестицида 1 СА И 2 0 5
53 Д132 Електродни материјали 1 СА И 2 0,5 5
54 Д133 Електрокатализа 1 СА И 2 0,5 5
55 Д135 Електрохемијски и алтернативни извори електричне енергије 1 СА И 2 0,5 5
56 Д138 Катализа у органској хемији 1 СА И 2 0 5
57 14Д153 Одабрана поглавља хемије природних органских једињења 1 НС И 2 0 5
58 Д181 Хемија хетероцикличних једињења 1 НС И 2 0 5
59 Д182 Хемија чврстог стања 1 СА И 1,5 0,5 5
60 Д127 Физичка органска хемија 1 НС И 2 0 5
Изборни блок 3
1 Д193 Хетерогена катализа 2 СА И 2 0 4
2 Д194 Фазна равнотежа у вишекомпонентним системима 2 СА И 2 0 4
3 Д195 Виши курс електрохемијског инжењерства 2 СА И 3 0 6
4 Д196 Специјална поглавља преноса масе 2 СА И 2 0 4
5 Д120 Анализа и развој нестационарних процеса и техника 2 СА И 2 2 5
6 14Д121 Анализа трагова специфичних загађујућих материја 2 СА И 2 0 5
7 Д122 Биоактивне материје у козметичким производима 2 СА И 1,5 0,5 4
8 14Д123 Биокомпозитни материјали 2 СА И 3 0 5
9 Д124 Биомаса као извор енергије 2 СА И 1 1 4
10 Д125 Бионеорганска хемија 2 НС И 1,5 0,5 5
11 Д103 Биохемијска кинетика 2 НС И 1 1 5
12 14Д002 Дифузиона својства полимера 2 НС И 3 0 5
13 Д126 Имобилисани биокатализатори: технике имобилизације, биореактори и примена 2 СА И 2 1 6
14 14Д128 Виши курс карактерисања макромолекула 2 НС И 1,5 0,5 5
15 14ДМИ18 Виши курс металуршких процеса 2 НС И 2 0 5
16 14ДМИ1 Деформационо процесирање метала - виши курс 2 НС И 2 0 5
17 Д102ТТ Геотекстилни материјали 2 НС И 2 0 4
18 Д104ББ Индустријска микробиологија 2 НС И 2 0 5
19 Д129 Галванска техника 2 СА И 3 1 5
20 Д130 Деградација и стабилизација полимера 2 СА И 2 0 5
21 Д131 Економика енергетике 2 НС И 3 0 4
22 14Д003 Електрокерамика 2 СА И 2 0 4
23 14Д004 Електрохемијско добијање полимерних и биокерамичких превлака 2 СА И 1,5 0,5 5
24 Д134 Електрохемијска заштита метала од корозије 2 СА И 2 0 5
25 14ДМИ20 Заварљивост и сигурност заварених спојева 2 СА И 1 1 5
26 14Д136 Зелена хемија 2 СА И 2 2 5
27 14Д137 Инжењерско управљање у процесној индустрији 2 СА И 1 3 5
28 14Д139 Квантификација визуелних информација 2 СА И 2 1 5
29 Д140 Корозија 2 СА И 2 0 5
30 14Д141 Масена спектрометрија 2 СА И 2 0 5
31 Д143 Методе карактеризације керамичких и стакластих материјала 2 СА И 1,5 0,5 4
32 14Д144 Механика ламинатних композитних плоча и љуски 2 СА И 2 1 5
33 Д146 Неоргански адсорбенти-теоријски основи и примена 2 НС И 1,5 0,5 4
34 14Д147 Нискотемпературни керамички процеси 2 СА И 2 0 5
35 Д148 Нумеричке методе у хемијском инжењерству 2 НС И 2 0 4
36 Д149 Oдабрана поглавља биофизике 2 НС И 2 0 4
37 Д150 Oдабрана поглавља инструменталне анализе 2 СА И 3 0 7
38 Д151 Одабрана поглавља пројектовања процеса у биохемијском инжењерству 2 СА И 1 1 5
39 Д152 Одабрана поглавља технологије грађевинских материјала 2 СА И 1,5 0,5 4
40 14Д154 Одабрани мембрански процеси 2 НС И 2 0 5
41 14Д155 Органске боје и пигменти 2 НС И 2 0 5
42 Д156 Отпадни органски производи као секундарне сировине 2 СА И 2 0 5
43 14Д157 Површински активне материје 2 СА И 1,5 0,5 5
44 14Д158 Полимеризације у хетерогеним системима 2 НС И 1,5 0,5 5
45 14Д159 Полимерне бленде 2 НС И 1,5 0,5 5
46 14Д160 Полимерни биоматеријали 2 СА И 3 0 5
47 Д163 Принципи синтезе полимера 2 НС И 1,5 0,5 5
48 14Д164 Процеси под високим притисцима 2 НС И 3 1 5
49 14Д165 Процесирање материјала за електронику 2 НС И 3 1 5
50 Д166 Санитарна микробиологија 2 СА И 1,5 0,5 4
51 Д167 Синтеза, својства и примена биокерамичких материјала 2 СА И 1,5 0,5 4
52 14Д169 Структура стакла и стакластих материјала 2 СА И 3 0 5
53 Д170 Структурна анализа органских молекула 2 СА И 3 0 6
54 14Д171 Теорија процеса сагоревања 2 СА И 3 0 6
55 Д173 Термодинамика раствора електролита 2 НС И 2 0 4
56 Д174 Физика материјала 2 НС И 2 0 4
57 Д175 Физика чврстог стања 2 НС И 2 0 4
58 14Д176 Физичко-механичка испитивања материјала - виши курс 2 СА И 3 1 5
59 14Д177 Хемија високоенергетских материјала 2 НС И 2 0 5
60 Д180 Хемија физиолошки активних једињења 2 НС И 2 0 5
61 Д183 Хемијски сензори 2 СА И 1 1 5
62 Д184 Специјална поглавља преноса топлоте 2 НС И 2 1 4
63 Д186 Принципи динамике полимерних система 2 НС И 3 1 6
64 Д198 Принципи органске синтезе - савремене методе и реакције 2 ТМ И 3 0 6
65 14Д015 Одабрана поглавља технологије микробне биомасе 2 НС И 2 0 5
66 ДИЗ3 Одабрани микробиолошки процеси у заштити животне срединe 2 НС И 2 0 4
67 ДИЗ4 Органске загађујуће супстанце 2 НС И 2 0 4
68 14Д016 Откази и интегритет конструкција процесне опреме 2 НС И 3 1 6
69 14ДМИ14 Отпорност материјала 2 НС И 2 1 5
70 14ДМИ12 Очвршћавање метала 2 НС И 2 0 5
71 14ДМИ20 Пећи и реактори у металургији 2 НС И 2 0 5
72 Д162 Пренос топлоте и енергетска интеграција 2 НС И 2 0 5
73 14Д108 Принципи интензификације процеса 2 НС И 2 1 5
74 14ДИЗ9 Принципи физичких и хемијских поступака третмана вода 2 НС И 2 0 5
75 14Д017 Пројектовање биолошких процеса пречишћавања отпадних вода 2 НС И 2 0 5
76 14Д187 Пројектовање вишефазних хемијских реактора 2 НС И 3 1 6
77 14Д161 Савремени поступци прераде полимера 2 НС И 2 0 5
78 14ДМИ15 Савремени процеси и материјали у ливарству 2 НС И 2 0 5
79 14Д018 Стакло-керамика 2 НС И 3 0 5
80 14ДМИ13 Стереолошка анализа структуре 2 НС И 2 0 5
81 Д102МИ Структура и својства металних материјала 2 НС И 2 1 5
82 Д116 Структура и својства полимерних материјала 2 НС И 1,5 0,5 5
83 14Д110ТТ Теорија формирања влакана 2 НС И 2 1 5
84 Д111ТТ Техничка влакна 2 НС И 2 0 5
85 14ДМИ16 Технологија заваривања и лемљења 2 НС И 1 1 5
86 14ДИЗ5 Технологија пречишћавања отпадних вода 2 НС И 2 2 5
87 14Д019 Технологија припреме воде 2 НС И 2 1 5
88 14ДИЗ8 Teчна хроматографија - масена спектрометрија 2 НС И 2 1 5
89 14Д020 Увећање размера процеса 2 НС И 2 1 4
90 14ДМИ17 Употреба рачунара у симулацији ливења и дизајнирању одливака и уливних система 2 НС И 2 0 5
91 14ДМИ2 Фазне трансформације у металним материјалима 2 НС И 2 0 5
92 14ДМИ4 Физика лома 2 НС И 1 1 5
93 14ДМИ01 Физичка металургија 2 НС И 1 1 5
94 14ДМИ02 Физичка металургија заваривања 2 НС И 2 0 5
95 14ДМИ3 Физичко-хемијски процеси у контактној зони метал-калуп 2 НС И 2 0 5
96 14Д021 Хемометрија 2 НС И 2 0 5