Навигација

Изборни предмети

  Ш Назив предмета   Тип Статус предмета   ЕСПБ
С Часови активне наставе
  П СИР

Изборни блок 1

1

ДЗМ1

Одабрана поглавља математичке анализе

1

ТМ

И

2

0

5

2

ДЗМ2

Одабрана поглавља нумеричке анализе

1

ТМ

И

2

0

5

3

ДЗМ3

Математичка обрада експерименталних података

1

ТМ

И

2

0

5

Изборни блок 2

1

Д103

Биохемијска кинетика

1

НС

И

1

1

5

2

Д104ББ

Индустријска микробиологија

1

НС

И

2

0

5

3

Д105ББ

Феномени преноса у биолошким системима

1

НС

И

3

0

5

4

Д106ББ

Инжењерство ћелије

1

НС

И

1

1

5

Изборни блок 3

1

ДЗ1

Виши курс аналитичке хемије

2

ТМ

И

3

0

5

2

ДЗ3

Структура и реактивност неорганских једињења

2

ТМ

И

2

0

5

3

14ДЗ4

Структура и реактивност органских молекула

2

ТМ

И

3

0

5

4

ДТ1

Виши курс термодинамике

2

ТМ

И

1,5

0,5

5

5

ДТ2

Хемијска термодинамика

2

ТМ

И

2

0

5

6

ДТ3

Термодинамика чврстог стања

2

ТМ

И

2

0

5

7

ДФП1

Аналогије феномена преноса

2

НС

И

2

0

5

8

ДФП3

Феномени преноса у инжењерству материјала

2

НС

И

1

1

5

9

14ДМИ5

Виши курс физике чврстоће и пластичности

2

ТМ

И

1

1

5

10

14Д001

Воде у термоенергетици

2

ТМ

И

3

0

6

11

14ДМИ8

Материјали за високотемпературне намене

2

СА

И

2

0

5

12

14Д009

Материјали за обновљиве изворе енергије

2

ТМ

И

2

1

5

13

14Д107ТТ

Медицински текстил

2

ТМ

И

2

0

5

14

14Д010

Менаџмент људских ресурса

2

ТМ

И

3

0

3

15

14Д011

Мерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења

2

ТМ

И

2

1

5

16

4ДМИ11

Металургија заваривања

2

СА

И

1

1

5

17

ДМИ10

Металургија праха

2

СА

И

2

0

5

18

14Д012

Механичко инжењерство текстилних материјала

2

ТМ

И

2

0

5

19

14ДМИ9

Механичко понашање материјала

2

СА

И

2

0

5

20

14Д013

Наноструктурни метални материјали

2

НС

И

2

0

5

21

14Д014

Нанотехнологије у текстилној индустрији

2

ТМ

И

3

0

4

22

Д108ТТ

Нови и специјални процеси у бојењу, доради и штампању

2

ТМ

И

2

0

4

23

Д107

Амбалажа за специјалне намене

2

СА

И

2

1

4

24

Д110

Информациони системи у графичкој индустрији

2

СА

И

2

0

4

25

14Д111

Метал, угљенични и керамички композити

2

СА

И

3

0

5

26

Д112

Метода коначних елемената у инжењерству материјала

2

СА

И

2

1

4

27

Д113

Одабрана поглавља пројектовања процеса у хемијској индустрији

2

СА

И

1

1

5

28

14Д114

Реологија полимера

2

СА

И

2

1

6

29

Д115

Светлосно осетљиви слојеви

2

НС

И

3

0

4

30

14Д168

Структура и својства композитних материјала са полимерном матрицом

2

СА

И

2

0

5

31

14Д118

Физичка хемија полимера

2

СА

И

1,5

0,5

5

32

Д188

Теоријски основи керамике и стакла

2

СА

И

3

 

5

33

14Д189

Аналитичке методе у контроли процеса

2

СА

И

2

 

6

34

14Д190

Сепарационе методе у контроли квалитета

2

СА

И

2

0

5

35

Д191

Електрохемијска кинетика и методе мерења

2

СА

И

2,5

0,5

6

36

Д192

Физичко-хемијске основе фармацеутског инжењерства

2

СА

И

2

0

4

37

14Д119

Вишефазни системи

2

НС

И

2

1

4

38

14Д185

Инжењерство ткива

2

НС

И

2

0

4

39

Д104ТТ

Инжењерство одеће за специјалне намене

2

НС

И

2

0

4

40

14ДМИ6

Инжењерство површина

2

ТМ

И

2

0

5

41

Д105ТТ

Инжењерство површине полимерних и текстилних материјала

2

НС

И

2

0

4

42

14ДМИ7

Карактеризација структуре материјала

2

НС

И

2

0

5

43

14Д005

Кинетика металуршких процеса

2

НС

И

2

0

5

44

14Д101МИ

Кинетика фазних трансформација

2

НС

И

2

0

5

45

14Д006

Колоидна хемија

2

НС

И

1,5

0,5

5

46

Д106ТТ

Колориметрија и визуелна својства полимерних и текстилних материјала

2

НС

И

2

0

4

47

14Д007

Комфор текстилних материјала и одеће

2

НС

И

2

0

5

48

14Д008

Креативни инжењеринг

2

СА

И

2

0

5

50

Д193

Хетерогена катализа

2

СА

И

2

0

4

51

Д194

Фазна равнотежа у вишекомпонентним системима

2

СА

И

2

0

4

52

Д195

Виши курс електрохемијског инжењерства

2

СА

И

3

0

6

53

Д196

Специјална поглавља преноса масе

2

СА

И

2

0

4

54

Д120

Анализа и развој нестационарних процеса и техника

2

СА

И

2

2

5

55

14Д121

Анализа трагова специфичних загађујућих материја

2

СА

И

2

0

5

56

Д122

Биоактивне материје у козметичким производима

2

СА

И

1,5

0,5

4

57

14Д123

Биокомпозитни материјали

2

СА

И

3

0

5

58

Д124

Биомаса као извор енергије

2

СА

И

1

1

4

59

Д125

Бионеорганска хемија

2

НС

И

1,5

0,5

5

60

14Д002

Дифузиона својства полимера

2

НС

И

3

0

5

61

Д126

Имобилисани биокатализатори: технике имобилизације, биореактори и примена

2

СА

И

2

1

6

62

14Д128

Виши курс карактерисања макромолекула

2

НС

И

1,5

0,5

5

63

14ДМИ18

Виши курс металуршких процеса

2

СА

И

2

0

5

64

14ДМИ1

Деформационо процесирање метала - виши курс

2

ТМ

И

2

0

5

65

Д102ТТ

Геотекстилни материјали

2

НС

И

2

0

4

66

Д129

Галванска техника

2

СА

И

3

1

5

67

Д130

Деградација и стабилизација полимера

2

СА

И

2

0

5

68

Д131

Економика енергетике

2

НС

И

3

0

4

69

Д132

Електродни материјали

2

СА

И

2

0,5

5

70

Д133

Електрокатализа

2

СА

И

2

0,5

5

71

14Д003

Електрокерамика

2

СА

И

2

0

4

72

14Д004

Електрохемијско добијање полимерних и биокерамичких превлака

2

СА

И

1,5

0,5

5

73

Д134

Електрохемијска заштита метала од корозије

2

СА

И

2

0

5

74

Д135

Електрохемијски и алтернативни извори електричне енергије

2

СА

И

2

0,5

5

75

14ДМИ19

Заварљивост и сигурност заварених спојева

2

СА

И

1

1

5

76

14Д136

Зелена хемија 

2

СА

И

2

2

5

77

14Д137

Инжењерско управљање у процесној индустрији

2

СА

И

1

3

5

78

Д138

Катализа у органској хемији

2

СА

И

2

0

5

79

14Д139

Квантификација визуелних информација

2

СА

И

2

1

5

80

Д140

Корозија

2

СА

И

2

0

5

81

14Д141

Масена спектрометрија

2

СА

И

2

0

5

82

Д143

Методе карактеризације керамичких и стакластих материјала

2

СА

И

1,5

0,5

4

83

14Д144

Механика ламинатних композитних плоча и љуски

2

СА

И

2

1

5

84

Д146

Неоргански адсорбенти-теоријски основи и примена

2

НС

И

1,5

0,5

4

85

14Д147

Нискотемпературни керамички процеси

2

СА

И

2

0

5

86

Д148

Нумеричке методе у хемијском инжењерству

2

НС

И

2

0

4

87

Д149

Oдабрана поглавља биофизике

2

НС

И

2

0

4

88

Д150

Oдабрана поглавља инструменталне анализе

2

СА

И

3

0

7

89

Д151

Одабрана поглавља пројектовања процеса у биохемијском инжењерству

2

СА

И

1

1

5

90

Д152

Одабрана поглавља технологије грађевинских материјала

2

СА

И

1,5

0,5

4

91

14Д153

Одабрана поглавља хемије природних органских једињења

2

НС

И

2

0

5

92

14Д154

Одабрани мембрански процеси

2

НС

И

2

0

5

93

14Д155

Органске боје и пигменти

2

НС

И

2

0

5

94

Д156

Отпадни органски производи као секундарне сировине

2

СА

И

2

0

5

95

14Д157

Површински активне материје

2

СА

И

1,5

0,5

5

96

14Д158

Полимеризације у хетерогеним системима

2

НС

И

1,5

0,5

5

97

14Д159

Полимерне бленде

2

НС

И

1,5

0,5

5

98

14Д160

Полимерни биоматеријали

2

СА

И

3

0

5

99

Д163

Принципи синтезе полимера

2

НС

И

1,5

0,5

5

100

14Д164

Процеси под високим притисцима

2

НС

И

3

1

5

101

14Д165

Процесирање материјала за електронику

2

НС

И

3

1

5

102

Д166

Санитарна микробиологија

2

СА

И

1,5

0,5

4

103

Д167

Синтеза, својства и примена биокерамичких материјала

2

СА

И

1,5

0,5

4

104

14Д169

Структура стакла и стакластих материјала

2

СА

И

3

0

5

105

Д170

Структурна анализа органских молекула

2

СА

И

3

0

6

106

14Д171

Теорија процеса сагоревања

2

СА

И

3

0

6

107

Д173

Термодинамика раствора електролита

2

НС

И

2

0

4

108

Д174

Физика материјала

2

НС

И

2

0

4

109

Д175

Физика чврстог стања

2

НС

И

2

0

4

110

14Д176

Физичко-механичка испитивања материјала - виши курс

2

СА

И

3

1

5

111

14Д177

Хемија високоенергетских материјала

2

НС

И

2

0

5

112

14Д178

Хемија метал-органских једињења

2

НС

И

2

0

5

113

14Д179

Хемија пестицида

2

СА

И

2

0

5

114

Д180

Хемија физиолошки активних једињења

2

НС

И

2

0

5

115

Д181

Хемија хетероцикличних једињења

2

НС

И

2

0

5

116

Д182

Хемија чврстог стања

2

СА

И

1,5

0,5

5

117

Д183

Хемијски сензори

2

СА

И

1

1

5

118

Д184

Специјална поглавља преноса топлоте

2

НС

И

2

1

4

119

Д186

Принципи динамике полимерних система

2

НС

И

3

1

6

120

Д198

Принципи органске синтезе - савремене методе и реакције

2

ТМ

И

3

0

6

121

Д127

Физичка органска хемија

2

НС

И

2

0

5

122

14Д015

Одабрана поглавља технологије микробне биомасе

2

НС

И

2

0

5

123

ДИЗ3

Одабрани микробиолошки процеси у заштити животне срединe

2

НС

И

2

0

4

124

ДИЗ4

Органске загађујуће супстанце

2

НС

И

2

0

4

125

14Д016

Откази и интегритет конструкција процесне опреме

2

НС

И

3

1

6

126

14ДМИ14

Отпорност материјала

2

НС

И

2

1

5

127

14ДМИ12

Очвршћавање метала

2

СА

И

2

0

5

128

14ДМИ20

Пећи и реактори у металургији

2

СА

И

2

0

5

129

Д162

Пренос топлоте и енергетска интеграција

2

НС

И

2

0

5

130

14Д108

Принципи интензификације процеса

2

НС

И

2

1

5

131

14ДИЗ9

Принципи физичких и хемијских поступака третмана вода

2

НС

И

2

0

5

132

14Д017

Пројектовање биолошких процеса пречишћавања отпадних вода

2

НС

И

2

0

5

133

14Д187

Пројектовање вишефазних хемијских реактора

2

НС

И

3

1

6

134

14Д161

Савремени поступци прераде полимера

2

НС

И

2

0

5

135

14ДМИ15

Савремени процеси и материјали у ливарству

2

СА

И

2

0

5

136

14Д018

Стакло-керамика

2

НС

И

3

0

5

137

14ДМИ13

Стереолошка анализа структуре

2

СА

И

2

0

5

138

Д102МИ

Структура и својства металних материјала

2

НС

И

2

1

5

139

Д116

Структура и својства полимерних материјала

2

НС

И

1,5

0,5

5

140

14Д110ТТ

Теорија формирања влакана

2

НС

И

2

1

5

141

Д111ТТ

Техничка влакна

2

НС

И

2

0

5

142

14ДМИ16

Технологија заваривања и лемљења

2

СА

И

1

1

5

143

14ДИЗ5

Технологија пречишћавања отпадних вода

2

НС

И

2

2

5

144

14Д019

Технологија припреме воде

2

НС

И

2

1

5

145

14ДИЗ8

Teчна хроматографија - масена спектрометрија

2

НС

И

2

1

5

146

14Д020

Увећање размера процеса

2

НС

И

2

1

4

147

14ДМИ17

Употреба рачунара у симулацији ливења и дизајнирању одливака и уливних система

2

СА

И

2

0

5

148

14ДМИ2

Фазне трансформације у металним материјалима

2

НС

И

2

0

5

149

14ДМИ4

Физика лома

2

НС

И

1

1

5

150

14ДМИ01

Физичка металургија

2

НС

И

2

1

5

151

14ДМИ02

Физичка металургија заваривања

2

СА

И

2

0

5

152

14ДМИ3

Физичко-хемијски процеси у контактној зони метал-калуп

2

НС

И

2

0

5

153

14Д021

Хемометрија

2

НС

И

2

0

5

154

ДТ3

Термодинамика чврстог стања

2

НС

И

2

0

5