Навигација

проф. др Душан Антоновић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 337

011/3303672
локал672
Научна областИнжењерство заштите животне средине
Датум избора у звање 6. јул 2007.

Предмети

14Д17914Д179 - Хемија пестицида
14ТЕТ21914ТЕТ219 - Индустријско загађење
Д170Д170 - Структурна анализа органских молекула

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Aneta Buntić, Marija Pavlović, Katarina Mihajlovski, Milica Ranđelović, Nevenka Rajić, Dušan Antonović, Славица Шилер-Маринковић и Suzana Dimitrijević-Branković, Removal of a Cationic Dye from Aqueous Solution by Microwave Activated Clinoptilolite—Response Surface Methodology Approach, WATER, AIR AND SOIL POLLUTION, 225, 2014, pp. 1816-1828

Менторство

Докторске академске студије

 • Карактеризација механичких и физичко-хемијских својстава композитних и глас-јономерних цемената, Александра Митровић, 15.09.2020.
 • Физичко-хемијске карактеристике субурбаног атмосферског аеросола и процена доприноса извора емисија применом рецептор модела, Јелена Ђуричић-Миланковић, 22.08.2019.
 • Дeгрaдaциja aмoксицилинa и aзитрoмицинa у вoдeнoj срeдини примeнoм рaзличитих физичкo-хeмиjских мeтoдa, Кристина Радосављевић, 12.04.2018.
 • Пиротехничке смеше за израду пуњења гасогенератора Base Bleed пројектила 37 и 57 mm, Синиша Пашагић, 29.09.2016.
 • Карактеризација и примена комплекса на бази хитозана и амидованог пектина за уклањање азо боја из водених раствора, Александра Нешић, 22.05.2012.

Мастер академске студије

 • Суспендоване честице, садржај и састав респирабилних честица на подручју Бора, Ивана Петковић, 25.09.2019.
 • Утицај тешких метала на живи свет, Невена Миловић, 25.09.2019.
 • Мониторинг загађености ваздуха у железари "HBIS GROUP Serbia Iron & Steel" у Смедереву, Горана Прица, 25.09.2019.
 • Заштита животне средине у грађевинарству, Зорана Ивић, 25.09.2019.
 • Утицај фенола и његових деривата на здравље људи, Наташа Кнежевић, 16.09.2019.
 • Термичка и динамичко-механичка својства композита базираних на незасићеним полиестарским смолама и фосфорним естрима крафт лигнина, Александар Себић, 27.09.2018.
 • Употреба водених организама у биолошком мониторингу водених екосистема, Андриана Веселиновић, 27.09.2018.
 • Биомониторинг и фиторемедијација земљишта загађеног тешким металима у општини Бор, Невена Илић, 27.09.2018.
 • Мониторинг ваздуха у граду Панчеву, Јована Велић, 27.09.2018.
 • Превентивне мере заштите од пожара у постројењима за обраду угљоводоника као у циљу спречавања нежељених утицаја по животну средину, Борислав Вулић, 25.09.2018.
 • Контрола садржаја контаминената у храни, Александра Копрић, 25.07.2017.
 • Контрола квалитета улазне и процесне воде у папирној индустрији, Јелена Ђокић, 30.09.2016.
 • Лишајеви као индикатори загађености ваздуха, Мирјана Врзић, 30.09.2016.
 • Мониторинг загађености ваздуха у Термоелектрани "Никола Тесла А" у Обреновцу, Милица Недељковић, 30.09.2016.
 • Аерозагађење у Обреновцу и утицај на здравље људи, Биљана Јеремић Новаковић, 11.02.2016.
 • Утицај одабраних климатских фактора на стање водених ресурса Републике Србије, Весна Васић, 30.09.2015.
 • Ефекат NOx емисија рафинерија на екосистем, Taha Saeed, 10.07.2015.
 • Управљање индустријским отпадом у електродистрибутивним системима Јавног Предузећа Електропривреда Србије, Бранислава Милошевић, 30.09.2014.
 • Управљање отпадом и отпадним водама у фабрици за израду транспортне амбалаже, Драгана Јанчић, 19.06.2014.
 • Одређивање диметилсулфида у пиву методом гасне хроматографије, Дражен Грумић, 30.09.2013.
 • Мониторинг отровних хемијских супстанци при хемијском акциденту, Рајко Гујаничић, 30.09.2013.
 • Оптимизација методе одређивања диметилсулфида методом гасне хроматографије, Александар Лазић, 30.09.2013.
 • Дефинисање и оптимизација услова производње амилолитичких ензима помоћу природног изолата Paenibacillus sp., Бојан Вујић, 30.09.2013.
 • Одређивање садржаја фенола из отпадних вода из производње и прераде угља и методе његовог уклањања, Ксенија Момић, 30.09.2013.
 • Еколошки аспекти пројекта изградње нове топионице бакра у Бору, Јасна Милосављевић, 24.09.2013.
 • Могућности примене геоинформационих система у инжењерству заштите животне средине, Игор Богдановић, 31.01.2013.
 • Мониторинг суспендованих честица и садржаја тешких метала и бензо(а)пирена у суспендованим честицама у ваздуху Обреновца, Марија Драговић, 22.08.2011.

Основне академске студије

 • Испитивање антикорозивних својстава премаза на бази танина и алкидних смола, Стеван Влаховић, 28.09.2018.
 • Одређивање антимикробног потенцијала наночестица сребра добијених применом екстракта шипка (Rosa canina), Тамара Алексић, 28.09.2018.
 • Испитивање адсорпционих својстава амино модификоване макропорозне смоле за уклањање синтетских боја, Срђан Продановић, 30.09.2016.
 • Прелиминарна хемијска карактеризација егзополисахарида бактерија млечне киселине, Милица Нешовић, 16.07.2012.

Основне студије

 • Синтеза и карактеризација N,N-диалкилсупституисаних хлорацетамида, Маја Куневски, 30.09.2016.
 • Уклањање боје Малахит зелено из водених раствора помоћу материјала на бази 2-акриламидо-2-метилпропансулфонске киселине, Славица Миљковић, 12.06.2014.
 • Ултрафилтрационе мембране поли(етар сулфона) модификованог глицидил метакрилатом за сепарацију боје Acid Orange 10, Софија Александровић - Грковић, 01.10.2013.
 • Негативно наелектрисане ултрафилтрационе мембране за адсорпцију боје Basic Yellow 28, Јелена Мраковић, 01.10.2013.
 • Биоразградња кополимера на бази скроба и стирена са различитим степеном калемљења, Александар Лежаић, 28.09.2011.
 • Биоразградња кополимера на бази скроба и полиметакрилне киселине са различитим степеном калемљења, Ратко Олујић, 28.09.2011.
 • Микробиолошко праћење разградње кополимера на бази скроба и стирена са различитим степеном калемљења, Милица Петковић, 27.09.2011.
 • Одређивање садржаја фенола у отпадној води из прераде угља, Ксенија Момић, 28.04.2010.
 • Испитивања утицаја типа носача на активност имобилисаних нитрификујућих бактерија, Ивана Тодоровић, 16.02.2010.
 • Процена ризика од хемијског удеса у фабрици за прозводњу сунђера, Сабрина Минић, 08.12.2009.
 • Прилагођавање третмана сирове воде и отпадних вода погона за обраду пилећег меса према HACCP принципима, Милан Славковић, 14.04.2008.
 • Примена ФТИР-спектроскопије за идентификацију пробиотских бактерија млечног врења, Ивана Трајковић, 23.07.2007.
 • Одређивање садржаја метала у намирницама биљног порекла са подручја Панчево, Бојана Пејовић, 07.03.2007.
 • Оптимизација нове формулације компримoваних дијететских заслађивача, Марија Шобић, 09.10.2006.
 • Могућности примене биолошких процеса ремедијације земљишта у органској пољопривреди, Оливера Лукић, 12.09.2006.
 • Присуство хемијских агенаса у земљишту и намирницама биљног порекла, Даница Јанковић, 31.08.2006.
 • Предлог биолошке санације комуналне депоније јкп омољица, Милка Тешановић, 20.07.2006.
 • Оптимизација нове формулације компримиваних заслађивача, Иван Лазић, 12.05.2006.
 • Добијање етарског уља ецхинацее и одређивање карктеристика и антимикробне активности, Драгица Илић, 24.02.2006.
 • Испитивање утицаја температуре и водостаја на квалитет пијаће воде у фабрици воде, Драгана Угринов, 06.12.2004.
 • Испитивање зависности ковачевог ретенционог индекса н супституисаних амида пропанске киселине у зависности од температуре, Милена Станојевић, 23.11.2004.
 • Оптимизација рада постројења за пречишћавање отпадних вода фабрике картона са аспекта процеса коагулације и флокулације, Виолета Аћимовић, 30.09.2004.
 • Испитивање антимикробног деловања биоцида за примену у циркулационим расхладним системима, Ненад Крашић, 15.07.2004.
 • Утицај температуре и времена на квалитет производа козметичке индустрије, Ивана Тодоровић, 02.07.2003.
 • Екстракционо раздвајање оптички активних изомера, Александар Младеновић, 24.04.2003.
 • Гасно хроматографски ретенциони индекси н/алкил астара карбонских киселина, Ивана Радуловић, 07.11.2002.
 • Развој и оптимизација методе за одређивање биоразградивости катјонских површинских активних материја, Милена Ђаконовић, 04.10.2002.
 • Развој и оптимизација методе за одређивање биоразградивости ањонских површинскиаккивних материја, Марија Николић, 05.06.2002.
 • Развој постројења за одређивање биоразградивости површински активних материја и оптимизација методе, Дарја Крагић, 29.03.2002.
 • Развој и оптимизација методе за одређивање биоразградивости површински нактивних материја*пам*, Јелена Раичевић, 28.12.2001.
 • Карактеризација и третман опасних материја које садрже пцб, Снежана Лекић, 27.12.2001.
 • Испитивање процеса излуживања синтерованог и сировог летећег пепела из термоелектране, Александра Николић, 06.07.2001.
 • Карактерисање излуживања синтрроване шљаке из инсинератора комуналног отпада, Мирјана Мићић, 06.07.2001.
 • Испитивање могућности примене хеад-спаце гасне хроматографије за праћење квалитета меса, Владана Рајаковић, 29.12.1999.