Navigacija

Obaveštenje o uslovima upisa u više godine doktorskih studija

Studentske vesti

Uslov za upis u II godinu doktorskih studija je 47 ESPB bodova (najmanje 48 ESPB bodova za budžetski status u okviru odobrenih budžetskih kvota) ostvarenih u I godini studija koji uključuju položene sve obavezne predmete za studijski program. Pod obaveznim predmetima podrazumevaju se i predmeti iz grupa: Matematika, Hemija, Termodinamika i Fenomeni prenosa na studijskim programima gde su predviđeni.

Uslov za upis u III godinu doktorskih studija su položeni svi ispiti predviđeni studijskim programima doktorskih studija kandidata uključujući i Engleski jezik i odbranjen Završni ispit.

Termini upisa biće naknadno objavljeni.