Navigacija

Kongres metalurškog i inženjerstva materijala Jugoistočne Evrope

Opšte vesti

Kongres metalurškog i inženjerstva materijala Jugoistočne Evrope u organizaciji Saveza inženjera metalurgije Srbije, Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srpskog livačkog društva, Metalurške akademske mreže zemalja Jugoistočne Evrope, Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina i Instituta za nuklearne nauke Vinča Univerziteta u Beogradu održan je u Beogradu u periodu 1-3. juna 2017. godine.
Tokom dva dana trajanja kongresa prikazana su istraživanja i rezultati rada veoma visokog kvaliteta iz oblasti metalurškog inženjerstva i inženjerstva materijala. Učesnici kongresa su imali priliku da podele značajne informacije i diskutuju o različitim temama veznim za oblasti koje su obrađene temama kongresa.
U ime Naučnog i Organizacionog odbora dat je kratak osvrt na održani Kongres:
• Ukupno je predstavljeno 65 referata, od čega 3 plenarna predavanja, 4 predavanja po pozivu, 14 usmenih izlaganja i 44 posterske prezentacije.
• Preko 90 učesnika iz 15 zemalja prisustvovalo je Kongresu i prikazalo svoje rezultate iz 12 naučnih oblasti:
Fizička metalurgija i struktura materijala; Proizvodnja crnih i obojenih metala; Livenje i oblikovanje metala i metalurgija praha; Novi i napredni materijali, sinteza i karakterizacija; Nanotehnologija; Reciklaža i minimalizacija otpada; Prevlake, galvanizacija, korozija i zaštita materijala; Nova industrijska dostignuća; Kontrola procesa i modelovanje; Mineralne sirovine; Zavarivanje i ispitivanje materijala; Ekološke tehnologije i čistija proizvodnja.
Veliku zahvalnost dugujemo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje je na različite načine pomoglo da se ovaj skup održi.
Svi učesnici, posebno predavači, su napravili zaista veliki pomak u rešavanju mnogobrojnih inženjerskih i naučnih problema, predstavljanjem najnovijih dostignuća iz naučnih oblasti metalurškog i inženjerstva materijala.
Pregledom održanih predavanja i prezentacija, primetno je da postoji jasna vizija budućnosti i razvoja metalurgije i inženjerstva materijala sa aspektima koji su promovisani kroz zaključke i aktivnosti Trećeg kongresa metalurškog i inženjerstva materijala Jugoistočne Evrope:
• Potrebno je podizati svest svih relevantnih aktera koji utiču na strateški razvoj u cilju postizanja što kvalitetnije proizvodnje (obrazovni sistem, razvoj naučnih i stručnih udruženja, mediji, itd.); ulaganje u profesionalni razvoj je od vitalnog značaja za adaptaciju i integraciju u razvijenim ekonomskim krugovima.
• Rekonstrukcija i/ili redizajniranje neodržive industrijske infrastrukture predstavlja najvažniji cilj u narednom periodu. Ostaje na tome da mlade, tehnološko obrazovane, dobro plaćene generacije bez narušenog moralnog integriteta pokrenu nov ciklus obnove i održivog kretanja napred.
• Kongres je promovisao novu industrijsku politiku i raspodelu sredstava u inovativne industrijske oblasti koje koriste nove/moderne/reciklirane materijale i osnovne principe održivog razvoja koji treba da budu adekvatno podržani od strane obrazovnog sistema, prilagođene zahtevima novog industrijskog okruženja uz potpunu integraciju u evropske tehnološke i naučne institucije u narednim godinama. Ova aktivnost treba da obuhvati i veoma važno pitanje životne sredine.
• Pored toga, veoma važna aktivnost koja treba da bude podržana od strane Privredne komore i industrije, Univerziteta i vladinih institucija koje predstavljaju glavnu podršku za definisanje nove politike i perspektive za napredovanje sektora metalurgije jeste implementacija naučnih rezultata. Naime, naši istraživači se u pogledu broja objavljenih naučnih radova nalaze na samom vrhu Evrope, dok sa druge strane, prema broju patenata i inovacija na kontinentu smo na samom dnu. Tačnije u ovom trenutku, naučna dostignuća ostaju neprimećena od strane investitora i industrije.
Srdačno,
Prof. Karlo Raić
U Beogradu, 15.06.2017.
Predsednik Programskog komiteta