Navigacija

Inženjerstvo materijala

Nastavni plan:

  Šifra Naziv predmeta  Semestar Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
PRVA GODINA
Zimski semetar
1 14ZP102 Matematika I 1 O 3 4 0   7
2 14ZP103 Tehnička fizika I 1 O 3 1,5 1,5   6
3 ZP101 Opšta hemija I 1 O 4 0 2   7
4 ZP106 Strani jezik I 1 O 1 1 0   2
5 ZP105 Sociologija 1 O 2 1 0   3
6 ZP104 Inženjersko crtanje 1 O 2 2 0   5
Letnji semetar
7 ZP112 Matematika II 2 O 3 3 0   7
8 14ZP113 Tehnička fizika II 2 O 3 1,5 1,5   6
9 ZP111 Opšta hemija II 2 O 4 0 2   7
10 ZP116 Strani jezik II 2 O 1 1 0   2
11 14ZP107 Osnovi primene računara 2 O 0,13 0 1,87   2
12 ZP114 Elementi opreme u procesnoj industriji 2 O 3 2 0   6
            60
 
DRUGA GODINA
Zimski semetar
1 ZP211 Matematika III 3 O 3 2 0   6
2 ZP28 Organska hemija 3 O 4 0 2   7
3 ZP21 Analitička hemija 3 O 2 0 3   5
4 ZP22 Termodinamika 3 O 3 2 0   6
5 ZP23 Inženjerska ekonomija 3 O 2 1 0   3
6 IIM210 Osnovi inženjerstva materijala 3 O 3 0 0   3
Letnji semetar
7 ZP29 Fizička hemija 4 O 4 0 2   7
8 14ZP24 Elektrotehnika sa elektronikom 4 O 2 0 2   4
9 ZP25 Programiranje 4 O 2 1 1   4
10 14IIM21 Metalni materijali 4 O 2 0 2   5
11 14IIM22 Keramički materijali 4 O 2 2 0   5
12 14IIM23 Polimerni materijali 4 O 3 0,3 0,7   5
    60
 
TREĆA GODINA
Zimski semetar
1 14IIM31 Fenomeni prenosa 5   3 1 0   5
2 14IIM32 Kompozitni materijali 5   3 0 1   5
3 14IIM33 Metode karakterizacije materijala 5   3 0 1   5
4 14IIM311 Mehaničko ponašanje metalnih materijala 5   2 1 1   5
5 14IIM312 Procesiranje i primena keramičkih materijala 5   2 0 2   5
6 14IIM313 Svojstva polimernih materijala 5   2 0 2   5
Letnji semetar
7 14IIM34 Ispitivanje fizičko mehaničkihh svojstava 6   2 1 0   4
8   Izborni predmet 1 6 IB         3
9   Izborni predmet 2 6 IB         3
10   Izborni predmet - polimeri 6 IB         5
11   Izborni predmet - metali 6 IB         5
12   Izborni predmet - keramika 6 IB         5
13   Izborni predmet - kompoziti 6 IB         5
    60
 
ČETVRTA GODINA
Zimski semetar
1 ZP42 Osnovi projektovanja 7   2 0 0   2
2 14IIM41 Korozija i zaštita materijala 7   3 0 1   5
3   Izborni predmet 3 7 IB         4
4   Izborni predmet - polimeri 7 IB         5
5   Izborni predmet - metali 7 IB         4
6   Izborni predmet - keramika 7 IB         5
7   Izborni predmet - kompoziti 7 IB         5
Letnji semetar
8 ZP41 Ekonomika preduzeća i menadžment 8   3 1 0   4
9 14IIM44 Principi izbora materijala 8   2 0 2   5
10 14IIM45 Ambalažni materijali 8   2 1 0   3
11 14IIM46 Reciklaža materijala 8   3 0 0   3
12 14IIM47 Obrada materijala štampanjem 8   3 0 0   3
       
13 ZP44 Stručna praksa 8   2   3
14 ZP45 Završni rad 8 8 9
Ukupno ESPB bodova 240

 

Izborni predmeti na studijskom profilu Inženjerstvo materijala

Bira se po jedan predmet iz svakog bloka ponuđenih predmeta, zadržavajući uže određenje.

  Šifra Naziv predmeta Tip Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
Izborni predmet 1
1 14IIM35 Inženjerstvo površina materijala SA I 2 0 1   3
2 14IIM36 Grafički programski paketi SA I 1 3 0   3
3 14IIM37 Uvod u metodu konačnih elemenata SA I 1 1 1   3
Izborni predmet 2
1 14IIM38 Fizika čvrstog stanja TM I 3 0 0   3
2 14IIM39 Osnovi hemije čvrstog stanja TM I 2 0 1   3
3 14IIM310 Nanomaterijali i nanotehnologije TM I 3 0 0   3
Izborni predmet 3
1 14IIM42 Održivi razvoj SA I 3 0 0   4
2 14IIM43 Industrijski dizajn SA I 2 0 1   4
IBP1 izborni predmet polimeri 1
1 14IIM314 Polimerni  premazi NS I 2 1 1   4
2 14IIM315 Prirodni polimerni materijali NS I 2 1 1   4
IBM1 izborni predmeti metalurgija
1 14IIM316 Metalurgija praha  NS I 2 1 1   5
2 14IIM317 Čelik i obojeni metali NS I 2 1 1   5
IBK1 izborni blok keramika 1
1 14IIM318 Staklo i staklasti materijali NS I 4 0 1   4
2 14IIM319 Građevinski materijali     2 2 0    
 IBKM1 izborni blok kompozitni maetrijali 1
1 14IIM320 Nanokompozitni materijali NS I 3 0 2   4
2 14IIM321 Procesiranje kompozitnih materijala sa polimernom matricom NS I 2 1 0   4
IBP2 izborni blok polimeri 2
1 14IIM48 Adhezivi NS I 3 0 1   5
2 14IIM49 Termoplastični polimeri NS I 3 0,7 0,3   5
IBK2 izborni blok keramika 2
1 14IIM410 Osnovi termodinamike čvrstog stanja NS I 2 2 0   5
2 14IIM411 Savremeni oksidni i neoksidni keramički materijali NS I 2 2 1   5
IBM2 izborni blok metali 2
1 14IIM412 Livenje metalnih materijala NS I 2 0 2   5
2 14IIM413 Termička obrada metalnih mateijala NS I 2 0 2   5
IBKM2 izborni blok kompozitni materijali 2
1 14IIM414 Nemetalne prevlake NS I 2 0 1   4
2 14IIM415 Funkcionalni kompozitni materijali NS I 3 2 0   4