Navigacija

Inženjerstvo materijala

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1   Predmet osnovnih nauka 1* I OZ TM 2 2     5
2   Predmet osnovnih nauka 2** I OZ TM 3   1   4
3 MIMZ Nauka o materijalima I O NS 3   1   5
4   Izborni blok I IBM   9   3   16
5 MSIR Studijski istraživački rad vezan za izradu diplomskog rada II           20 10
6 MZR Završni master rad II             20
            Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=600  

 

 

Predmet osnovnih nauka 1

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MZM2 Odabrana poglavlja numeričke analize I OZ TM 2 2     5
2 MZM1 Matematička obrada eksperimentalnih podataka   I OZ TM 2 2     5
3 MZM4 Odabrana poglavlja matematičke analize I OZ TM 2 2     5

 

Predmet osnovnih nauka 2

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 M3H10 Hemija čvrstog stanja I IM TM 3   1   4
2 MZH12 Koloidna hemija  I IM TM 2   1   4
3 14MZH11 Odabrana poglavlja fizike materijala  I IM TM 4       4
4 MIMP1 Reologija polimera I IM TM 2   1   4
5 14MHFR Fazna ravnoteža u višekomponentnim sistemima I IM TM 4       4
6 14MIMUM Uvod u metalurgiju I IM TM 3 1 1   4

 

 

Izborna nastava na studijskom programu

  Š Naziv predmeta  Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
Funkcionalni materijali
1 MIMF1 Materijali za mikro i optoelektroniku SA 2  0 1   4
2 14MIMF2 Funkcionalni kompozitni materijali - viši kurs SA 3 0 1   4
3 14MIMF18 Elektroprovodni polimeri SA 2 0 2   4
4 MIMF14 Očvršćavanje metala NS 2  1 0   4
5 14MIMF19 Sinteza funkcionalnih polimera SA 2 0 2   4
6 14MIMF23 Metali visoke čistoće SA 3 0 0   4
7 MIMF7 Svojstva i primena stakla SA 3  0  0   4
8 14MIMF20 Primena oksidnih i neoksidnih keramičkih materijala SA 2 0 2   4
9 MIMF6 Materijali u elektrotehnici SA 2  0 1   4
10 14MIMF21 Funkcionalizacija graničnih površina u kompozitnim materijalima NS 2 1 0   4
11 MIMPE Polimeri u elektronici NS 3  0  0   4
12 MIMF10 Neorganski porozni materijali SA 2  0 1   4
13 14MHEI2 Nemetalne prevlake - odabrana poglavlja SA 3 0 1   4
14 14MIMF22 Materijali otporni na habanje SA 2 1 0   4
Konstrukcioni materijali
1 14MIMKM1 Elastomeri SA 2 2 0   4
2 14MIMKM2 Aluminijumske legure - svojstva i primena SA 3 1 0   5
3 MIMF15 Spajanje materijala SA 2  0 1   4
4 14MMI8 Metalurgija praha - odabrana poglavlja SA 3 0 0   4
5 14MIMKM3 Savremeni građevinski materijali SA 2  0 2   4
6 14MIMKM4 Mehanika kompozitnih materijala NS 2 1 0   5
7 14MIMKM5 Konstrukcioni kompozitni materijali NS 3 1 0   4
8 14MUFML Uvod u fiziku i mehaniku loma NS 2 1 1   5
9 14MVMSP Vatrostalni materijali - svojstva i primena SA 3 1 0   5
10 14MPMKE Primena metode konačnih elemenata u metalurgiji i inženjerstvu matrijala NS 2 1 1   5
Biomaterijali
1 14IMBPM Biodegradabilni polimerni materijali  SA 2  0 1   4
2 14MIMBMP Biomedicinski polimerni materijali SA 3  0 1   4
3 MIMB3 Biokompozitni materijali SA 2  0 1   4
4 MIMB4 Metalni materijali u medicini SA 2  0 1   4
5 MIMB2 Biokeramički materijali SA 2  0 1   4
6 MIMB6 Inženjerstvo tkiva SA 2  0 1   4
7 MKO Kontrolisano otpuštanje NS 2  0 1   4
8 MIMF11 Biomaterijali NS 2 0 1   4
9 MIMB1 Medicinski tekstilni materijali SA 2  0 1   4
Ambalažni materijali
1 14MIMA1 Projektovanje polimerne ambalaže SA 3 0,7 0,3   4
2 14MIMA2 Barijerna svojstva polimerne ambalaže SA 2 2 0   4
3 14MIMA3 Metalni ambalažni materijali SA 2 2 0   5
4 14MIMA4 Savremeni ambalažni materijali SA 2 1 0   4
5 14MIMA5 Sistemi pakovanja SA 2 1 0   4
6 14MIMA6 Upravljanje bojom u industriji ambalaže SA 2 1 0   4
*Studenti biraju 16 ESPB iz grupe vezanih predmeta