Navigacija

Organska hemijska tehnologija

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1   Izborni blok 1* I IB1 TM         5
2 MZF Fenomeni prenosa I O NS 2 2     5
3   Izborni blok 2** I IB2           4
4   IZBORNI PREDMETI na studijskom programu I IBSP           16
5 MSIR Studijsko istraživački rad vezan za izradu master rada II           20 10
6 MZR Završni master rad II             20
            Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=705  

 

Izborni blok 1

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MZM2 Odabrana poglavlja numeričke analize I OZ AO 2 2     5
2 MZM1 Matematička obrada eksperimentalnih podataka   I OZ AO 2 2     5
3 MZM4 Odabrana poglavlja matematičke analize I OZ AO 2 2     5
4 14MZM5 Matematičko modelovanje i optimizacija programa I   AO 1 3     5
5 14MZM6 Projektovanje hemijskih reeaktora I   AO 3 2     5

 

Izborni blok 2

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MZH1 Principi organske sinteze I OM TM 4       4
2 MZH2 Fizička hemija makromolekula I OM TM 2   2   4
3 MZH3 Viši kurs neorganske hemije I OM TM 2   2   4
4 14MZH9 Odabrana poglavlja farmaceutske hemije i tehnologije I OM TM 4       4
5 MZH6 Hemijske metode za kontrolu i praćenje procesa I OM TM 2   2   4
6 14MZH7 Kinetika elektrohemijskih reakcija I OM TM 3   1   4
7 14MZH8 Višefazni sistemi I   TM 2 1     4
8 14MZH10 Odabrana poglavlja separacionih procesa I   SA 2 2     4

 

 

Izborni predmeti na studijskom programu
Organska hemijska tehniologija

  Š Naziv predmeta  Status  Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
1 14MHPP2 Projektovanje procesa 2 SA 1 3     4
2 MHOH2 Industrijski reaktori SA 2 2     4
3 MHOH3 Separacioni procesi pod visokim pritiscima SA 2   1   4
4 MHOH4 Boje i pigmenti SA 2 2     4
5 MHOH5 Organske vezujuće supstance SA 2 1     4
6 MHOH6 Organski visokoenergetski materijali SA 3       4
7 14MHOH8 Tehnologija naftnih i alternativnih motornih goriva SA 2 2     4
8 14MHOH9 Osnovi hemije i tehnologije polimera SA 2 1 1   4
9 14MHOH10 Modelovanje i korelisanje podataka u petrohemijskim procesima SA 2 1     4