Navigacija

Farmaceutsko inženjerstvo

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1   Izborni blok 1* I IB1 TM         5
2 MZF Fenomeni prenosa I O NS 2 2     5
3   Izborni blok 2** I IB2           4
4   IZBORNI PREDMETI na studijskom programu I IBSP           16
5 MSIR Studijsko istraživački rad vezan za izradu master rada II           20 10
6 MZR Završni master rad II             20
            Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=705  

 

Izborni blok 1

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MZM2 Odabrana poglavlja numeričke analize I OZ AO 2 2     5
2 MZM1 Matematička obrada eksperimentalnih podataka   I OZ AO 2 2     5
3 MZM4 Odabrana poglavlja matematičke analize I OZ AO 2 2     5
4 14MZM5 Matematičko modelovanje i optimizacija programa I   AO 1 3     5
5 14MZM6 Projektovanje hemijskih reeaktora I   AO 3 2     5

 

Izborni blok 2

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MZH1 Principi organske sinteze I OM TM 4       4
2 MZH2 Fizička hemija makromolekula I OM TM 2   2   4
3 MZH3 Viši kurs neorganske hemije I OM TM 2   2   4
4 14MZH9 Odabrana poglavlja farmaceutske hemije i tehnologije I OM TM 4       4
5 MZH6 Hemijske metode za kontrolu i praćenje procesa I OM TM 2   2   4
6 14MZH7 Kinetika elektrohemijskih reakcija I OM TM 3   1   4
7 14MZH8 Višefazni sistemi I   TM 2 1     4
8 14MZH10 Odabrana poglavlja separacionih procesa I   SA 2 2     4

 

 

Izborni predmeti na studijskom programu
Farmaceutsko inženjerstvo

  Š Naziv predmeta  Status  Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
1 MKO Kontrolisano otpuštanje SA 2 2     4
2 MHSOPI Sigurnost opreme u procesnoj industriji SA 2 2     4
3 14MKKFI Kontrola kvaliteta u farmaceutskoj industriji SA 4       4
4 14MHFI8 Izbor, konstrukcija i validacija opreme u farmaceutskom inženjerstvu SA 2 1     4
5 MZH12 Koloidna hemija SA 2   1   4
6 14MNNT Nanomaterijali i nanotehnologije SA 3       4
7 MBIB02 Odabrana poglavlja biohemijskog inženjerstva SA 2 1 1   4
8 14MHFI9 Tehnološki postupci u farmaceutskom inženjerstvu SA 2 1     3
9 14MOBT Odabrane bioanalitičke tehnike SA 1   2   4
10 MIMB6 Inženjerstvo tkiva SA 1   1   4