Navigacija

Prehrambena biotehnologija

R.B. Š Naziv predmeta Sem Časovi aktivne nastave Ostali ESPB
Pre Vež Don časovi
1 MZM1 Matematička obrada eksperimentalnih podataka I 2 2 0   5
2   Izborni blok 1 I 8 1 2   13
3   Izborni blok 2 I 6 2 3   12
4 MSIR Studijski istraživački rad vezan za izradu master rada II       20 10
5 MZR Završni master rad II         20

 

Izborna nastava na studijskom programu prehrambena biotehnologija

 

Izborni blok 1

studenti biraju jednu od dve ponuđene grupe vezanih predmeta

R.B. Š Naziv predmeta  Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
4 14MBIP01 Mikrobiologija i mikrobiološka analitika hrane 2 0 2   4
5 MBIP02 Hemija hrane 3 0 1   5
6 MBIP03 Analitika prehrambenih proizvoda 1 0 3   4

 

Izborni blok 2

studenti biraju 12 ESPB iz grupe vezanih predmeta

R.B. Š Naziv predmeta  Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
1 14MBIP2 Tehnologija ugljenih hidrata 2 0 1   3
2 MBIP3 Tehnologija fermentisanih mlečnih proizvoda 2 0 1   3
3 MBIP4 Tehnologija ulja i masti 2 0 1   3
4 14MBIP7 Tehnologija piva 2 1 0   3
5 14MBIP8 Procesi i oprema u prehrambenoj industriji 1 1 1   3
6 14MBIP9 Tehnologija pakovanja hrane 2 0 1   3
7 14MBIP10 Bezbednost hrane 1 2 0   3
8 14MBIP11 Primena enzima u prehrambenoj tehnologiji 1,5 0 1,5   3
9 14MBIB5 Metaboličko i genetičko inženjerstvo 2 0,3 0,7   4