Navigacija

Metalurško inženjerstvo

Predmeti se pohađaju na prvoj godini studija u ukupnom obimu od 60 ESPB prema nastavnom planu datom u sledećoj tabeli:

I godina

I semestar
 

ESPB
                  

II semestar
 

ESPB
 

Izborni blok Matematika1
(IBM)

5

Izborni blok
(IB)

25

Izborni blok Termodinamika2 (IBT)

5

Izborni blok Metalurgija13 (IBMI1)

10

Izborni blok Metalurgija24 (IBMI2)

5

Istraživački rad

5

Istraživački rad

5

ukupno

30

ukupno

30

1 bira se jedan od predmeta: Odabrana poglavlja matematičke analize, Odabrana pogavlja numeričke analize, Matematička obrada eksperimentalnih podataka
2 bira se jedan od predmeta: Viši kurs termodinamike, Hemijska termodinamika, Termodinamika čvrstog stanja, Fenomeni prenosa u inženjerstvu materijala
3 biraju se dva predmeta iz grupe: Kinetika faznih transformacija, Struktura i svojstva metalnih materijala, Kinetika metalurških procesa
4 bira se jedan od predmeta: Fizička metalurgija, Fizička metalurgija zavarivanja ili Viši kurs metalurških procesa


Studenti biraju izborne predmete iz spiska izbornih predmeta.

 

 

II godina

III semestar
 

ESPB
               

IV semestar
 

ESPB
 

Završni ispit

30

Istraživački rad

30

ukupno

30

ukupno

30

 

 

III godina

V semestar
 

ESPB 
               

VI semestar
 

ESPB
 

Istraživački rad

30

Istraživački rad

30

ukupno

30

ukupno

30

 

Lista predmeta na doktorskim akademskim studijama